Met dank aan onze partners

// Ministerieel Besluit

 

Update 9/10:  Ministerieel besluit van 8.10.2020

 

Gezien het toenemend aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan werden bij M.B. van 8.10.2020 nieuwe maatregelen opgelegd die ingaan op 9.10.2020.

 

Op regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau kunnen strengere voorschriften opgelegd worden.

 

Voor de paardensector zijn navolgende bepalingen uit dit M.B. van belang:

 

1.      Voorschriften inzake horeca

 

De nieuwe maatregelen inzake Covid-19 die ingaan vanaf 9.10.2020 gelden uiteraard ook voor de horeca in de paardensector.

 

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere drankgelegenheden gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:

 

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;

2° een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de andere drankgelegenheden is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;

6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;

7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;

9° restaurants en drankgelegenheden mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor de restaurants en tot 23.00 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s ochtends;

10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

 

Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

 

Onder “restaurant” wordt verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

 

 

2.      Sportwedstrijden blijven toegelaten

 

Onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

 

Een publiek van maximum 200 personen mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd.

 

Een publiek van maximum 400 personen mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd.

 

Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

 

 

M.B. van 8.10.2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-08102020-COVID-19.pdf

 


 

Update 29/07: Ministerieel Besluit van 28 juli 2020

 

De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.

 

Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook andere regels voor de evenementen aangepast. Aan lokale overheden wordt gevraagd om alle evenementen op hun grondgebied te herbekijken en, indien er een risico is, ze te annuleren. Door de geografische verschillen kan dit dus een verschillende uitkomst hebben naargelang de locatie van het evenement. Voor de organisatie van sportactiviteiten in sportclubs verandert er niets ten opzichte van de situatie, die sinds 1 juli van kracht is, met uitzondering van de verminderde toeschouwersaantallen en de registratieplicht.

 

Wat betekenen de wijzigingen concreet voor onze wedstrijden, activiteiten, clubs, maneges en pensionstallen:

 • Op een evenement (en dus ook sportactiviteiten en -wedstrijden) is een mondmasker nog steeds verplicht, enkel tijdens het sporten te paard is het dragen van een mondmasker niet verplicht.
 • Op evenementen is het aantal deelnemers niet gelimiteerd, maar het aantal toeschouwers werd gehalveerd naar 100 mensen op binnen- en 200 mensen op buitenevenementen. Op regionaal of gemeentelijk niveau kunnen de lokale bevoegdheden publiek verbieden.
 • Clubs hebben voor hun sportlessen een registratieplicht. Wie dus de komende maand gaat paardrijden in de club, moet daar zijn / haar contactgegevens achterlaten. Aan de clubs wordt dus gevraagd een logboek / aanwezigheidsregister bij te houden, waarbij de contactpersoon (1 persoon per gezin) de volgende gegevens invult :  naam, voornaam en telefoonnummer of e-mailadres.
 • Groepslessen en recreatieve wandelingen blijven mogelijk in grotere groepen (bubbel van max 50 personen) indien men de afstandsregels respecteert. Wanneer de afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden deze beperkt tot 10 personen (die in jouw bubbel zitten), kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.
 • Voor de sportkampen blijven de huidige protocols van toepassing en is er niets gewijzigd.
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om je tijd op de wedstrijd en op de club te beperken en na het rijden meteen terug te vertrekken.

 

De maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden minstens 4 weken. We vragen iedereen nog eens extra aandacht voor de zes basisregels betreffende afstand en hygiëne te respecteren en voor de bijkomende regel voor het dragen van een mondmasker. Enkel samen kunnen we het coronavirus bestrijden.

 

Voor de provincie Antwerpen zal wellicht op 29 juli het provinciaal besluit afgewerkt worden, maar wordt ook hier een onderscheid gemaakt naargelang de locatie van de evenementen.

 

Meteen doen we nogmaals een oproep om vandaag en de komende dagen en weken STRIKT de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Waar we gaan en staan, doen we een mondmasker aan!

 

Zie:

MB van 24 juli 2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/mb-24-juli.pdf

MB van 28 juli 2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/mb-28-juli.pdf

Voor info uit de provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/coronavirus--bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html

 


 

Corona update: MB 30/06/2020

 

Het MB van 30/06/2020 bevat nieuwe versoepelingen. Hierna de voor ons belangrijkste bepalingen:

 

Sociale bubbel

 

Vanaf 1 juli worden de bubbels vergroot tot 15 personen. Ook als u iets in groep doet, hou u dan ook aan die 15. Die regel is op weekbasis. Dus: je kan op een week tijd afspreken met 15 verschillende personen.

