Met dank aan onze partners

// Lees hier al het nieuws over het Coronavirus!

24-08-2020

 

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het laatste nieuws rond het Coronavirus en de impact op onze  sector, staat alle informatie hier gebundeld. Dierenwelzijn blijft echter steeds onze prioriteit! U kan dus mits goede afspraken met de eigenaar van de manege of pensionstal uw paard nog komen verzorgen. Wij raden u wel ten zeerste aan om dit alleen te doen en contact met andere eigenaars te vermijden! Hou ook rekening met de hygiënemaatregelen die aangeraden worden door de overheid. Deze kan u hier bekijken. 

 

 


 

Update 22/08: Toegelaten publiek uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor

 

Op 20 augustus 2020 heeft de veiligheidsraad beslist dat vanaf 1 september het maximumaantal personen dat voor een publiek wordt toegelaten - bij sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria – wordt uitgebreid tot 200 mensen indoor en 400 mensen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net als het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionelen meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd – kan van deze regel worden afgeweken na onderzoek door de burgemeester en toestemming van de bevoegde ministers.

 

MB van 22 augustus: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-22-08.pdf

 


 

Update 29/07: Ministerieel Besluit van 28 juli 2020

 

De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.

 

Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook andere regels voor de evenementen aangepast. Aan lokale overheden wordt gevraagd om alle evenementen op hun grondgebied te herbekijken en, indien er een risico is, ze te annuleren. Door de geografische verschillen kan dit dus een verschillende uitkomst hebben naargelang de locatie van het evenement. Voor de organisatie van sportactiviteiten in sportclubs verandert er niets ten opzichte van de situatie, die sinds 1 juli van kracht is, met uitzondering van de verminderde toeschouwersaantallen en de registratieplicht.

 

Wat betekenen de wijzigingen concreet voor onze wedstrijden, activiteiten, clubs, maneges en pensionstallen:

 • Op een evenement (en dus ook sportactiviteiten en -wedstrijden) is een mondmasker nog steeds verplicht, enkel tijdens het sporten te paard is het dragen van een mondmasker niet verplicht.
 • Op evenementen is het aantal deelnemers niet gelimiteerd, maar het aantal toeschouwers werd gehalveerd naar 100 mensen op binnen- en 200 mensen op buitenevenementen. Op regionaal of gemeentelijk niveau kunnen de lokale bevoegdheden publiek verbieden.
 • Clubs hebben voor hun sportlessen een registratieplicht. Wie dus de komende maand gaat paardrijden in de club, moet daar zijn / haar contactgegevens achterlaten. Aan de clubs wordt dus gevraagd een logboek / aanwezigheidsregister bij te houden, waarbij de contactpersoon (1 persoon per gezin) de volgende gegevens invult :  naam, voornaam en telefoonnummer of e-mailadres.
 • Groepslessen en recreatieve wandelingen blijven mogelijk in grotere groepen (bubbel van max 50 personen) indien men de afstandsregels respecteert. Wanneer de afstand van 1,5m niet kan gegarandeerd worden deze beperkt tot 10 personen (die in jouw bubbel zitten), kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend.
 • Voor de sportkampen blijven de huidige protocols van toepassing en is er niets gewijzigd.
 • Er wordt uitdrukkelijk gevraagd om je tijd op de wedstrijd en op de club te beperken en na het rijden meteen terug te vertrekken.

 

De maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli en gelden minstens 4 weken. We vragen iedereen nog eens extra aandacht voor de zes basisregels betreffende afstand en hygiëne te respecteren en voor de bijkomende regel voor het dragen van een mondmasker. Enkel samen kunnen we het coronavirus bestrijden.

 

Voor de provincie Antwerpen zal wellicht op 29 juli het provinciaal besluit afgewerkt worden, maar wordt ook hier een onderscheid gemaakt naargelang de locatie van de evenementen.

 

Meteen doen we nogmaals een oproep om vandaag en de komende dagen en weken STRIKT de veiligheidsmaatregelen op te volgen. Waar we gaan en staan, doen we een mondmasker aan!

