Gebruiksvoorwaarden - Disclaimer 02/07/2013 3 min

Informatie

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van PaardenPunt Vlaanderen, is het mogelijk dat de informatie die via deze website gepubliceerd wordt onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Aan de publicatie van regelgeving op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle documentatie die u op deze website vindt, is louter van informatieve aard, met voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis en zonder dat deze aan derden enig recht kan toekennen of van enige wettelijke verplichtingen kan ontheffen. Voor de geldende versie van de regelgeving wordt verwezen naar de tekst zoals deze is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enkel wat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd geldt als officiële tekst.

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.
 

Overname

Print

Overname van de algemene informatie van de website van PaardenPunt Vlaanderen is mogelijk (kosteloos) mits voorafgaandelijke toelating van het PaardenPunt en mits hierbij de bron (vzw PaardenPunt Vlaanderen) wordt vermeld. Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

Digitaal

Indien u onze informatie wil overnemen op een digitaal medium - website, sociale media, cd, blog,... - raden wij ten stelligste aan niet de volledige tekst te kopiëren maar wel een link te leggen naar de info op onze website. Wij passen www.paarden.vlaanderen bijna dagelijks aan gezien veel zaken snel achterhaald zijn. Enkel door een link te leggen weet u zeker dat uw lezers/bezoekers de juiste informatie verkrijgen. Ook overname op een digitaal medium is kosteloos, mits voorafgaandelijke toelating van het PaardenPunt en bronverwijzing (vzw PaardenPunt Vlaanderen). Dit recht op overname slaat niet op de foto's, waarvoor in ieder geval het auteursrecht van de fotografen gerespecteerd moet worden.

Overeenkomsten

Aan de overeenkomsten/contracten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ze dienen vooral ter illustratie. Elke overeenkomst tussen personen en/of partijen dient op maat gemaakt te worden met dien verstande dat geen enkele kwestie identiek is. Het gaat erom wat partijen afspreken en dat dat in de juiste juridische context wordt geplaatst. Deze voorbeeldcontracten kunnen daar een waardevolle hulp bij zijn, ze kunnen dienen als basis voor uw eigen contract. Kopiëren en bewerken is geen enkel bezwaar.

Overname van door PaardenPunt Vlaanderen uitgewerkte campagnes, logo’s, slogans en beelden

PaardenPunt Vlaanderen en diens voorgangers het Vlaams Paardenloket en de Vlaamse Confederatie van het Paard, hebben verschillende campagnes uitgewerkt en gelanceerd, zoals “Hou jezelf in toom”, “Paard op de baan, kalm aan”, … Medewerking aan deze campagnes, door bijvoorbeeld het verspreiden van promotiemateriaal, wordt sterk aangemoedigd. Deze medewerking dient echter steeds kosteloos te gebeuren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het materiaal (posters, stickers, beelden, foto’s,..) mag enkel gebruikt worden na overleg met, en met goedkeuring van, PaardenPunt Vlaanderen. De campagnes en al wat in dat kader wordt uitgewerkt, zoals logo’s, beelden of slogans, blijven eigendom van de PaardenPunt Vlaanderen en uitsluitend PaardenPunt Vlaanderen heeft het recht om hier zaken rond te produceren, zoals T-shirts met door PaardenPunt Vlaanderen uitgewerkte logo’s of beelden of facebookgroepen.