 

 

Toegelaten activiteiten, evenementen en wedstrijden met publiek – voorafgaande toelating van de gemeente:

 

Samenscholingen van meer dan 15 personen zijn enkel toegelaten voor activiteiten die uitdrukkelijk worden toegelaten.

 

Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:

1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;

2° de zomerkampen en –stages.

 

Een publiek van maximum 200 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de hierna besproken minimale algemene regels of het toepasselijke protocol.

 

Een publiek van maximum 400 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 800 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de hierna besproken minimale algemene regels of het toepasselijke protocol.

 

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

 

De bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix van de Nationale Veiligheidsraad wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement, voorstelling of wedstrijd.

 

 

Minimale algemene regels:

 

Bij gebrek aan een specifiek protocol dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

1° de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;

2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

3° maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

5° de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;

6° de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

7° de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;

8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

 

 

Modaliteiten wat betreft horeca:

 

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:

 

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

2° een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan; 4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;

6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd; 7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;

9° drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

 

 

Niet tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens:

 

De kermissen, de gezeten recepties en banketten, de evenementen, voorstellingen en wedstrijden, de betogingen en de sportieve wedstrijden mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens

 

 

Vanaf 1 augustus mogelijkheid om mits toelating van de gemeente een groter aantal – maar dan wel zittend – publiek toe te laten
 

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het hierboven vermeld aantal personen, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.

 

 

Zie MB van 30/06/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/302-15-38-01.pdf

 


 

Update 10/06: Versoepelingen ingaand op 8 juni en 1 juli

 

De voorbije maanden waren een ware rollercoaster voor ons land. Met de paardensector hebben we vanaf dag één getracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds het algemeen belang en anderzijds het welzijn van onze paarden, gecombineerd met de economische uitdagingen van onze sector. Onder de navermelde voorwaarden zijn intussen de volgende versoepelingen toegestaan.

 

1. Sport: activiteiten, lessen, trainingen en competities

 

Vanaf 8 juni 2020 kunnen er opnieuw sportwedstrijden georganiseerd worden. Dat kan enkel onder strikte voorwaarden, waarbij we iedereen oproepen die stipt na te leven.

 

 • Sportlessen en trainingen moeten plaatsvinden
  • In een georganiseerd verband, namelijk door een club of een vereniging;
  • steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter;
  • met een groep van maximum twintig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • Competities mogen georganiseerd worden voor contactloze sporten maar zonder publiek. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters.

 

Vanaf 1 juli 2020:

 

 • Alle sportactiviteiten zijn opnieuw toegestaan (met inbegrip van contactsporten) met naleving van het protocol dat van toepassing is;
 • Lessen en sporttrainingen: Alle activiteiten voor alle sporten worden uitgebreid naar maximum 50 personen, steeds waar mogelijk volgens de voorwaarden hierboven;
 • Competities mogen georganiseerd worden voor alle sporten. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters;
 • Een zittend publiek van maximaal 200 toeschouwers is opnieuw toegestaan voor de sportcompetities met naleving van het protocol dat van toepassing is en volgens de regels van de social distancing, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

2. Wedstrijden met dieren

 

Vanaf 8 juni 2020 mogen ook wedstrijden met dieren doorgaan, maar zonder publiek.

 

Vanaf 1 juli 2020 mogen wedstrijden met zittend publiek plaatsvinden met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de social distance maatregelen van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

We vragen uitdrukkelijk aan iedereen om de regels secuur op te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die te omzeilen.

 

Doe dat voor jouw eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van iedereen rondom jou. Samen moeten en kunnen we er voor zorgen dat we niet de aansteker van een nieuwe coronapiek worden. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven.

 

Wij willen iedereen alvast bedanken die van nabij of van wat verder er mee voor heeft geholpen dat we de mogelijke openingen krijgen voor onze paardenhouderij, alsook aan iedereen die dag na dag ervoor zorgt dat we kunnen blijven paardrijden en genieten van onze paarden.

 

Bijlagen

 


 

Update 15/05: onder strikte voorwaarden paardrijden in de buitenlucht met maximaal 20 toegestaan.

 

Ingevolge het Ministerieel Besluit van 15 mei 2020 worden vanaf 18 mei 2020, naast:

 

 • wandelingen en fysieke activiteiten (n.v.d.r. paardrijden is een fysieke activiteit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon
 • ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters (n.v.d.r. dat was hiervoor beperkt tot maximaal twee ruiters)

 

ook toegestaan:

 

 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

Zie MB van 15/05/2015: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/153.pdf

 


 

Update 30/04: Wat wordt er vanaf 04/05/2020 bijkomend toegelaten? 

