Bemesting van paardenweides 03/01/2014 1 min

Bemesting van paardenweides

Gras kan alleen goed groeien als de wortels voldoende voedingsstoffen kunnen opnemen. Bemesting is nodig om het aanbod aan deze voedingsstoffen te verhogen. Het doel van de bemesting is echter niet alleen de grasproductie te verhogen, maar ook ervoor te zorgen dat het geproduceerde gras smakelijk en gezond is. Dit wil zeggen dat de mineralen en de voedende bestanddelen in voldoende mate en in de juiste verhoudingen in het gras voorkomen. Gras kan het ideale basisrantsoen voor paarden zijn, maar enkel op voorwaarde dat er een correcte en evenwichtige bemesting wordt toegediend, rekening houdend met de actuele bodemvruchtbaarheid.

In dit dossier ontdekt u hoe u best tewerk gaat.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:
De vzw Bodemkundige Dienst van België, spin-off van de KULeuven, voert elk jaar tienduizenden bodemanalyses uit voor de professionele land- en tuinbouwer. Een deel daarvan heeft betrekking op paardenweiden. Deze organisatie beschikt over een gespecialiseerd onderzoekslaboratorium en over de wetenschappelijke expertise op om deskundige bodemanalyses en onderbouwde bemestingsadviezen te verstrekken.

Om de bodemvruchtbaarheid van uw paardenweide te bepalen, stelde de Bodemkundige Dienst een pakket samen voor de analyse van de belangrijkste parameters. Dit standaardpakket bestaat uit de bepaling van:
  • De grondsoort
  • De zuurtegraad
  • Het koolstofpercentage
  • De gehaltes aan fosfor, magnesium, kalium, natrium en calcium
Bijkomend aan het standaardpakket kan u een supplementaire bepaling laten uitvoeren van zwavel, koper en kobalt. Zwavel is een essentieel voedingselement voor het gras en is, samen met stikstof, noodzakelijk voor de vorming van eiwitten. Koper zorgt dan weer voor een mooie beharing en kobalt voor de aanmaak van het vitamine B12.

Afhankelijk van de resultaten van dit bodemonderzoek kan een bemestingsplan opgemaakt worden op maat van uw weide.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

De Bodemkundige Dienst van België geeft een brochure uit rond de bodemvruchtbaarheidstoestand van de Vlaamse paardenweiden: 'Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse paardenweide (1989-2009)'. Deze publicatie bekijkt het belang van de diverse voedingselementen en de actuele bodemvruchtbaarheid van de paardenweiden. Daarnaast worden de bemestingsadviezen en de praktische werkwijze van de grondontleding besproken. U kan deze uitgave bestellen via de Bodemkundige Dienst (Prijs +/- 15 euro):

W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee | Tel: 016 31 09 22 | Fax: 016 22 42 06 | info@bdb.be | www.bdb.be


Hieronder geven we u al enige informatie mee die aan bod komt in de publicatie:

Bij bestaande weiden wordt te vaak pas een bodemstaal genomen indien er problemen zijn met de grasgroei, of erger nog, met de gezondheid van de paarden (omwille van bijvoorbeeld een gebrekkige mineralenvoorziening). In vele gevallen zijn deze problemen in verband te brengen met de voedingstoestand van de bodem en de daaraan gekoppelde afwijkende bemesting.
Een gebalanceerde bemesting op basis van een professioneel bemestingsadvies kan dan ook veel problemen voorkomen.


De bodemvruchtbaarheid, en bijgevolg ook de optimale bemesting, kan sterk verschillen van de ene paardenweide tot de andere. Dit kan mooi geïllustreerd worden met enkele gegevens uit de hoger vermelde publicatie. Onderstaande figuur geeft de procentuele verdeling volgens zuurtegraad (=pH-KCl) weer van de onderzochte paardenweiden. Ze worden gerangschikt volgens 7 beoordelingsklassen en men streeft naar een toestand waarbij, mits oordeelkundige bemesting, optimale rendementen gehaald worden.

Bijna 7 op 10 paardenweiden heeft een afwijkende zuurtegraad. Bij een te lage pH daalt de opneembaarheid van de voedingsstoffen uit de bodem en van de toegediende bemesting. In deze gevallen wordt advies gegeven omtrent de toe te dienen bekalking. Bij een te hoge pH worden de spoorelementen moeilijk door het gras opgenomen. Hierop kan ingespeeld worden via een aangepaste meststoffenkeuze.


Volgende figuren geven de procentuele verdeling van de paardenweiden weer voor respectievelijk fosfor (P) en kalium (K).Opvallend is de grote spreiding in bodemvruchtbaarheid gaande van zeer arm to zeer rijk. Bij een gehalte lager dan de streefzone moet extra bemest worden, bij een gehalte hoger dan de streefzone kan voor dat element bespaard worden op de bemesting. Om een evenwichtige voeding van het gras te bekomen, moet men naast de gehalten op zich ook de onderlinge verhouding tussen de elementen aandachtig bekijken.

Op de percelen met een te laag fosforgehalte (36 %) riskeren we dat het gras fosforarm wordt. Daardoor kan een optimale beendervorming bij het paard in het gedrang komen. Een groot aandeel van de paardenweiden heeft een hoger dan gewenst kaliumgehalte. Kalium is zeer belangrijk voor de grasgroei, maar een te hoog gehalte resulteert in een verminderde opname van magnesium, natrium en calcium. En dit zijn nu net drie zeer belangrijke mineralen voor het paard.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Een grondontleding en het advies dat erop volgt zijn de ideale instrumenten om de paardenweidebemesting te optimaliseren, een goede grasgroei te realiseren en gras te produceren met een ideale minerale samenstelling. Smakelijke en evenwichtige voeding voor het paard, daar gaat het om. Bovendien is bemesting op maat van de bodemanalyse respectvol voor het milieu.

Voor de staalname doet de Bodemkundige Dienst meestal beroep op een team van ervaren staalnemers. Maar om de grondontleding nog dichter bij de paardenliefhebber te brengen werd het “paardendoosje” ontwikkeld. Hiermee kan u zelf een bodemstaal van de weide nemen. Het paardendoosje bevat een handige instructielijst om een goed bodemstaal te nemen, een staalzakje, een staalenvelop en een boekje met praktische info over bodem en bemesting van de paardenweide. In functie van de uitbating wordt advies gegeven voor maaien of begrazen.

Meer info

Voor meer inlichtingen, het bestellen van de brochure en/of het “paardendoosje”,kan U contact opnemen met de Bodemkundige Dienst van België:
W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee | Tel: 016 31 09 22 | Fax: 016 22 42 06 | info@bdb.be | www.bdb.be