Omgevingsvergunning 30/10/2017 2 min

Aan de beperkte ruimte in Vlaanderen worden verschillende, vaak tegenstrijdige, eisen gesteld. Bedrijven willen uitbreidingsruimte en mensen hebben behoefte aan comfortabele woningen. Tegelijkertijd moet er ook voldoende open ruimte zijn voor landbouw en natuur. Al die wensen zijn op zichzelf waardevol, maar ze kunnen niet in elk concreet dossier worden verzoend.
Daarnaast kunnen nieuwe inplantingen en verbouwingen ook op het milieu wegen. Denk maar aan paardenmest, het afvalwater van een wasplaats, eventuele grondwaterwinning voor de irrigatie van een piste, de opslag van groenvoeders, ....

Bouwvergunning, milieuvergunning en mestbank

Indien u nieuwe gebouwen, verhardingen, pistes, stapmolens, enzovoort optrekt, heeft u een bouw- en eventueel een milieuvergunning nodig. Als één van deze twee ontbreekt kunt u niet aan de slag gaan.


Opgelet: De milieuvergunning staat los van de mestbankaangifte. Dit zijn twee verschillende zaken die u apart in orde moet brengen.
» Klik hier voor meer info over het Mestdecreet.

Omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In de overgangsperiode, tussen 23 februari 2017 en 1 januari 2018 bestonden zowel het digitaal loket voor bouwaanvragen als dat voor omgevingsvergunningen naast elkaar. Vanaf 1 januari 2018 werkt iedereen in Vlaanderen met het digitaal loket voor omgevingsvergunningen.
Vanaf 1 januari 2018 zal de omgevingsvergunning dus in heel Vlaanderen in werking treden. Hierdoor worden de vergunningen uit de ruimtelijke ordening en uit het milieurecht geïntegreerd en is er nog slechts één aanvraag en één procedure. Ook worden bepaalde nieuwe zaken ingevoerd in de procedure zoals de omgevingsvergunningscommissie.
Meer info hierover vind je op de website: www.omgevingsloket.be
Op deze site vind je het digitaal loket, de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen enzovoort.
Op het digitaal loket vind je meer informatie over de werking van de toepassing waar je digitale bouwaanvragen en omgevingsdossiers kan indienen.

Contacteer ons

Deze materie is niet eenvoudig. Aarzel dan ook zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.
» Klik hier om ons te contacteren.

Indien gewenst kan u op onze experten beroep doen voor persoonlijk advies, bijstand op overlegvergaderingen, begeleiding bij het opstellen van uw dossier,...
» Klik hier voor meer info.

» Klik hier voor meer informatie over hobbystallen voor weidedieren

In Beeld
14/10/2022 13:02
Deel deze info:
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen zullen vanaf 1 januari 2018 worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Deze procedure beoogt een efficiëntere, snellere en betere werking.
Na de start van de omgevingsvergunning kan je voor vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en inrichtingen of activiteiten uit de VLAREM-indelingslijst alleen nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, dient u zich te wenden tot uw gemeentediensten. De gemeente zal vervolgens al naargelang de locatie en zone waarvoor u de aanvraag indient, adviezen moeten inwinnen bij bepaalde instanties. Deze adviezen worden meestal gevolgd maar de gemeente is dat niet steeds verplicht.

Enkele voorbeelden

  • Ruimtelijke ordening: Alle zones/locaties | Bindend
  • Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Departement Landbouw en Visserij: Agrarisch gebied | Niet-bindend


Voor bouwaanvragen in landbouwzone is er een verplicht doch niet bindend advies van het departement landbouw en visserij.
» Klik hier voor meer informatie over de criteria die het departement landbouw en visserij gebruikt bij de beoordeling van bouwaanvragen in landbouwzone.

Het is aan te bevelen u zeer goed te informeren alvorens een aanvraag in te dienen en een gezamenlijk overleg te plegen met de gemeente enerzijds en de advies verlenende organisaties anderzijds.

PaardenPunt Vlaanderen organiseerde meerdere dialoogdagen over het thema Paardenhouderij en Stedenbouwkundige vergunningen.
» Klik hier om de verslagen van deze bijeenkomsten te bekijken.

Voor meer algemene informatie over ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen kan u ook terecht op de website 'Ruimtelijke ordening in Vlaanderen'. U vindt er wetgeving, publicaties, formulieren, links en vaakgestelde vragen.
» Klik hier om naar de website te gaan.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Ga sowieso steeds na of een omgevingsvergunning vereist is vooraleer u van start gaat met eender welke aanleg of constructie. Niet alleen voor het optrekken van stallingen, maar ook voor het aanleggen van bepaalde buitenpistes of de bouw van een stapmolen is bijvoorbeeld een vergunning vereist. Houten omheiningen en schuilhokken zijn dan weer sinds kort vrijgesteld in bepaalde gebieden indien ze aan welbepaalde voorwaarden voldoen.


» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van houten omheiningen.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van schuilhokken.
» Klik hier voor meer informatie over de vrijstelling van bijgebouwen en stallen.
» Klik hier voor meer informatie over de vergunningsplicht mbt de aanleg van buitenpistes.
» Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden voor de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor tijdelijke constructies.

