// Stichting voor Paarden in nood - Paard zkt thuis - Algemene voorwaarden


 

  1. De paardachtigen moeten ter beschikking gesteld worden voor gratis overdracht. Dit houdt in dat dit enkel kan wanneer geen enkele vergoeding gevraagd wordt.
  2. De mogelijkheid paardachtigen ter beschikking te stellen voor gratis overdracht is er uitsluitend voor paardachtigen die geïdentificeerd zijn en geregistreerd in de centrale gegevensbank.
  3. De overdrager dient eigenaar te zijn van de paardachtige, of door de eigenaar gemandateerd tot de overdracht van de eigendom van de paardachtige. 
  4. De rol van de vzw PaardenPunt Vlaanderen blijft beperkt tot het publiek maken van paardachtigen die ter beschikking worden gesteld voor gratis overdracht. De overdracht gebeurt rechtstreeks tussen de overdrager en de overnemer, zonder dat de vzw PaardenPunt Vlaanderen daar op enigerlei wijze tussenkomt.
  5. De vzw PaardenPunt Vlaanderen behoudt zich het recht voor alle paardachtigen zondermeer te verwijderen uit de lijst van tot overdracht aangeboden paardachtigen wanneer: ze niet geïdentificeerd zijn en geregistreerd in de centrale gegevensbank, of zich een inbreuk op geldende wetgeving zou voordoen, of de voorwaarden voor het ter beschikking stellen niet gerespecteerd worden, bv. de voorwaarde dat dit gratis moet gebeuren wordt niet gerespecteerd of er is een eigendomsbetwisting over de paardachtige.
  6. De overdragers verbinden zich er toe de bijgevoegde modelovereenkomst tot gratis overdracht te laten ondertekenen door de overnemers.
  7. De overnemer verbindt zich er toe de overgenomen paardachtige te verzorgen en te onderhouden overeenkomstig de regelgeving inzake dierenwelzijn. Inbreuken hierop kunnen enkel vastgesteld en beteugeld worden door de daartoe bevoegde instanties: politie en inspectie dierenwelzijn.
  8. Alle paarden die aangeboden worden voor overdracht worden definitief uitgesloten voor de slacht. Het aanbieden van een paard voor gratis overdracht houdt een aanvraag in om deze paarden definitief uit te sluiten voor de slacht.

 

Indien u een inbreuk vaststelt op deze algemene voorwaarden dient u ons hierover te informeren en zullen wij de nodige acties ondernemen.

 

U kan ons hier altijd contacteren.

 

Klik hier om het voorbeeldcontract te bekijken. Wij raden aan om dit contract te gebruiken om conflicten te vermijden.
 Laatste aanpassing: 20/12/2017 09:52:51