// Omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen)

Aan de beperkte ruimte in Vlaanderen worden verschillende, vaak tegenstrijdige, eisen gesteld. Bedrijven willen uitbreidingsruimte en mensen hebben behoefte aan comfortabele woningen. Tegelijkertijd moet er ook voldoende open ruimte zijn voor landbouw en natuur. Al die wensen zijn op zichzelf waardevol, maar ze kunnen niet in elk concreet dossier worden verzoend.
Daarnaast kunnen nieuwe inplantingen en verbouwingen ook op het milieu wegen. Denk maar aan paardenmest, het afvalwater van een wasplaats, eventuele grondwaterwinning voor de irrigatie van een piste, de opslag van groenvoeders, ....
 

Bouwvergunning, milieuvergunning en mestbank

Indien u nieuwe gebouwen, verhardingen, pistes, stapmolens, enzovoort optrekt, heeft u een bouw- en eventueel een milieuvergunning nodig. Als één van deze twee ontbreekt kunt u niet aan de slag gaan.
» Klik hier voor meer informatie over milieuvergunningen.

Opgelet: De milieuvergunning staat los van de mestbankaangifte. Dit zijn twee verschillende zaken die u apart in orde moet brengen.
» Klik hier voor meer info over het Mestdecreet.
 

Procedure voor omgevingsvergunningsaanvragen

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, dient u zich te wenden tot uw gemeentediensten. De gemeente zal vervolgens al naargelang de locatie en zone waarvoor u de aanvraag indient, adviezen moeten inwinnen bij bepaalde instanties. Deze adviezen worden meestal gevolgd maar de gemeente is dat niet steeds verplicht.

Enkele voorbeelden

  • Ruimtelijke ordening: Alle zones/locaties | Bindend
  • Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Departement Landbouw en Visserij: Agrarisch gebied | Niet-bindend


Voor bouwaanvragen in landbouwzone is er een verplicht doch niet bindend advies van het departement landbouw en visserij. 
» Klik hier voor meer informatie over de criteria die het departement landbouw en visserij gebruikt bij de beoordeling van bouwaanvragen in landbouwzone.

Het is aan te bevelen u zeer goed te informeren alvorens een aanvraag in te dienen en een gezamenlijk overleg te plegen met de gemeente enerzijds en de advies verlenende organisaties anderzijds.

PaardenPunt Vlaanderen organiseerde meerdere dialoogdagen over het thema Paardenhouderij en Stedenbouwkundige vergunningen. 
» Klik hier om de verslagen van deze bijeenkomsten te bekijken.

Voor meer algemene informatie over ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen kan u ook terecht op de website 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen'. U vindt er wetgeving, publicaties, formulieren, links en vaakgestelde vragen.
» Klik hier om naar de website te gaan.

 

 

Heb ik een vergunning nodig?

Ga sowieso steeds na of een omgevingsvergunning vereist is vooraleer u van start gaat met eender welke aanleg of constructie. Niet alleen voor het optrekken van stallingen, maar ook voor het aanleggen van bepaalde buitenpistes of de bouw van een stapmolen is bijvoorbeeld een vergunning vereist. Houten omheiningen en schuilhokken zijn dan weer sinds kort vrijgesteld in bepaalde gebieden indien ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van houten omheiningen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van schuilhokken.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van bijgebouwen en stallen.
» Klik hier voor meer informatie over de vergunningsplicht mbt de aanleg van buitenpistes.
» Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden voor de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor tijdelijke constructies.

 

 

PowerPoint 'stedenbouwkundige aspecten in de paardenhouderij' door Jan De Boitselier. 

 

Contacteer ons

Deze materie is niet eenvoudig. Aarzel dan ook zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.
» Klik hier om ons te contacteren.

Indien gewenst kan u op onze experten beroep doen voor persoonlijk advies, bijstand op overlegvergaderingen, begeleiding bij het opstellen van uw dossier,...
» Klik hier voor meer info.

 

» Klik hier voor meer informatie over hobbystallen voor weidedieren

 
Laatste aanpassing: 19/02/2019 08:53:59 - Bannerfoto © PaardenPunt Vlaanderen - KVM