PowerPoint 'stedenbouwkundige aspecten in de paardenhouderij' door Jan De Boitselier.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Werking

Ter uitvoering van het ‘milieuvergunningendecreet’ heeft de overheid een lijst opgemaakt van zogenaamde ‘hinderlijke activiteiten’. Het stallen van paardachtigen, trailers en vrachtwagens, de opslag van mest en de winning van grondwater komen hier bijvoorbeeld in voor.
Indien u een hinderlijke activiteit wil gaan uitvoeren moet u bij uw gemeente langsgaan om hiervoor een milieuvergunning aan te vragen. Er bestaan drie types van milieuvergunningen: klasse 1, klasse 2 en klasse 3. Voor zeer milieubelastende activiteiten zal u een milieuvergunning klasse 1 moeten aanvragen. Voor minder belastende zaken volstaat een klasse 3-vergunning.
Voordat u een milieuvergunning aanvraagt, kan u best voorafgaandelijk overleg plegen met de bevoegde administratie en/of schepen van uw gemeente.

Een milieuvergunning is enkel geldig als, indien vereist, ook de nodige bouwvergunningen verkregen zijn (en visa versa).
» Klik hier voor meer informatie over de regelgeving rond bouwvergunningen en ruimtelijke ordening.
» Klik hier voor meer informatie over bouwvergunnigen in landbouwzone.

De milieuvergunning staat volledig los van het mestdecreet. Indien u mestbankaangifteplichtig bent, moet u ook de bemestingsnormen van dit decreet respecteren (bv. aankoop van nutriëntenemissierechten).
» Klik hier voor meer info over het mestdecreet.

Stallen van paarden

In tegenstelling tot de mestbankaangifte is de milieuvergunning afhankelijk van het aantal paarden dat u kan stallen (standplaatsen), niet van het aantal paarden dat u op uw gronden heeft staan.
Voor het stallen van paarden heeft u niet altijd een milieuvergunning nodig. U moet pas over een vergunning beschikken als u een welbepaald aantal paarden stalt. Dat aantal is afhankelijk van de zone waarin u gelegen bent (landbouwzone, woonzone,…). In woonzone heeft u bijvoorbeeld voor minder dan 5 stalplaatsen geen milieuvergunning nodig. In landelijk woongebied mag u tot 9, en in landbouwzone tot 19, paarden stallen zonder milieuvergunning.

Lesgeven, evenementen, maneges, africhting,...

Wie wil lesgeven zal, ongeacht het aantal paarden dat hij of zij houdt, een milieuvergunning klasse 2 moeten aanvragen. Iedere rijschool, manege, inrichting voor verhuur en africhting van paarden, en zelfs elk tornooi (voor ruiter-, draf-, ren- en mensport) moet beschikken over een milieuvergunning klasse 2.

Brochure

Hieronder kan u een uitgebreide brochure downloaden over milieuvergunningen voor paardenhouders. Zowel het stallen van paarden, als het opslaan van mest, het uitbaten van maneges en het inrichten van tornooien komt onder andere aan bod.

Gids paardenhouderij: Milieuvergunningen | Brochure VLM (2009) Download


Wil u deze uitgave graag gratis in de bus krijgen? » Klik dan hier om een exemplaar te bestellen.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Het gros van de omgevingsvergunningen zal worden afgeleverd door het gemeentebestuur. In een aantal nog af te lijnen complexe dossiers zal de gemeente het advies moeten vragen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.
Wat de milieudossiers betreft, zal de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) advies geven voor de activiteiten die zijn ingedeeld in klasse 1 en in klasse 2A. Er wordt een verdere declassering van klasse 1 naar klasse 2 of 2A voorbereid. Vermoedelijk zal voor de meeste van deze activiteiten een advies van de Omgevingsvergunningscommissie vereist zijn. Daarnaast verschuiven activiteiten tussen de “gewone” klasse 2 en de “complexe” klasse 2A.
Ook zuiver stedenbouwkundige dossiers worden in bepaalde gevallen voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Het gaat om volgende gevallen:
  • voor de aanvraag is een milieueffectrapport opgesteld of een ontheffing van de opmaak van een milieueffectrapport verkregen;
  • voor de aanvraag is de opmaak van een mobiliteitsstudie vereist;
  • voor de aanvraag is de opmaak van een passende beoordeling vereist;
  • voor de aanvraag moeten minstens 4 RO-adviezen worden ingewonnen;
  • het betreft het optrekken van gebouwen of gebouwencomplexen met een totale bruto vloeroppervlakte van minstens 7.500 m², met uitzondering van de functies industrie en ambacht.
Tot slot worden ook alle aanvragen waarvan de gemeente zelf de initiatiefnemer is, voorgelegd aan de omgevingsvergunningscommissie. De gemeente is voortaan immers ook bevoegd klasse 2-vergunningen aan zichzelf af te leveren.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Een omgevingsdossier indienen gebeurt via het digitaal loket. De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.
Alle Vlaamse gemeenten hebben nu reeds de digitale bouwaanvraag ingevoerd. Dossiers waar de tussenkomst van een architect is vereist kunnen enkel digitaal ingediend worden. Daarbuiten blijft de mogelijkheid om uw bouwaanvraag op papier in te dienen, bestaan. De digitale indiening wordt wel gestimuleerd. De bevoegde overheid kan daarom een verhoogde retributie vragen wanneer de aanvraag schriftelijk wordt ingediend (aangezien de overheid dan zelf moet zorgen voor het digitaliseren van de aanvraag).
Op het digitaal loket vind je meer informatie over de werking van de toepassing waar je digitale bouwaanvragen - en vanaf 1 januari 2018- omgevingsdossiers kan indienen. Je kan daar ook meteen doorklikken naar de toepassing, de snel invoer, je ingediende dossiers opvolgen, digitale dossiers in openbaar onderzoek bekijken, digitaal een bezwaarschrift indienen en/of een omgevingscheck laten uitvoeren op de locatie waar de werken zullen plaatsvinden.