 

Zie:

MB van 24 juli 2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/mb-24-juli.pdf

MB van 28 juli 2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/mb-28-juli.pdf

Voor info uit de provincie Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/coronavirus--bijkomende-maatregelen-antwerpse-crisiscel.html

 


 

Corona update: MB 30/06/2020

 

Het MB van 30/06/2020 bevat nieuwe versoepelingen. Hierna de voor ons belangrijkste bepalingen:

 

Sociale bubbel

 

Vanaf 1 juli worden de bubbels vergroot tot 15 personen. Ook als u iets in groep doet, hou u dan ook aan die 15. Die regel is op weekbasis. Dus: je kan op een week tijd afspreken met 15 verschillende personen.

 

 

Toegelaten activiteiten, evenementen en wedstrijden met publiek – voorafgaande toelating van de gemeente:

 

Samenscholingen van meer dan 15 personen zijn enkel toegelaten voor activiteiten die uitdrukkelijk worden toegelaten.

 

Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:

1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;

2° de zomerkampen en –stages.

 

Een publiek van maximum 200 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de hierna besproken minimale algemene regels of het toepasselijke protocol.

 

Een publiek van maximum 400 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 800 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de hierna besproken minimale algemene regels of het toepasselijke protocol.

 

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

 

De bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix van de Nationale Veiligheidsraad wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement, voorstelling of wedstrijd.

 

 

Minimale algemene regels:

 

Bij gebrek aan een specifiek protocol dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

1° de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;

2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

3° maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

5° de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;

6° de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

7° de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;

8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

 

 

Modaliteiten wat betreft horeca:

 

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:

 

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

2° een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;

6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;

7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;

9° drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

 

 

Niet tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens:

 

De kermissen, de gezeten recepties en banketten, de evenementen, voorstellingen en wedstrijden, de betogingen en de sportieve wedstrijden mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens

 

 

Vanaf 1 augustus mogelijkheid om mits toelating van de gemeente een groter aantal – maar dan wel zittend – publiek toe te laten
 

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het hierboven vermeld aantal personen, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.

 

 

Zie MB van 30/06/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/302-15-38-01.pdf

 


 

Update 10/06: Versoepelingen ingaand op 8 juni en 1 juli

 

De voorbije maanden waren een ware rollercoaster voor ons land. Met de paardensector hebben we vanaf dag één getracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds het algemeen belang en anderzijds het welzijn van onze paarden, gecombineerd met de economische uitdagingen van onze sector. Onder de navermelde voorwaarden zijn intussen de volgende versoepelingen toegestaan:

 

1. Sport: activiteiten, lessen, trainingen en competities

 

Vanaf 8 juni 2020 kunnen er opnieuw sportwedstrijden georganiseerd worden. Dat kan enkel onder strikte voorwaarden, waarbij we iedereen oproepen die stipt na te leven.

 

 • Sportlessen en trainingen moeten plaatsvinden
  • In een georganiseerd verband, namelijk door een club of een vereniging;
  • steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter;
  • met een groep van maximum twintig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • Competities mogen georganiseerd worden voor contactloze sporten maar zonder publiek. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters.

 

Vanaf 1 juli 2020:

 

 • Alle sportactiviteiten zijn opnieuw toegestaan (met inbegrip van contactsporten) met naleving van het protocol dat van toepassing is;
 • Lessen en sporttrainingen: Alle activiteiten voor alle sporten worden uitgebreid naar maximum 50 personen, steeds waar mogelijk volgens de voorwaarden hierboven;
 • Competities mogen georganiseerd worden voor alle sporten. Er geldt geen limiet op het aantal deelnemende sporters;
 • Een zittend publiek van maximaal 200 toeschouwers is opnieuw toegestaan voor de sportcompetities met naleving van het protocol dat van toepassing is en volgens de regels van de social distancing, in het bijzonder het behoud van de afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

2. Wedstrijden met dieren

 

Vanaf 8 juni 2020 mogen ook wedstrijden met dieren doorgaan, maar zonder publiek.

 

Vanaf 1 juli 2020 mogen wedstrijden met zittend publiek plaatsvinden met een maximum van 200 personen, mits naleving van het protocol dat van toepassing is en meer bepaald het naleven van de social distance maatregelen van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

We vragen uitdrukkelijk aan iedereen om de regels secuur op te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die te omzeilen.

 

Doe dat voor jouw eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van iedereen rondom jou. Samen moeten en kunnen we er voor zorgen dat we niet de aansteker van een nieuwe coronapiek worden. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven.

 

Wij willen iedereen alvast bedanken die van nabij of van wat verder er mee voor heeft geholpen dat we de mogelijke openingen krijgen voor onze paardenhouderij, alsook aan iedereen die dag na dag ervoor zorgt dat we kunnen blijven paardrijden en genieten van onze paarden.

