Hulp gevraagd van de paardensector om de doelstellingen van de mestwetgeving te halen 21/10/2013 10:55 3 min

Gans Vlaanderen werd afgebakend als kwetsbaar gebied water, waarbij tegen 2014 een aantal doelstellingen zouden moeten worden gerealiseerd met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater.
Niettegenstaande er zeer duidelijk vooruitgang werd geboekt wat betreft meetpunten in overtreding en sommige bekkens reeds de doelstelling hebben bereikt, blijven er in heel Vlaanderen nog te veel meetpunten met overschrijdingen aanwezig.

Vandaar roepen wij de paardensector op om ook een steentje bij te dragen om tegen 2014 de door Europa opgelegde normen zoveel mogelijk te halen.

Wat kan de paardensector daartoe bijdragen?

Het Mestdecreet legt strenge regels op aan land- en tuinbouwers. De productie en afzet van dierlijke mest wordt strikt opgevolgd. Voor de teelten zijn er bemestingsnormen vastgelegd, zowel voor dierlijke, minerale als andere meststoffen. Overbemesting leidt tot sancties. De periode waarbinnen mest mag worden uitgereden, is beperkt en de mest moet zodanig worden toegediend dat er zo weinig mogelijk ammoniak vervluchtigt (ammoniakemissiearme aanwending).
Ook de opslag van mest is strikt gereglementeerd. Het zou ons te ver leiden om de volledige wetgeving hier tot in detail weer te geven, - Het geconsolideerde mestdecreet van 2011 telt 99 pagina’s en dan zijn er nog tal van Uitvoeringsbesluiten - maar wie meer info wenst kan steeds terecht op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.VLM.be).

2014 wordt een cruciaal jaar. Dan wordt het eindrapport van het huidige actieprogramma opgemaakt en aan Europa overhandigd. De doelstelling volledig halen zal moeilijk - zo niet onmogelijk - zijn. Anderzijds kan een goede score tijdens het laatste jaar van het actieprogramma soms wonderen verrichten. Ook de paardensector kan hier haar steentje bijdragen.

Aan de paardensector wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan enkele punten die toch van groot belang kunnen zijn bij het streven naar een betere waterkwaliteit:


  • Opslag stalmest: Vanaf 15 november 2013 is het niet langer toegelaten om stalmest op het veld op te slaan gedurende de winterperiode (tot 15 januari). De andere periode van het jaar kan stalmest op het veld worden opgeslagen gedurende 1 maand; de hoeveelheid die op dat perceel zal worden aangewend.
  • Hou voldoende afstand tot waterlopen bij opslag van stalmest op het veld. Vermijd ten allen tijde dat mestsappen in de waterlopen terecht komen. Hierop riskeer je fikse boetes, want dit is gelijkgesteld aan een lozing.
  • Heb je aan de paardenstallen een opslag van mest voorzien, let ook hier op dat er geen mestsappen (al dan niet onrechtstreeks via opslagciterne) in het grond- of oppervlaktewater terecht komen. Ook dit wordt aanzien als lozing en is een milieumisdrijf.
  • Respecteer de bemestingsnormen en hou ook bij toedienen van kunstmest voldoende afstand tot de waterloop. Wettelijk is er een bemestingsvrije zone van 5 m tot de waterlopen voorzien (in VEN-gebieden 10m).
  • Sluit geen burenregelingen af om mest aan- of af te voeren die nadien niet zullen worden uitgevoerd.


Dit zijn enkele kleine aandachtspunten maar alle beetjes kunnen helpen om, samen met de land- en tuinbouwers, tot een betere waterkwaliteit te komen. Streven we daar niet allemaal naar?

Meer info

In Beeld
13/01/2014 15:48
Vlaams Paardenloket - KVM
Deel deze info: