// Problemen bij de aan- of verkoop van een paard: Wat nu?

PaardenPunt Vlaanderen krijgt regelmatig ontstemde paardeneigenaars aan de lijn, die een oplossing zoeken voor een misgelopen aan- of verkoop. Ongeacht er slecht opzet in het spel is, kunnen dergelijke situaties soms zeer pijnlijk zijn. Een nieuwe koper kan zich bijvoorbeeld reeds gehecht hebben aan een paard dat niet aan de vooropgestelde eisen voldoet, of de reputatie van een correcte verkoper kan onterecht door het slijk gehaald worden.

Daarom is het in de eerste plaats erg belangrijk om de aan- en verkoop rustig en uitgebreid te overdenken en voor te bereiden. Stel ook steeds een schriftelijke overeenkomst op waarin de goede, maar vooral ook de mindere, eigenschappen van het paard staan opgelijst. In de brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” zetten we al deze stappen gedetailleerd op een rijtje.
» Klik hier om de brochure te bekijken.

Loopt het toch mis, dan hebben zowel de koper als de verkoper er alle baat bij om dit zo snel mogelijk in der minne op te lossen. Dit is uiteraard niet eenvoudig, maar we raden in ieder geval aan om een rechtszaak te vermijden.
In dit dossier geven we enkele tips om tot een compromis te komen, overlopen we de regelgeving rond het kopen en verkopen van paarden en geven we mee hoe u, als laatste toevlucht, een procedure kan opstarten.» Volgende pagina

1. Streef naar een minnelijke schikking.

In geval van onenigheden, kan u de informatie op deze pagina’s best aandachtig doornemen en hieruit concluderen hoe sterk u in uw schoenen staat. Neem vervolgens persoonlijk contact op met de andere partij en tracht rustig tot een compromis te komen waar u zich beide mee kan verzoenen.

Afhankelijk van de waarde van het paard kunnen onderstaande oplossingen bijvoorbeeld overwogen worden:
 • De koper geeft het aangekochte paard terug aan de verkoper en krijgt de volledige aankoopsom terugbetaald.
 • De koper behoudt het paard en krijgt een deel van de aankoopprijs terug.
 • De koper geeft het aangekochte paard terug aan de verkoper en krijgt een deel van de aankoopsom terugbetaald.
 • De verkoper neemt het paard terug en levert een nieuw paard dat aan de oorspronkelijke vereisten van de koper voldoet en gelijkwaardig is aan het overeen gekomen bedrag.
 • De koper brengt het paard onmiddellijk terug naar de verkoper om verdere verzorgingskosten te vermijden en krijgt de aankoopsom niet terugbetaald.
 • De verkoper betaalt de veterinaire kosten verbonden aan het gebrek.
 • De verkoper helpt de koper verder bij het berijden van het paard door bijvoorbeeld kosteloos les te komen geven.
 •  …

Indien er geen compromis bereikt wordt, kan u vervolgens een dossier samenstellen dat u aangetekend aan de andere partij bezorgt. Dit dossier kan onderstaande elementen omvatten.
 • Een gedetailleerd chronologisch verloop van de totstandkoming van de overeenkomst op papier. Dit overzicht bevat bijvoorbeeld de datum en het verloop van:
  • de plaatsing/het lezen van een zoekertje;
  • het eerste contact;
  • bezoekmomenten;
  • de proefperiode;
  • de veterinaire keuring;
  • het tekenen van het contract;
  • de vaststelling van problemen bij het paard;
  • de eerste signalisatie van problemen aan de verkoper;
 • Kopieën van de beschikbare bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld:
  • het contract;
  • veterinaire rapporten en/of verklaringen van dierenartsen;
  • verklaringen van getuigen;
  • uitgewisselde berichten;
 • Een concreet voorstel tot oplossing. Verwijs hierbij naar de regelgeving die u in dit dossier terugvindt.

Tracht vervolgens opnieuw om rustig te overleggen. Wij ervaren dat de meeste geschillen op deze manier vaak zonder gerechtelijke procedure opgelost worden. Lukt dat niet, dan dient de koper op zeer korte termijn een procedure in te stellen. Wij raden dit niet aan. Dit kost immers veel tijd en geld (vaak meer dan de waarde van een paard).

In het vervolg van dit dossier gaan we dieper in op de regelgeving en mogelijke procedures.