 

Bijlagen

 


 

Update 03/06: Onze paardensport krijgt lossere teugels vanaf 8 juni 2020

 

"We zijn begonnen met alles te verbieden, er was een soort van lockdown. Vanaf 8 juni kunnen we anders redeneren, het uitgangspunt is onze vrijheid. Alles zal mogelijk zijn, behalve de aangehaalde activiteiten die expliciet  uitgesloten zijn", zegt premier Sophie Wilmès (MR) op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. De volgende maatregelen worden versoepeld: 

 

 • Vanaf 8 juni kan de horeca weer open. Cafés, bars, restaurants zullen open mogen op voorwaarde dat ze een nauwkeurig protocol volgen (maximaal 10 personen aan tafel, de afstand van 1,5 meter moet gerespecteerd worden). Alle zaken kunnen openblijven tot 1 uur 's nachts. Vanaf 8 juni kunnen de kantines en horecazaken bij de clubs dus opnieuw hun deuren openen met respect voor de maatregelen.
 • Vanaf 8 juni kunnen ook sportactiviteiten hervatten, zonder onderscheid. Indoor / outdoor, recreatie / competitie, amateur /professioneel : alles mag weer open, maar opnieuw onder voorwaarden. Alleen contactsporten als voetbal, basketbal, judo of worstelen moeten contactloos blijven trainen. Binnen onze hippische sportsector, denken we bij de contactsporten aan horseball en voltige in teamverband. Vanaf 1 juli zal er ook publiek aanwezig mogen zijn bij sportwedstrijden, waarbij men bij de culturele activiteiten spreekt van maximaal 200 personen. Ook de sportkampen zullen op deze manier georganiseerd kunnen worden.
 • Vanaf 8 juni mag u uitstapjes in België maken, voor één of meerdere dagen. Vanaf 15 juni gaan de grenzen opnieuw open voor wie reist binnen de Schengenzone. Let wel: de landen zelf kunnen nog beslissen of u binnen mag of niet.

 

Premier Sophie Wilmès (MR) kondigt aan dat er ook "6 individuele gouden regels" zijn, die alle inwoners moeten nastreven:

 

 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen, geen handen geven. Gebruik je gezond verstand, en blijf in de mate van het mogelijke afstand houden, ook binnen de uitgebreide sociale bubbels.
 • De activiteiten vinden bij voorkeur in buitenlucht plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen in de risicogroep
 • Afstandregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Je mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon. 
 • Deze groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park. 

 

Wij vragen echter nog even ieders geduld en voorzichtigheid tot het Ministerieel Besluit en de bijhorende FAQ’s effectief gepubliceerd zijn. De persconferentie heeft ons absoluut een bepaald kader meegegeven en stemt positief voor de verdere heropstart van onze sport, maar uit ervaring weten we ondertussen dat deze officiële documenten bijkomende nuances of verklaringen kunnen meegeven, die van belang zijn voor de uitwerking in praktijk.

 

 

Met name aangaande de competities, zullen wij nog deze week duidelijkheid geven hoe we zullen omgaan met deze belangrijke opening. We rekenen in elk geval ook in de toekomst op éénieders verantwoordelijkheid en burgerzin en zo kunnen we samen genieten van een prachtige hippische zomer.

 


 

Update Corona 17/05: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn.

 

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:

 • Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);
 • Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).
 • Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.

 

In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.

 

Daarin zitten dus een aantal belangrijke versoepelingen:

 • Lessen mogen weer.
 • Dat kan, zowel in een buitenpiste, als in een binnenpiste die aan de buitenlucht open is. Dus geen probleem voor overdekte pistes zonder zijwanden, of zelfs binnenpistes met grote poorten die open staan.
 • Er wordt bevestigd dat de paardensport ook onder de “fysieke activiteiten” valt.
 • Je kan ook weer gerust met kleine groepjes buiten. Met drie is nooit een probleem. Het kan met iets meer zijn als er mensen bij zijn die onder hetzelfde dak wonen.
 • Ouders/begeleiders mogen mee naar de les.
 • Er is duidelijkheid dat je het paard ook mag vervoeren om een (buiten)rit te gaan doen. Dat wordt niet meer beperkt tot “als het niet veilig anders kan”. Er staat geen limiet op de afstand, maar je kan dat best beperkt houden. Toeristische activiteiten of uitstappen blijven immers niet toegelaten.

