www.paarden.vlaanderen

Geschillencommissie

Bemiddelingscommissie van PaardenPunt Vlaanderen staat klaar om u te helpen bij fokkerijgeschillen

 

De vzw PaardenPunt Vlaanderen heeft een reglement uitgewerkt  voor geschillenregeling betreffende fokkerij.

 

Hiermee werd een bemiddelingscommissie in het leven geroepen die een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling verleent en - indien partijen dat vragen - een bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht.

 

De bemiddelingscommissie is bevoegd voor alle geschillen tussen fokkers en een stamboekvereniging en ook voor alle geschillen tussen fokkers onderling, telkens er een geschil rijst betreffende een bij een stamboekvereniging geregistreerde paardachtige, onder meer inzake:

De bemiddelingscommissie kan enkel tussenkomen in geschillen wanneer de betrokken partijen, fokkers en/of stamboekverenigingen akkoord zijn om beroep te doen op de BC.

 

Voor meer vragen: info@paarden.vlaanderenArtikel 1. Taak-bevoegdheid

De vzw PaardenPunt Vlaanderen, subsector fokkerij, voorziet in toepassing van artikel 14.4 van de EU-verordening 2016/1012 van 8 juni 2016 (“Fokkerijverordening”) in een bemiddelingscommissie, die op grond van het toepasselijk recht, een niet bindend advies/verzoeningsvoorstel en bemiddeling verleent en - indien partijen dat vragen - een bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht, om geschillen tussen fokkers onderling of tussen fokkers en een stamboekvereniging op te lossen.  

 

De BC is bevoegd voor alle geschillen tussen fokkers en een stamboekvereniging en ook voor alle geschillen tussen fokkers onderling, telkens er een geschil rijst betreffende een bij een stamboekvereniging geregistreerde paardachtige, onder meer inzake:

 

De BC kan enkel tussenkomen in geschillen wanneer de betrokken partijen, fokkers en/of stamboekverenigingen akkoord zijn om beroep te doen op de BC.Artikel 2. Samenstelling

Deze commissie bestaat uit door de raad van bestuur van de vzw PaardenPunt Vlaanderen, benoemde onafhankelijke en deskundige leden:

 

 1. juristen, gespecialiseerd in hippisch recht
 2. dierenartsen, verbonden aan een universitaire faculteit en wetenschappelijke onderzoekers, gespecialiseerd in de paardenfokkerij, verbonden aan een universitaire faculteit
 3. vertegenwoordigers van de Subsector Fokkerij, gespecialiseerd in stamboekaangelegenheden.


Artikel 3. Zetel - vergaderplaats

De zetel van de BC bevindt zich op de maatschappelijke zetel van PPV: Ambachtenlaan 23, bus 2b.

 

De bemiddelaars kunnen evenwel vrij beslissen over de plaats waar ze vergaderen, in functie van de locatie van het paard, partijen en de leden van de BC.Artikel 4. Secretariaat

Het secretariaat van de BC wordt waargenomen door PPV, dat tevens het archief bijhoudt. Alle door partijen aangewende stukken worden via PPV meegedeeld aan de partijen in het geschil. Alles verloopt tegensprekelijk, zodanig dat alle partijen kennis hebben van alle argumenten en stukken van de tegenpartij(en).Artikel 5. Procedure – tarief forfaitaire vergoeding

5.1. Voorleggen van het geschil

 

Alle geschillen die men wil voorleggen aan de BC, worden overgemaakt aan PPV. Daarbij dienen de aanvragers:

 

Door het voorleggen van het geschil verklaren de aanvragers zich akkoord met de inhoud van voorliggend reglement.

 

 

5.2. PPV maakt elk aldus voorgelegd geschil over aan het dagelijks bestuur van PPV-subsector fokkerij.

 

Deze gaat na of het geschil in aanmerking komt om voorgelegd te worden aan de BC.

 

Indien niet worden de aanvragers daarvan schriftelijk in kennis gebracht. Indien wel wordt de BC samengesteld en wordt het dossier overgemaakt aan de BC.

 

5.3. Samenstelling BC – overmaken van het dossier

 

Het dagelijks bestuur van PPV-subsector fokkerij stelt de geschillencommissie samen uit door de raad van bestuur van PPV benoemde leden. In functie van de aard en het belang van het geschil, worden drie leden van de bemiddelingscommissie aangesteld, die belast worden met het formuleren van een niet-bindend advies/bemiddeling of een bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht.

 

De voorzitter van de commissie is in principe een ere-magistraat.

 

Indien het geschil een veterinair probleem betreft, zal er steeds minstens één diergeneeskundige deel uitmaken van de commissie.

 

Het dagelijks bestuur van de subsector fokkerij deelt de samenstelling van de BC mee aan PPV.

 

PPV maakt het dossier en de opdracht over aan de aangestelde leden van de BC.