» Volgende pagina

Problemen bij de aan- of verkoop van een paard: Wat nu?

PaardenPunt Vlaanderen krijgt regelmatig ontstemde paardeneigenaars aan de lijn, die een oplossing zoeken voor een misgelopen aan- of verkoop. Ongeacht er slecht opzet in het spel is, kunnen dergelijke situaties soms zeer pijnlijk zijn. Een nieuwe koper kan zich bijvoorbeeld reeds gehecht hebben aan een paard dat niet aan de vooropgestelde eisen voldoet, of de reputatie van een correcte verkoper kan onterecht door het slijk gehaald worden.

Daarom is het in de eerste plaats erg belangrijk om de aan- en verkoop rustig en uitgebreid te overdenken en voor te bereiden. Stel ook steeds een schriftelijke overeenkomst op waarin de goede, maar vooral ook de mindere, eigenschappen van het paard staan opgelijst. In de brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard” zetten we al deze stappen gedetailleerd op een rijtje.
» Klik hier om de brochure te bekijken.

Loopt het toch mis, dan hebben zowel de koper als de verkoper er alle baat bij om dit zo snel mogelijk in der minne op te lossen. Dit is uiteraard niet eenvoudig, maar we raden in ieder geval aan om een rechtszaak te vermijden.
In dit dossier geven we enkele tips om tot een compromis te komen, overlopen we de regelgeving rond het kopen en verkopen van paarden en geven we mee hoe u, als laatste toevlucht, een procedure kan opstarten.


» Volgende pagina

3. Niet-conforme levering, dwaling of bedrog

Hoewel veel paardenliefhebbers denken dat ze zich bij een misgelopen aankoop kunnen beroepen op de reglementering rond verborgen gebreken, kan deze dus zelden worden aangewend. Dat wil niet zeggen dat er voor de koper geen middelen zouden zijn om de verkoper aan te spreken.
Opgelet: Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar waren op het moment van de levering en waarop de koper op dat moment geen bemerkingen heeft gegeven. Zichtbare gebreken worden in de regel gedekt door de ontvangst van de levering zonder bemerkingen.

Als iemand een paard koopt om bijvoorbeeld mee te rijden of te fokken, dan moet het daar geschikt voor zijn. Als nadien, via een veterinair onderzoek, zware tekortkomingen aan het licht komen die het paard ongeschikt maken als rijpaard (bv. kreupelheid) of fokpaard (bv. onvruchtbaarheid), kan de koper de verkoper daar op aanspreken door een beroep te doen op de regelgeving rond de ‘niet-conforme levering’, ‘dwaling’ of ‘bedrog’. Verkopers mogen zich niet bezondigen aan bedrog, mogen de koper niet in ‘dwaling’ brengen en moeten ‘conform’ leveren wat verkocht werd.
Daarom raden wij steeds aan om een verkoopsovereenkomst op te maken waarin de goede en mindere eigenschappen van het paard en het doelgebruik voor de koper vermeld staan.
 

Dwaling of bedrog

Indien paarden bepaalde kwaliteiten die de verkoper hen toedichtte niet blijken te hebben, kan een vordering ingesteld worden op basis van de regelgeving rond ‘dwaling’ of ‘bedrog’. Dan zal u moeten bewijzen dat:

 • De verkoper bepaalde kwaliteiten aan de verkochte paarden toedichtte, bv. op internet of in een advertentie.
 • De paarden die kwaliteiten effectief niet hebben.


Wij gaan hier niet dieper in op de regelgeving rond ‘dwaling’ en ‘bedrog’. Dit is advocatenwerk.

 

 

Niet-conforme levering

Om met succes een vordering te kunnen instellen wegens niet-conforme levering zal de koper moeten aantonen dat de verkoper niet leverde wat bij de koop overeengekomen werd: bijvoorbeeld een paard dat geschikt was om te berijden.

De koper moet niet alleen bewijzen dat er wel degelijk sprake is van een probleem maar ook dat dit gebrek reeds aanwezig was – weze het in potentie – bij het afsluiten van de verkoop. Mogelijk kan een veterinair verslag hierover uitsluitsel brengen. Het is dus erg belangrijk om kort op de bal te spelen. Hoe langer de koper wacht met het instellen van een vordering, hoe moeilijker het wordt om aan te tonen dat het probleem niet na de verkoop ontstond. De verkoper kan niet aangesproken worden voor de gevolgen van een foute omgang met een paard of een slechte huisvesting bij de koper.