Er werden door de verschillende paardensportfederaties richtlijnen en aanbevelingen opgesteld:

 • Paardensport Vlaanderen: https://www.paardensport.vlaanderen/nl/nieuws/Coronavirus-Klaar-voor-heropstart
 • LRV: https://lrv.be/

We moeten er ons helaas van bewust zijn dat de strijd tegen het coronavirus nog niet over is. We rekenen op jullie om de richtlijnen te blijven respecteren.

 


 

Update 15/05: onder strikte voorwaarden paardrijden in de buitenlucht met maximaal 20 toegestaan.

 

Ingevolge het Ministerieel Besluit van 15 mei 2020 worden vanaf 18 mei 2020, naast:

 

 • wandelingen en fysieke activiteiten (n.v.d.r. paardrijden is een fysieke activiteit) in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon
 • ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters (n.v.d.r. dat was hiervoor beperkt tot maximaal twee ruiters)

 

ook toegestaan:

 

 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

Zie MB van 15/05/2015: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/153.pdf

 


 

 

Update 13/05: Toch wat beweging voor onze paardensport in fase 2

 

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke deze voormiddag plaats vond en de daaropvolgende persconferentie, delen wij u hierbij graag hun beslissingen voor de versoepeling van de coronamaatregelen mee :

 • Sportclubs mogen opnieuw open vanaf maandag
 • Sportclubs mogen weer trainingen in de buitenlucht houden mét de aanwezigheid van een coach en met niet meer dan 20 personen. De premier benadrukte dat de aanwezigheid van een coach verplicht is.
 • Kantines blijven in deze tweede fase gesloten.
 • Een verdere stap in de versoepeling, met name fase 3, vindt niet voor 8 juni 2020 plaats en zal eveneens in fases zijn.

 

Wat de indoorsporten, de sportkampen en de sportcompetities betreft zal er meer informatie volgen zodra er een akkoord is met de GEES. Voor 8 juni 2020 zal er evenwel niets veranderen en sportevenementen zijn zeker verboden tot 30 juni 2020. Onze premier gaf nogmaals mee dat er deze zomer geen terugkeer zal zijn naar het normale leven.

 

Wij vragen echter nog even ieders geduld en voorzichtigheid tot het Ministerieel Besluit en de bijhorende FAQ’s effectief gepubliceerd zijn. De persconferentie heeft ons absoluut een bepaald kader meegegeven, maar uit ervaring weten we ondertussen dat deze officiële documenten bijkomende nuances of verklaringen kunnen meegeven, die van belang zijn voor de uitwerking in praktijk.

 

Tot slot geven wij ook mee dat de ruimte, die gecreëerd werd voor onze paardensport absoluut ten volle benut zal worden. Elke betrokken organisatie binnen onze hippische sector zal voor eventuele invulling van ieders specifieke werking eerstdaags communiceren.

 


 

Update 10/05: Steun voor plan van aanpak heropstart (paarden)sport

 

In aanloop naar de volgende veiligheidsraad, heeft Minister van Sport Ben Weyts, een gefaseerde aanpak voorgesteld voor de sport.  Deze week werden de laatste punten en komma’s toegevoegd en PaardenPunt Vlaanderen, LRV en PaardenSport Vlaanderen steunen, samen met andere sportfederaties zoals tennis, … deze aanpak.

 

We doen een oproep om ons met z’n allen te scharen achter dit plan van aanpak en alle contacten binnen de hele sector te mobiliseren om stap voor stap terug de sport te kunnen hervatten.

 

In dit plan wordt een onderscheid gemaakt tussen contactsporten en sporten zoals bijvoorbeeld paardensport waar cruciale aspecten zoals social distancing eenvoudig kunnen gevolgd worden.  Voor onze sport zitten in dit plan twee cruciale kantelmomenten.

 

 • 18 mei 2020 : Georganiseerde sportactiviteiten met maximaal 20 personen inclusief sportbegeleiders.  Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat volgens dit plan structurele trainingen zouden kunnen opstarten, net als de privélessen en wellicht tevens de manegewerking.
 • 29 juni 2020 : Alle sportactiviteiten, inclusief wedstrijden indien social distancing kan gegarandeerd worden

 

Dit is een totaal andere benadering dan de aankondiging die vorige week werd gegeven door de Nationale Veiligheidsraad, met verbod op wedstrijden tot 31 juli.  Ook al zou een versneld traject voor onze sport mogelijk zijn voor de fase van 29 juni, roepen we toch op om dit plan te steunen en alle contacten te gebruiken om dit plan goedgekeurd te krijgen door de Nationale Veiligheidsraad. 

