Waar en wanneer kan je mest opslaan/uitspreiden 06/06/2018 2 min

Mestopslag op akkerland - vaste mestopslag - afstand

Onder strikte voorwaarden kan mest opgeslagen worden op akkerland gedurende maximaal 3 maanden.

Men dient een opslag van stalmest te voorzien die ten minste groot genoeg is om de hoeveelheid mest die gedurende een periode van 3 maanden wordt geproduceerd, te kunnen opslaan.

Dit kan door op uw eigen inrichting een vaste mestopslag te construeren volgens de VLAREM-voorschriften d.w.z. betonnen mestdichte vloerplaat, 3 zijden ommuurd met mestdichte wanden en zo uitgevoerd dat de dunnen mest en afvloeiwater opgevangen wordt in een gesloten aalput. Let wel of u hiervoor een melding moet doen bij uw gemeente.

Aan deze voorwaarde wordt ook voldaan als u kan aantonen dat de mest gedurende die 3 maanden niet op cultuurgrond wordt opgebracht bv. door het huren van een mestopslag bij derden of door verwerking van de mest of …

Daarbuiten mag u mest op de kopakker opslaan gedurende max. 2 maanden op voorwaarde dat deze mest ter plaatse uitgespreid wordt. Deze mest moet gelegen zijn op min. 100 m van woningen van derden en op ten minste 10 meter van de perceelsrand en waterlopen. Het is verboden om opslag op de kopakker te doen gedurende 15 november en 15 januari.

Concreet mag u dus mest opslaan 100 meter in het veld op voorwaarde dat deze mest op dat veld uitgespreid wordt, de mest er max. 2 maanden blijft liggen en de mest 100 m van woningen van derden en op min. 10 m van de perceelsgrens en waterlopen gelegen is. Daarbuiten moet u echter ook kunnen aantonen dat u de geproduceerde mest gedurende een periode van 3 maanden kunt opslaan of kunnen aantonen dat deze niet op cultuurgrond uitgespreid wordt.

De afstandsregel van 100 meter geldt enkel voor een mestopslag op de kopakker. Een verplichting tot afdekken is er niet, maar dit kan in functie van een goed nabuurschap mogelijks nuttig zijn.

De afstandsregel van 100 meter geldt niet voor een mestopslag bij uw stallen. Daar gelden geen specifieke afstanden voor.

Regels voor mestopslag op de kopakker

Bij opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker moet men het milieu/omwonenden respecteren door volgende voorwaarden in acht te nemen:

  • Er wordt een afstand van minimaal 10 meter gerespecteerd ten opzichte van de perceelsgrens en van het oppervlaktewater, en van minimaal 100 meter van een vreemde woning.
  • De mest zal ter plaatse uitgereden worden (op het perceel waar de opslag gelegen is).
  • Er is geen afvloei van mestsappen naar oppervlaktewater of niet-landbouwgrond.
  • Geen opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker tussen 15 november en 15 januari
  • De mest wordt maximaal 2 maanden opgeslagen op de kopakker voorafgaand aan de effectieve toediening.

Er is dus tussen 15 november en 15 januari een totaalverbod inzake opslag van vaste dierlijke mest op de kopakker én de mest mag ten vroegste worden toegediend vanaf 16 januari.

OPGELET : op derogatiepercelen mag mest (dierlijke mest, kunstmest, …), maar worden toegediend vanaf 16 februari t.e.m. 31 augustus.

Foto 1: Negatieve kopakker

Foto 2: Positieve kopakker

Foto 3: Negatieve mestopslag op een bedrijf

Foto 4: Postitieve mestopslag op een bedrijf

1 2
3

4

In Beeld