Bijgebouwen onder strikte voorwaarden vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning 02/04/2014 5 min

Bijgebouwen onder strikte voorwaarden vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning
Aan uw woonst kan u een paardenstal optrekken met een maximale afmeting van 40m² en een maximale hoogte van 3,5m. Dit geldt enkel binnen een zone van 30 meter rond de woning . Deze straal wordt gemeten vanaf de uiterste punten van de woning. De oppervlakte van het totaal aantal bijgebouwen mag bovendien samen maximum 40m² bedragen.

Onder woningen vallen zowel residentiële particuliere woningen als bedrijfswoningen / exploitantenwoningen bij een landbouwbedrijf.
Tevens gaat de vrijstelling op voor hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woningen, ongeacht hun planologische situering. Met andere woorden: Zowel zone-eigen als zonevreemde woningen komen hiervoor in aanmerking.

Op deze pagina ontdekt u meer over de vrijstelling voor bepaalde vrijstaande (bij-)gebouwen. Ook op de eventuele vrijstellingen voor niet-overdekte constructies, de opslag van materiaal, binnenverbouwingswerken, aangebouwde constructies,... gaan we dieper in.

Wij adviseren u ten stelligste uw bouwproject in ieder geval voorafgaandelijk met de bevoegde diensten van de gemeente te bespreken.

Niet strijdig met de voorschriften

De vrijstellingen gelden enkel voor zover de handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften van:
 • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • algemene plannen van aanleg
 • bijzondere plannen van aanleg
 • verkavelingsvergunningen

Ze mogen ook niet strijdig zijn met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving (zoals de regelgeving inzake beschermde monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, - cultuurhistorische - landschappen en archeologische sites).

Werken op het private deel bij woningen

Werken die zich situeren op het private deel bij woningen, hebben een dermate beperkt en gangbaar karakter, dat de overheid hier geen oordeel over hoeft te vellen. Hiermee wordt bedoeld:
 • De binnenverbouwing
 • De werken aan de zij- en achtergevels
 • De normale tuinaanhorigheden
 • De werken in de private tuinzone
… mits voldaan wordt aan de afstands- en hoogtebepalingen.

Indien de handelingen leiden tot een wijziging van het bouwvolume, geldt de vrijstelling niet. Hiermee wordt niet het mathematische bouwvolume bedoeld, maar het werkelijke, fysisch aanwezige bouwvolume. U kan dus geen gebouwonderdelen afbreken om elders bij te bouwen. Zo houdt het verwijderen van een bestaande dakuitbouw op het dak van een woning altijd een wijziging van het volume in, ook al wordt deze wijziging geneutraliseerd door het aanbouwen van eenzelfde nieuw volume op een andere plaats, zodat het netto bouwvolume hetzelfde blijft.

Werken in de voortuin en aan de voorgevel

Voor werken in de voortuin en aan de voorgevel, over het algemeen zichtbaar van op de openbare weg, blijft sturing door de overheid wenselijk. De vergunningsplicht blijft dus gelden, behalve voor lage afsluitingen, voor open afsluitingen tot 2m, tuinpaden, tuinaanleg, en dergelijke.

Vrijstaande bijgebouwen (bv. stallen) en niet-overdekte constructies

Omwille van het eenvoudige en gangbare karakter worden volgende constructies vrijgesteld van vergunning, voor zover ze zonder stabiliteitswerken geplaatst kunnen worden:
 • Niet-overdekte constructies: Constructies zonder volume (terrassen, openluchtzwembaden, siervijvers, ...) | Vrijgesteld tot 80m² per goed, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden | In de vrijstelling voor de 80 m² niet-overdekte constructies zijn tuinpaden in de zij- en achtertuin en de noodzakelijke toegangen en opritten naar het gebouw of de gebouwen niet inbegrepen.
 • Vrijstaande bijgebouwen: Vrijstaande constructies met volume (tuinhuizen, garages, carports, stallen,...) | Vrijgesteld tot 40m² per goed | De hoogte van deze bijgebouwen wordt beperkt tot 3,5m. In de hoogte van een gebouw is de schouw niet begrepen.

De totale oppervlakte van de constructies, zowel bestaande als nieuwe constructies, en zowel vergunde als van vergunning vrijgestelde constructies moet in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld:
 • Niet-overdekte constructies: Heeft u bijvoorbeeld een terras van 40m² en een siervijver van 10m², dan kan u nog een zwembad van maximaal 30 m² aanleggen (want 40 + 10 + 30 = 80).
 • Vrijstaande constructies met volume: Beschikt u reeds over een carport van 30m², dan kan u nog een bijgebouw van 10m² oprichten.

Aangebouwde constructies

Aangezien de aan het hoofdgebouw aangebouwde constructies soms gepaard gaan met constructieve wijzigingen aan het hoofdvolume zelf, blijft de vergunningplicht hier gelden. Tot een volume van 40m² wordt de vergunningplicht vervangen door de meldingsplicht (bijkeuken, veranda, e.a.), mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Gebruikelijke ondergrondse constructies

Gebruikelijke ondergrondse constructies zijn ook vrijgesteld. Hiermee worden onder andere bedoeld: hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, brandstoftanks, warmtepompinstallaties, huisaansluitingen op nutsvoorzieningen, ... Kelders, ondergrondse garages en andere beloopbare ruimtes, vallen niet onder deze bepaling.

Binnenverbouwingswerken

Voor zover binnenverbouwingswerken zonder stabiliteitswerken worden uitgevoerd, kunnen deze vrijgesteld worden van vergunning. Het vrijstellen van handelingen die stabiliteitswerken inhouden, is niet wenselijk omwille van het belang van de medewerking van de architect. Voor de definitie van de term “stabiliteitswerken” verwijzen wij u naar artikel 4.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Met handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het bouwvolume aan zijgevels achtergevels en daken worden onder andere bedoeld:
 • aanbrengen van dakvlakvensters;
 • verkleinen van raamopeningen;
 • wijzigen van raamopeningen zonder te raken aan de stabiliteit van het gebouw;
 • aanbrengen van een voorzetrolluik of uitklapbare rolluifel;
 • aanbrengen van een dakterras (met respect voor de regelgeving lichten en zichten van het Burgerlijk Wetboek).

Indien de handelingen leiden tot een wijziging van het bouwvolume, geldt de vrijstelling niet (zie hierboven).

Opslag van materiaal

Het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materieel is vrijgesteld van de vergunningsplicht voor een maximaal volume van 10m³. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 3, 17° van het besluit tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Het begrip “materialen en materieel” wordt ruimer geïnterpreteerd en opgevat als een verzamelbegrip voor de in het bestaande besluit opgesomde zaken (“allerhande bij de woning horende materialen, materieel of huishoudelijk afval zoals brandhout, snoeihout, afvalcontainers, vuilnisbakken, composthopen, composteringsvaten”).

Contacteer ons

Deze materie is niet eenvoudig. Aarzel dan ook zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.
» Klik hier om ons te contacteren.

Indien gewenst kan u op onze experten beroep doen voor persoonlijk advies, bijstand op overlegvergaderingen, begeleiding bij het opstellen van uw dossier,...
» Klik hier voor meer info.