 

Met name naar de experten virologen toe, kunnen we de bevestiging geven dat wij de social distancing perfect kunnen garanderen en dat we een format hebben, waarbij ook alle hygiënische maatregelen te volgen zijn.  Bovendien wordt onze sport nog eens uitgeoefend in twee typische “bubbels”.  Enerzijds is er het gezinsverband voor de amateur sportbeoefenaar en anderzijds zijn er de professionals die ook binnen een vaste groep van ruiters en hun professionele grooms werken.  

 

De diversifiëring die we vroegen na de aankondiging van de vorige veiligheidsraad is in dit voorstel ook opgenomen, en dat is een grote stap voorwaarts. 

 

De concrete plannen van de federaties liggen klaar, waarbij uiteraard alle maatregelen gerespecteerd worden.  Onze clubs, maneges, verenigingen en organisatoren zijn er samen met de ruiters, menners, trainers en alle andere leden helemaal klaar voor.  We hopen dat hun geduld wordt beloond en dat we eerstdaags op een veilige en verantwoorde wijze terug onze geliefkoosde sport kunnen beoefenen.

 

Aanstaande woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en we hopen dat dit plan daar niet alleen grondig wordt bekeken, maar ook de goedkeuring kan wegdragen van experten en politici.

 

In elk geval is de hippische sector er volledig klaar voor.  Wij rekenen op uw steun !

 


 

Update 03/05: De exitstrategie vanaf 4 mei … (on)duidelijkheid in fase 1A

 

Maandag 4 mei 2020 start de eerste stap van de exitstrategie. 

 

Afgelopen donderdagavond 30 april 2020 werd het nieuwe ministerieel besluit (MB) gepubliceerd en tevens werden gisteren de FAQ’s van de site info-coronavirus.be aangepast.  In elk geval werden bijkomende interpretaties aan verschillende zaken gegeven en zijn er tegenstrijdigheden tussen het ministerieel besluit en de FAQ’s.  Wij kunnen niet anders dan in deze context oproepen tot voorzichtigheid aangaande de invoering van maatregelen en roepen met name op om zeker af te toetsen met  lokale overheden en de info-coronalijn hoe zij de nieuwe regelgeving interpreteren om alle mogelijke misverstanden en onnodige sancties te vermijden.

 

Alles nog eens op een rijtje:

 

Privélessen?

 

In het nieuwe MB staan de volgende activiteiten expliciet opgenomen als toegelaten : “ – wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, extra personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon; “

Door heel wat sportfederaties (ondermeer tennis, ….) wordt dit geïnterpreteerd als een toelating om eveneens privélessen in open lucht toe te laten (waarbij de lesgever één van de leden van het gezelschap is).  Nochtans wordt in de FAQ nog steeds verwezen naar het niet toelaten van lessen. 

 

Met hoeveel personen?

 

Zoals hierboven vermeld, spreekt men aangaande de fysieke activiteiten over “alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, extra personen”.  Op de volgende lijn van hetzelfde MB wordt dan de zin, die in de vorige versie is opgenomen om de wandelingen te paard terug toe te laten, ook hernomen.  Die verklaart : “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters”.  Dat is een opmerkelijke tegenstrijdigheid in de bewoordingen.  Wij blijven besluiten dat paardensport onder een fysieke activiteit valt en dus uitgeoefend kan worden volgens de eerste bepaling.  Voor wandelingen te paard raden we het voorzichtigheidsprincipe aan, en adviseren we die – omwille van deze bepaling – te beperken tot 2 ruiters.

 

Waar?

 

In het MB wordt bevestigd dat de sportclubs mogen openen vanaf 4 mei.  Men definieert dat als volgt “de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.”  In de FAQ staat bovendien opgenomen dat men onder infrastructuur de clubs verstaat en de sportterreinen.  Het verhuren of de verkoop van materiaal wordt niet toegestaan. In deze context raden wij, uit voorzichtigheid, dan ook aan om voorlopig nog geen lessen met manegepaarden te organiseren.

 

Mag ik me hiervoor verplaatsen?

