Identificatie - Het EU-conforme paspoort 23/02/2016 3 min

Identificatie - Het EU-conforme paspoort

EU-conform

Volgens het Koninklijk Besluit van 26 september 2013 moet een correct paspoort aan twee voorwaarden voldoen:

 • Het paspoort is uitgegeven door een orgaan dat erkend is voor de uitgave van paspoorten: een erkend stamboek of de Belgische Confederatie van het Paard.
 • Het paspoort bevat al de verplichte secties, met name:
  • Sectie I: details betreffende het eigendomsrecht (wijzigingen van eigenaar)
  • Sectie II et III: identificatie (bevattende een grafisch en een geschreven signalement)
  • Sectie IV: identiteitscontrole
  • Sectie V et VI : vaccinaties
  • Sectie VII: gezondheidsonderzoeken uitgevoerd in laboratoria
  • Sectie IX: keuze van de eindbestemming (al dan niet uitgesloten voor menselijke consumptie) en medische behandelingen.

Equipas of een stamboekpaspoort?

Paarden ingeschreven bij een erkend stamboek, ontvangen bij hun identificatie een stamboekpaspoort uit handen van de hiervoor erkende fokvereniging. Niet-stamboekpaarden krijgen een Equipas uitgegeven door de Belgische Confederatie van het Paard.
De voorwaarden voor een paard, pony of ezel om opgenomen te worden in een erkend stamboek, verschillen van fokvereniging tot fokvereniging. U kan hiervoor best rechtstreeks contact opnemen met de organisatie in kwestie.

U bent niet verplicht om uw paardachtige in te schrijven in een stamboek, ook niet als het aan alle voorwaarden voldoet. U kan de identificatie ook volledig via ons regelen. Let wel: In dit geval ontvangt u geen stamboekpaspoort maar een Equipas. Een ingeschreven paard waarvoor een Equipas wordt afgeleverd, verliest het statuut van stamboekpaard, en dat brengt een aanzienlijk waardeverlies met zich mee. U heeft er dus alle belang bij uw paard als stamboekpaard te identificeren. Bij de meeste stamboeken wordt hiervoor geen, of slechts een zeer beperkte, meerkost aangerekend.

Mijn paspoort is niet in orde

Alle Equipassen uitgegeven door de Belgische Confederatie van het Paard voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Heeft u een stamboekpaspoort dat niet in orde is, neem dan contact op met het stamboek dat het afgeleverd heeft. Via die weg kan u een nieuw exemplaar bekomen dat wel aan de huidige normen voldoet.

Werd uw paspoort uitgegeven door een buitenlands stamboek dat geen EU-conforme paspoorten aflevert, dan kan u nagaan of er in België een erkende fokvereniging bestaat die paspoorten mag aanmaken voor het ras van uw paard, pony of ezel. Indien dit niet het geval is, neemt u best contact met ons op. We leveren dan een Equipas af die losstaat van het bestaande afstammingsbewijs.

Indien de medische bijlage ontbreekt in het paspoort (uitgegeven door een Europese instantie) dat is dit paspoort niet EU-conform.
U dient dan:

 • ofwel een duplicaat te laten aanmaken bij de instantie die het paspoort heeft afgeleverd (In dit geval wordt de paardachtige voor 6 maanden uitgesloten voor consumptie );
 • ofwel via PaardenPunt Vlaanderen of haar Waalse tegenhanger CWBC een vervangend paspoort zonder afstamming (equipas) te laten aanmaken (in dit geval wordt de paardachtige definitief uitgesloten voor consumptie).

Indien het paspoort is uitgegeven door een instantie buiten Europa, en de medische bijlage ontbreekt, kan dit in bijlage aan het oorspronkelijke paspoort bijgevoegd worden.

Paspoort verloren

Bent u een paspoort verloren, dan moet u een schriftelijke aanvraag voor een duplicaat indienen bij de organisatie die het originele paspoort heeft uitgegeven. U kan hiervoor het document ‘Verklaring van het verlies van het paardenpaspoort ‘gebruiken. U kan dit document onderaan de pagina downloaden. 

Kan de identiteit van uw paardachtige vastgesteld worden via de code van de microchip, dan ontvangt u een nieuw paspoort dat de vermelding "tweede identificatie" draagt. Uw paard, pony of ezel zal in dit geval wel uitgesloten worden voor de slacht voor menselijke consumptie. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) er mee instemt dat het paard enkel gedurende zes maanden geschorst wordt. Hiertoe moet u binnen de dertig dagen na de datum waarop het identificatiedocument als verloren werd opgegeven, aantonen dat aan de status van de paardachtige als bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie niet geraakt werd door een behandeling met geneesmiddelen.
Indien de identiteit van uw paard niet meer kan worden vastgesteld, dan wordt een vervangend paspoort afgeleverd maar zal het zonder enige uitzonderingsmogelijkheden uitgesloten worden voor de slacht voor menselijke consumptie.

Duplicaten zijn niet gratis. De tarieven verschillen van vereniging tot vereniging. Een duplicaat van een Equipas kost momenteel € 83,42 inclusief btw.

Documenten