 

De leden van de bemiddelingscommissie kunnen weigeren in een geschil tussen te komen.

 

5.4. Forfaitaire vergoeding

 

Vooraleer hun opdracht aan te vatten maken de leden van de bemiddelingscommissie aan PPV-subsector fokkerij een bestek, exclusief BTW, over van de kosten voor hun opdracht in de vorm van een forfaitair bedrag, waar bovenop PPV 30 % overhead factureert.

 

Als richtlijn voor het door de BC op te maken bestek, wordt vooropgesteld dat per commissielid 100 €, exclusief BTW, per uur wordt aangerekend + de wettelijke kilometervergoeding.

 

PPV factureert dit aan de vraagsteller(s), met respect van de BTW-verplichtingen en de overhead van 30%. Daarbij wordt ook de naam, het adres en de hoedanigheid van de aangestelde commissieleden meegedeeld. De leden van de bemiddelingscommissie hebben geen recht op een hogere vergoeding dan deze die voorzien werd in hun bestek.

 

Deze prijs is bindend, doch met de mogelijkheid een gemotiveerde aanvraag tot verhoging over te maken aan PPV,  bv. als de BC geconfronteerd wordt met problemen die bij de aanvang niet voorzien waren.


De leden van de bemiddelingscommissie verbinden er zich toe geen vergoeding aan te rekenen voor prestaties voorafgaandelijk aan ontvangst van betaling van voormelde facturatie. Behoudens het maken van voormeld  bestek worden de commissieleden ook niet geacht enige prestatie te leveren. De commissieleden verbinden er zich toe voor het opmaken van het bestek geen vergoeding te vragen.

 

 

5.5. Na ontvangst van betaling van deze factuur door PPV, stelt PPV de bemiddelingscommissie in werking en betaalt PPV de voorziene vergoeding aan de commissieleden.

 

 

5.6. Behandeling van het dossier

 

De aangestelde leden van de bemiddelingscommissie:

 

De bevoegdheden van de gewone rechtbanken en hoven blijven onverminderd van toepassing.

 

 

5.7. Mogelijkheid een expert aan te stellen

 

De commissie heeft het recht een expert aan te stellen, indien dat volgens haar nodig is voor het oplossen van het geschil. Deze expert zal geprovisioneerd en betaald moeten worden door de partijen. Bij het opmaken van een bestek voor de kosten van de procedure kunnen de leden van de BC voorbehoud maken voor de kosten van een mogelijke expertise. Die expert wordt in kennis gesteld van zijn opdracht door de commissie, en is in werking te stellen, te provisioneren en te betalen door de partijen. De expert dient provisie en betaling te vragen rechtstreeks aan de partijen. Partijen moeten rechtstreeks de expert betalen.

 

 

5.8. Bijstand en vertegenwoordiging

 

Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door de bemiddelingscommissie door derden te laten bijstaan of vertegenwoordigen. De bemiddelingscommissie kan hun persoonlijke verschijning vragen.

 

 

5.9. Resultaat

 

De tussenkomst van de bemiddelingscommissie resulteert in:

 

 1. ofwel, na bemiddeling/advies:
  1. indien een akkoord wordt bereikt:  een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen zijn, die elk een exemplaar ervan ontvangen; een kopij ervan wordt aan het dossier toegevoegd
  2. indien geen akkoord wordt bereikt: een niet-bindend advies
 2. ofwel, een bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht, indien partijen hierom bij aanvang hebben verzocht.

 

Het akkoord na bemiddeling, het niet-bindend advies of de bindende derdenbeslissing naar Belgisch recht bevat:

 

 1. de inhoud
 2. de motivering
 3. de namen van de leden van de commissie en hun handtekening
 4. de namen en woonplaats/maatschappelijke zetel van de partijen, en in geval het om een overeenkomst gaat, hun handtekening
 5. de datum.

 

 

5.10. Communicatie

 

De communicatie verloopt in regel per mail.

 

Het resultaat, in de vorm van de ondertekende originele documenten, worden door de voorzitter van de BC per gewone post overgemaakt aan PPV, in evenveel exemplaren als er partijen zijn, plus één voor PPV. PPV bezorgt per gewone post een exemplaar aan elke partij.  Artikel 6: Verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid - geheimhouding

Het aanvaarden van de opdracht als lid van de BC geldt als verklaring van onafhankelijkheid en onpartijdigheid en ook voor akkoord met de inhoud van voorliggend reglement.

 

De leden van de commissie en al wie bij de behandeling van het geschil betrokken is, zijn tot geheimhouding verplicht, betreffende alle gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis komen.Artikel 7. Onvoorziene gevallen

Voor het overige wordt het Procedurereglement van de KBRSF overgenomen: algemeen reglement KBRSF, hoofdstuk 9: https://www.equibel.be/app/uploads/2018/04/KBRSF-AR_2018.pdf

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bemiddelingscommissie, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.