 

Gisteren werd afzonderlijk door het crisiscentrum gecommuniceerd rond de verplaatsingen, waarbij men heeft vermeld dat de verplaatsing van en naar de club een essentiële verplaatsing is.  Er werd wel aan toegevoegd dat het niet de bedoeling is om het hele land te gaan doorkruisen of er een toeristische uitstap van te maken.

 


 

Update 30/04: Wat wordt er vanaf 04/05/2020 bijkomend toegelaten? 

 

Het Ministeriëel besluit van 30/04/2020 laat o.a. volgende activiteiten toe:

 

- wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
- ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters.

 

We wachten op de FAQ van de overheid voor meer duidelijkheid.

 

Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/302.pdf

 

Voor de paardensport begrijpen we dit als volgt:

 

 • Paardensport is toegelaten voor iedereen in de open lucht.
 • Je kan dat doen, met respect van een afstand van minstens 1,5 meter tussen elke persoon, samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen en/of met maximaal twee andere steeds dezelfde personen. Het is dus niet de bedoeling dat je op maandag les volgt samen met persoon X, en dan op dinsdag gaat wandelen samen met Y en Z.
 • Locaties waar je gaat paardrijden moeten de horeca gesloten houden, samen met de kleedkamers en douches (mochten die er zijn).
 • Privélessen vallen onder deze definitie. Een trainer kan dus lesgeven aan maximum twee personen. Ook een les aan mensen die onder hetzelfde dak wonen en twee extra personen valt hieronder.
 • Groepslessen kunnen nog niet plaatsvinden, tenzij onder de vorm van één trainer + mensen die onder één dak wonen + maximum twee andere personen.
 • Uiteraard kan je ook gaan wandelen te paard en kan je nog steeds thuis paardrijden.
 • Verplaatsing naar een sportaccommodatie wordt toegelaten om er te gaan sporten.
 • Voor ritten te paard met het oog op dierenwelzijn is er geen beperking tot “open lucht”, maar dan wel met een maximum van 2 ruiters.

 

We houden uiteraard altijd rekening met de algemene richtlijnen:

 • Afstand houden: minstens 1,5 meter tussen elke persoon
 • Gezichtsbescherming indien nodig
 • Hygiëne
 • En als je ziek bent, blijf je thuis !

 

Maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020

https://www.belgium.be/nl/nieuws/2020/coronavirus

 

 • Fase 1A (4 mei) : “Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.”
 • Fase 1B (11 mei) : “Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren.”
 • Fase 2 (18 mei) :Voor de winkels : Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden. Wat het dagelijkse leven betreft: Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.”
 • Fase 3 (ten vroegste 8 juni) : Meerdere punten zullen bekeken worden:
  • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
  • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

 


 

Update 24/04 naar aanleiding van de veiligheidsraad

 

We zijn bijzonder verheugd dat de Nationale Veiligheidsraad onze paardensport mee heeft opgenomen bij de eerste relance en hiervoor een opening heeft gecreëerd. Wij nemen hun adviezen en beslissingen in detail door en bereiden ons concreet verder voor met een plan van aanpak. Het spreekt echter wel voor zich dat zelfs bij een eventuele versoepeling van de maatregelen, wij ten allen tijde vragen om de gevraagde maatregelen te respecteren, alsook de fysieke afstand en de hygiëne, zodat er in de toekomst niet naar strengere maatregelen terug gegrepen moet worden.
Van zodra er meer duidelijkheid is over een concreter plan van aanpak, communiceren wij hierover via onze website en sociale media.

 


 

Update 20/04: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020

 

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden is dus toegelaten enkel in het kader van dierenwelzijn. Alle recreatieve en competitieve sportbeoefeningen zijn nog steeds niet toegelaten met uitzondering van wandelen, joggen en fietsen en aanverwante bewegingsvormen zoals bv skeeleren.

 

WANDELINGEN EN MENNEN

 • Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan
 • Paardrijden (op jouw paard) in de manege is toegestaan enkel in het kader van het welzijn van het dier, als de manege dit niet zelf kan voorzien en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of rijpiste en desgevallend ook om het paard te vervoeren.
 • Paardrijden (in het zadel, aangespannen, aangelijnd) op openbare weg is toegestaan enkel met het oog op het welzijn van het dier. Deze rit kan enkel plaatsvinden met een maximum van twee ruiters/menners, mits in achtneming van de social distance maatregelen. Gemotoriseerd vervoer van het paard voor deze ritten is enkel toegelaten als het niet veilig kan op een andere manier.
 • Groepswandelingen zijn uiteraard uit den boze en respecteer altijd de social distancing en hygiëne!
 • Belangrijk: zorg er ook voor dat dit altijd veilig gebeurt! Draag steeds een helm, zorg voor de juiste optoming en breng jezelf en omstaanders niet in gevaar! Blijf ook binnen de comfortzone van je paard en ga dus niet plots de baan op met een angstig paard, wanneer het dit niet gewend is.

