Dialoogdagen ruimtelijke ordening (2016 en 2008) 02/01/2014 4 min

Dialoogdagen ruimtelijke ordening (2016 en 2008)

In 2008 organiseerde minister-president Kris Peeters 7 dialoogdagen waarop vertegenwoordigers van de paardensector en de betrokken overheden samen rond de tafel zaten. Via deze dialoogdagen werden knelpunten aangekaart en een actieplan opgesteld dat nog steeds up-to-date gehouden en uitgevoerd wordt door PaardenPunt Vlaanderen.
Op dat moment stond de problematiek rond ruimtelijke ordening en mileuvergunningen hoog op het programma. Daarom werd er een volledige dialoogdag aan gewijd. Omdat er op het terrein slechts matige vooruitgang geboekt werd, was in 2016 een nieuwe dialoogdag, specifiek rond het thema bouwvergunningen, aan de orde. Op deze pagina vindt u de verslagen van beide bijeenkomsten.


2008

Op 5 juni 2008 organiseerde de minister-president een eerste dialoogdag plaats rond ruimtelijke ordening en vergunningen. Bouwvergunnigen voor infrastructuur van paardenhouderijen goedgekeurd krijgen, was op dat moment een bijna onmogelijke opgave. Sinds 2008 werd er wel wat vooruitgang geboekt. Voor de bouw van houten omheiningen en schuilhokken moet bijvoorbeeld, indien ze aan specifieke voorwaarden voldoen, geen bouwvergunning meer aangevraagd worden, professionele africhtingsstallen krijgen sinds kort mogelijkheden in landbouwzone,...

Hieronder kan u het verslag van de dialoogdag downloaden. Daarin worden zowel de stedenbouwkundige vergunningen voor paardenhouderijen besproken als de milieuvergunningen en de mestbankwetgeving. Vooral over de regelgeving en procedures rond stedenbouwkundige vergunningen kan u er erg nuttige informatie in vinden.
Dit document is grotendeels nog steeds up-to-date maar, zoals hierboven vemeld, zijn er sinds de dialoogdag in 2008 een aantal zaken veranderd.

Verslag dialoogdag ruimtelijke ordening en vergunningen (5 juni 2008): Download

2016

Anno 2016 vormt het bekomen van Stedenbouwkundige vergunningen voor paardenhouderij in agrarisch gebied nog steeds duidelijk een pijnpunt. Op 4 november 2016 organiseerde de vzw PaardenPunt Vlaanderen een daarom dialoogdag met als onderwerp “Paardenhouderij in landbouwzone en natuurgebied – beoordelingskader – beheersovereenkomsten – paard en landschap”.

De omzendbrief RO/2002/01 verschafte de lokale besturen een kader dat toeliet om voor niet-landbouwers onder andere stallingen te vergunnen in agrarisch gebied. Er is momenteel zeer veel rechtsonzekerheid wegens het in eerste instantie niet meer toepassen en intussen ook het formeel intrekken van deze omzendbrief. Op dit ogenblik is het voor hobbymatige paardenhouders uiterst moeilijk – om niet te zeggen onmogelijk – om aan de voor hen noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen te komen voor stallen en bergruimte. Er is dan ook werk aan de regelgeving.

Aanpassingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn intussen voor advies overgemaakt aan de Raad van State. In het Vlaams Parlement zal verder gezocht moeten worden naar oplossingen voor bouwaanvragen van paardenhouders.

Onder strikte voorwaarden is het bouwen van een schuilhok of een bijgebouw vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning: Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, laat toe, zonder vergunning, een afzonderlijk schuilhok te bouwen van maximaal 40 m² per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom, mits het geen ruimtelijk kwetsbaar gebied is.
» Klik hier voor meer informatie.

Uit de dialoogdag bleek dat deze vrijstellingen evenwel niet volstaan voor de hobbymatige paardenhouder met meerdere paarden, zeker niet wanneer hij jaarlijks enkele veulens fokt. Maar liefst 93 % van de fokkers fokt hoogstens drie veulens per jaar. De basisafrichting van het merendeel van de paarden gebeurt ook bij ruiters met maar enkele paarden. Hiermee vormt de hobbymatige paardenhouderij het fundament van het succes van de Vlaamse paardensector. Het gebeurt nogal eens dat deze hobby uit de hand loopt en uitgroeit tot een professionele activiteit in bij- of zelfs in hoofdberoep. Voor die professionelen zijn er binnen het huidig wetgevend kader mogelijkheden, doch de grote groep niet-professionele paardenhouders (en hun paarden) blijft momenteel in de kou staan.

In de dialoogdag werd gepleit voor een rechtszekere oplossing voor die hobbymatige paardenhouder. Daarbij kwam het groot economisch, maatschappelijk en sportief belang van de Vlaamse paardenhouderij aan bod en – nieuw – ook het groot ecologisch belang van die paardenhouderij. Paardenweiden blijken qua ecologie, bemesting, erosiebestrijding en biodiversiteit juist zeer rijke weiden te zijn.

Het algemeen aanvoelen op de dialoogdag was dat de inhoud van omzendbrief R0/2002/01 en het erop gebaseerde beoordelingskader voor de adviezen door het departement landbouw en visserij bij bouwaanvragen in agrarisch gebied, een maatschappelijke consensus weergaf en tegemoetkwam aan veel wensen. Deze inhoud zou in een verfijnde en waar nodig bijgestuurde vorm in een rechtszeker kader moeten gegoten worden.

Download hieronder het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Verslag dialoogdag ruimtelijke ordening (4 november 2016): Download

Meer info

Als er hierover nieuws komt zullen we dat zeker via een nieuwsbrief communiceren.

Contacteer ons gerust voor de meest actuele stand van zaken. Doe dit best voordat u verdere stappen onderneemt. Over bouwvergunningen, milieuvergunningen en de mestbank vindt u trouwens nog heel wat meer informatie op deze website.
» Klik hier om ons te contacteren.
» Klik hier om naar de themapagina "Bouwen, mest en milieu" te gaan.

Documenten