“Voor gebreken die zichtbaar waren ten tijde van de verkoop, of gebreken die duidelijk gemeld werden door de verkoper (bv. in het contract), of gebreken die vastgesteld werden tijdens een voorafgaand veterinair onderzoek,… kan de koper achteraf geen vordering meer instellen.”

 

 


» Volgende pagina

4. Wet op de bescherming van consumenten

Wanneer een gedupeerde koper een particulier is en de verkoper een beroepsverkoper, kan hij zich beroepen op de wet op de consumentenbescherming.

Ingevolge de ‘Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen’ (waartoe paarden gerekend worden), geniet de particulier een zeer grote bescherming wanneer hij aankoopt van een beroepsverkoper.
Van een beroepsverkoper wordt vermoed dat hij kennis heeft van verborgen gebreken, terwijl men dat van een occasionele verkoper zal moeten bewijzen.
Wanneer de wet op de consumentenkoop van toepassing is, geldt er een vermoeden dat elk gebrek dat zich voordoet binnen de 6 maanden na de levering, reeds aanwezig was ten tijde van de levering. De verkoper blijft daarenboven aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.

Deze wet is enkel van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen door een professionele verkoper aan een consument. Dus de verkoper moet beroepsverkoper zijn en de koper moet een particulier zijn.
Indien verkocht werd van particulier aan particulier is de wet op de consumentenkoop niet van toepassing. Dat neemt niet weg dat ook een particulier verkoper de leveringsplicht moet respecteren: Hetgeen geleverd wordt, moet beantwoorden aan hetgeen de koper kocht (zie onderdeel ‘Niet-conforme levering, dwaling of bedrog’).


» Volgende pagina

5. Gevolgen en risico’s van procedures

Instellen van een vordering

Tracht steeds eerst de zaak in der minne te regelen. Veel paarden kosten immers een pak minder dan een rechtszaak, en indien u verliest, kan dit u bovendien zeer zuur opbreken (zie verder.)
Indien een minnelijke schikking onmogelijk is, moet de koper zo snel mogelijk een vordering instellen. Wanneer hij/zij hier te lang mee wacht, kan de vorderking afgewezen worden wegens laattijdigheid. Bovendien wordt het ook moeilijker om te bewijzen dat een gebrek reeds op het moment van de verkoop aanwezig was.

De koper kan zelf, eenzijdig, beslissen om een vordering in te stellen tot ontbinding van de koopovereenkomst op basis van de hierboven overlopen regelgeving. Aangezien dit een ‘burgerrechtelijk geschil’ betreft, zijn in geval van betwistingen over de verkoop de burgerlijke rechtbanken bevoegd om hierover een uitspraak te doen. Indien er ook strafrechtelijke inbreuken bij te pas kwamen, kan ook de strafrechter aangesproken worden. Uiteraard is het van groot belang om u steeds te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.
 

Gevolgen voor de verliezende partij

In procedures wordt vaak, alvorens een uitspraak ten gronde te doen een gerechtsdeskundige aangesteld om de gebreken of tekortkomingen te onderzoeken. Het is dus geen wonder dat deze procedures erg veel geld en tijd kosten.


De verliezer loopt bovendien het risico te moeten opdraaien, niet alleen voor zijn eigen advocaatkosten, maar hij zal ook veroordeeld worden tot betaling aan de tegenpartij van de gerechtskosten (dagvaarding, expertisekosten,…), een rechtsplegingsvergoeding en ook tot terugbetaling van andere schade van de tegenpartij, zoals de eventuele stallings-, verzorgings-, en veterinaire kosten die aan het paard gemaakt werden. Dit kan oplopen tot 10.000den euro’s.

Voor malafide verkopers, maar ook voor kopers die ten onrechte een vordering instellen, kan een procedure dus heel slecht aflopen.

Daarom raden wij steeds aan een regeling in der minne te zoeken. Wanneer de verkoper werkelijk in fout is, heeft hij daar alle belang bij.
Anderzijds menen kopers ook wel eens benadeeld te zijn, zonder dat daar echt aanleiding toe is. Er bestaan bovendien niet alleen malafide verkopers maar ook bewust malafide kopers.


Laatste aanpassing: 18/09/2017 07:38:41 - Bannerfoto © © stocknshares