 

Het Ministeriëel besluit van 30/04/2020 laat o.a. volgende activiteiten toe:

 

- wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
- ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters.

 

We wachten op de FAQ van de overheid voor meer duidelijkheid.

 

Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/302.pdf

 

Voor de paardensport begrijpen we dit als volgt:

 

 • Paardensport is toegelaten voor iedereen in de open lucht.
 • Je kan dat doen, met respect van een afstand van minstens 1,5 meter tussen elke persoon, samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen en/of met maximaal twee andere steeds dezelfde personen. Het is dus niet de bedoeling dat je op maandag les volgt samen met persoon X, en dan op dinsdag gaat wandelen samen met Y en Z.
 • Locaties waar je gaat paardrijden moeten de horeca gesloten houden, samen met de kleedkamers en douches (mochten die er zijn).
 • Privélessen vallen onder deze definitie. Een trainer kan dus lesgeven aan maximum twee personen. Ook een les aan mensen die onder hetzelfde dak wonen en twee extra personen valt hieronder.
 • Groepslessen kunnen nog niet plaatsvinden, tenzij onder de vorm van één trainer + mensen die onder één dak wonen + maximum twee andere personen.
 • Uiteraard kan je ook gaan wandelen te paard en kan je nog steeds thuis paardrijden.
 • Verplaatsing naar een sportaccommodatie wordt toegelaten om er te gaan sporten.
 • Voor ritten te paard met het oog op dierenwelzijn is er geen beperking tot “open lucht”, maar dan wel met een maximum van 2 ruiters.

 

We houden uiteraard altijd rekening met de algemene richtlijnen:

 • Afstand houden: minstens 1,5 meter tussen elke persoon
 • Gezichtsbescherming indien nodig
 • Hygiëne
 • En als je ziek bent, blijf je thuis !

 

Maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus

 

 • Fase 1A (4 mei) : “Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.”
 • Fase 1B (11 mei) : “Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren.”
 • Fase 2 (18 mei) : “Voor de winkels : Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden. Wat het dagelijkse leven betreft: Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.”
 • Fase 3 (ten vroegste 8 juni) : Meerdere punten zullen bekeken worden:
  • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
  • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

 


 

Update 17/04 Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn

 

Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging.

 

Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters."

 

 Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-17-4-2020.pdf

 

Wees niet het groepje ruiters dat het verpest voor de rest. Blijf in je kot en hou je aan de regels. Hoe beter we de vooropgestelde regels volgen, hoe sneller we het Coronavirus onder controle krijgen en deze maatregelen zullen versoepelen! Paardenmensen staan alom geprezen als verstandige mensen, doe dus ook nu geen domme dingen.

 

 


 

Ministerieel Besluit van 23 maart 2020:  o.a. dierenartsen, inseminatoren, vilbeluik en professioneel transport kunnen verder werken

 

Op 23 maart leverde de Federale overheidsdienst binnenlandse zaken een nieuw ministerieel besluit af betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. Dat document kan u hier raadplegen.

 

In de communicatie van het FAVV wordt aangegeven dat onder ander het insemineren van merries toegelaten is. Daarbij dienen wel altijd de algemene principes van social distancing gevolgd te worden (minimale afstand van 1,5m). Uw dierenarts is normaal ook op de hoogte van al deze zaken. De dierenartsen worden geïnformeerd via het FAVV zoals je hier kan raadplegen.

 

Het MB van 23.3.2020 geeft in de bijlage een oplijsting van handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

 

Hierbij zijn onder andere de volgende diensten vermeld:

 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren
 • Dierenvervoer
 • het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek.

De koerierdiensten blijven werken en het transport van goederen is een activiteit van vitaal belang. Vers sperma valt onder de term goederen.

 

Op het terrein blijken de transporten van vers sperma vrij vlot te verlopen. In Frankrijk zijn de KI-centra dicht, zodat van daar geen sperma naar België wordt verstuurd. Voor het overige wordt naar en van de andere landen sperma verstuurd en ontvangen. Geen of laattijdige levering is uiteraard steeds mogelijk, in de huidige situatie met corona zeker niet minder dan voorheen.

 

Het professioneel (internationaal) transport kan verder werken. Een particulier kan zich hier niet op beroepen om paarden te gaan transporteren. Particulieren blijven beperkt tot essentiële verplaatsingen.

 

Wat betreft de dierenartsen en inseminatoren voor de veeteelt en het vilbeluik geeft dit uitsluitsel: zij mogen verder werken. Dit geldt ook voor de inseminaties in de paardenhouderij, die een onderdeel uitmaakt van de veeteelt.

 


 

Laatste update: 


Laatste aanpassing: 09/10/2020 14:43:50