Vrijwilligers 02/02/2016 5 min

Vrijwilligers

Informatienota aan de vrijwilligers van PaardenPunt Vlaanderen

 

Identificatiegegevens Vereniging

PaardenPunt Vlaanderen vzw
Ondernemingsnummer : 478 828 820
Sociale Zetel: Belgicastraat 9/3; 1930 Zaventem (B)
Telefoon: 016 899 410
Fax: 016 899 356
Website: www.paarden.vlaanderen
E-mail: info@paarden.vlaanderen

 

Doel

 1. De Vereniging heeft als officiële koepelorganisatie en vertegenwoordiger van de paardensector in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot doel de overkoepelende belangen van de sector van de paardachtigen in het algemeen te behartigen in functie van een duurzame ontwikkeling van de sector, o.a. door het verzekeren van een officiële sectoriële vertegenwoordiging ten opzichte van de bevoegde overheid overheden.
 2. De Vereniging:
  • kan alle initiatieven nemen om opdrachten die te maken hebben met de sector van de paardachtigen te coördineren, te bevorderen en/of uit te voeren met inbegrip van het overleg tussen de subsectoren. Dit betreft in het bijzonder de opdrachten die verband houden met materies waarvan de bevoegdheid behoort tot het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap of het Brussels Hoofdstelijk Gewest;
  • is het aanspreekpunt, adviesorgaan, kennis- en sensibiliseringscentrum en de analysepartner met betrekking tot paardenhouderij in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • biedt administratieve ondersteuning aan de verenigingen vertegenwoordigd in de drie subsectoren;
  • staat als Vlaamse vleugel van de vzw Belgische Confederatie van het Paard in voor de registratie en identificatie van de paardachtigen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • stelt zich tevens tot doel het beheer van schenkingen en legaten in functie van de objectieven vastgelegd door de schenker;
  • kan alle activiteiten ontplooien die bijdragen tot de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen, met inbegrip van winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen;
  • hanteert het beginsel van de subsidiariteit in die zin dat ze zich niet in de plaats stelt van de subsectoren of de verenigingen die deel uitmaken van die subsectoren.
  • Voor de materies die behoren tot het federale beleidsniveau wordt afgestemd met de Belgische Confederatie van het Paard vzw waarvan zij deel uitmaakt.
 3. Inzake fokkerij stelt de vereniging zich tot doel:
  • de coördinerende taken in de fokkerij van paardachtigen uit te voeren, onder andere wat betreft de subsidies inzake fokkerij
  • de belangen van de fokkers in de sector van de paardachtigen te verdedigen en te bevorderen,
  • de organisatie van de identificatie van veulens onder de merrie en meer algemeen het aanbieden van gezamenlijke dienstverlening aan haar leden,
  • de coördinatie van de samenwerking tussen de fokkersverenigingen,
  • de organisatie van regionale evenementen,
  • de bevordering van de fokkerij van paardachtigen,
  • de uitvoering van opdrachten in het kader van de Europese richtlijn over de voorwaarden tot deelname aan wedstrijden,
  • de verdeling van fondsen voor het behoud van het genetisch patrimonium en voor de aanmoediging en verbetering van de fokkerij van paardachtigen.
 4. Inzake sport en recreatie stelt de vereniging zich tot doel naast de eigen werking van de stichtende en toegetreden verenigingen in Vlaanderen:
  • een aanvullend en overkoepelend orgaan te zijn ter ondersteuning van de paardensport
  • een aanvullend en overkoepelend orgaan te zijn waarbinnen de uniformisering van de basisopleiding en -vorming kan besproken en gerealiseerd worden
  • het veilig, gezond, medisch en ethisch verantwoord paardrijden te bevorderen
  • het gebruik van een rijvaardigheidsbewijs voor ruiters en menners op de openbare weg te ondersteunen
  • actief mee te werken aan een regeling omtrent de recreatie te paard in de natuur en de bossen, in samenwerking met de bevoegde instanties,
  • een spreekbuis te zijn naar de buitenwereld en de overheid toe ter bevordering van de kwaliteit van het paardrijden in alle disciplines.
 5. Inzake beroepen en opleiding stelt de vereniging zich tot doel:
  • de beroepsbelangen van de ondernemingen in de sector van de paardachtigen te verdedigen en te bevorderen, zowel op economisch, sociaal en juridisch als moreel en maatschappelijk vlak,
  • de belangen van de subsector te vertegenwoordigen en te verdedigen bij overheidsdiensten, de parastatale en particuliere instellingen en instanties,
  • als coördinatieorgaan op te treden tussen de diverse beroepen en opleidingen.
 6. De vereniging stelt zich tevens binnen voormeld kader tot doel :
  • de organisatie van naschoolse vormingsactiviteiten van landbouwers,
  • de vorming van personen die landbouwactiviteiten als hobby uitvoeren,
  • de beroepsopleiding te bevorderen van personen die een landbouwactiviteit uitoefenen of zullen uitoefenen om hen door naschoolse vorming in staat te stellen vakbekwaamheid en deskundigheid te verwerven of te verbeteren inzake landbouwactiviteiten en de hieraan verbonden activiteiten, en inzake de omschakeling van landbouwactiviteiten,
  • de personen die landbouwactiviteiten uitoefenen of zullen uitoefenen voor te bereiden op een kwalitatieve heroriëntering van de productie en op de toepassing van productiemethoden die verenigbaar zijn met landschapsbehoud, landschapsverbetering, milieubescherming, hygiënische normen en dierenwelzijn, alsmede hen de vaardigheden te laten verwerven die nodig zijn om hen in staat te stellen een economisch levensvatbaar landbouwbedrijf te beheren,
  • de opleiding te vervolmaken van de lesgevers die in de naschoolse landbouwvorming actief zijn of willen worden.

Verzekeringsinformatie

De organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor verenigingen zonder winstoogmerk. De verzekerde is iedere persoon, optredend als huidige, vroegere en toekomstige beheerder of feitelijk beheerder van de vereniging, alsmede de vereniging zelf, haar verwante vereniging, haar leden, haar werknemers, haar vrijwilligers en haar lasthebbers, optredend in het kader van de activiteiten van de vereniging.
Naam verzekeringsmaatschappij : ALLIANZ
Polisnummer : NCN400179974
 

Onkostenvergoeding

PaardenPunt Vlaanderen betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding van maximum € 32,71/dag (voor inkomsten 2016, aanslagjaar 2017). Tevens betaalt de organisatie een vergoeding voor de werkelijk afgelegde kilometers. De reële vervoerskosten kunnen gecumuleerd worden met de forfaitaire kostenvergoedingen en dit voor maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis per vrijwilliger.
Per kilometer afgelegd met de wagen wordt er een bedrag van € 0,3412/km (periode 01/07/15 - 30/06/16) terugbetaald

Aansprakelijkheid

PaardenPunt Vlaanderen is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.
Art. 458 SW : “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank” (om te zetten naar euro).