 

VERHUUR VAN PISTES

 • Verschillende lokale overheden opteren momenteel om het Ministerieel Besluit ruim te interpreteren, waardoor bepaalde paardensportaccommodaties, met expliciete goedkeuring van de lokale overheid,  hun buitenpistes openstellen voor verhuur aan externen. Dit wordt toegelaten in het kader van dierenwelzijn en mits respect van heel strikte maatregelen. Wij ondersteunen en begrijpen uiteraard de clubs en zijn samen actief op zoek naar oplossingen om zo snel mogelijk ook de sport te hervatten. De overheid wijst er ons echter op dat deze maatregel enkel toegelaten wordt in het kader van dierenwelzijn, niet in het kader van sport en uitsluitend mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne.

 

ESSENTIËLE VERPLAATSINGEN

 • Ook niet-commerciële transporten van paarden zijn enkel en alleen toegelaten in het kader van het welzijn van de paarden.  Het algemeen geldende principe aangaande essentiële verplaatsingen bevat daarom ook de verwijzing naar “zorg voor dieren”.
 • Vervoer van paarden is toegelaten om diergeneeskundige zorg (inclusief inseminaties en vruchtbaarheidsbehandelingen).
 • Verplaatsingen om het welzijn van je paard te garanderen, zijn toegelaten : naar de weide, voor het stalonderhoud of voor een kort ritje.

 

SPORTACTIVITEITEN

 • Georganiseerde sportactiviteiten zoals wedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten, privé-lessen,… zijn en blijven niet toegelaten zeker nog tot en met 3 mei 2020.
 • Het recreatief beoefenen van de paardensport kan je dus enkel thuis. Staat jouw paard niet thuis gestald of heb je geen mogelijkheden om in basisbeweging te voorzien, dan kan je enkel op de manege gaan rijden om jouw paard de nodige beweging te geven, maar hou dan zeker rekening met de specifieke voorwaarden van die club. De social distancing en de hygiëne dienen gegarandeerd te zijn door beperkingen in tijd en ruimte.  Een wandeling om de beweging te geven in het kader van dierenwelzijn is ook mogelijk.

 

HANDHAVING

 • De lokale handhaving van de uitvoering van het Ministerieel Besluit ligt in de handen van uw lokaal bestuur en politie. Het is nog steeds zo dat de communicatie en richtlijnen van je eigen stad of gemeente voorrang hebben op de informatie die wij via onze kanalen verspreiden. Als de lokale politie je verbiedt om te gaan wandelen (bijvoorbeeld omwille van de veiligheid) of het aantal mensen beperkt dat tegelijkertijd tot de club/stal wordt toegelaten, dien je dit te respecteren. Gelieve dus in geval van twijfel of vragen, ten allen tijde met hen af te stemmen wat al dan niet toegelaten wordt in uw welbepaalde gemeente of aangaande een al dan niet essentiële verplaatsing en doe dat best op voorhand om eventuele bestraffing te vermijden.

 

Wij doen nog steeds een oproep om de volksgezondheid en dierenwelzijn als absolute hoofdprioriteit te zetten   Door deze aanpak kunnen we toewerken naar een relance voor iedereen, hopelijk zo snel mogelijk !

 

Voor de laatste info met richtlijnen verwijzen wij jou graag door naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 


 

Update 17/04 Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn

 

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers

 

Het gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging.  Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-17-4-2020.pdf

 

Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters."


Het is op dit ogenblik niet duidelijk of dit ook van toepassing is voor de menners en dravers.
In het kader van dierenwelzijn zal de sector dit ook verdedigen. Momenteel wordt alles op alles gezet om hier snel duidelijkheid over te krijgen.


Van zodra er duidelijkheid is zal hierover gecommuniceerd worden via onze kanalen. 

 

We danken de overheid alvast voor het belang dat men hiermee aan het welzijn van onze paarden hecht.

 


 

Wachten op officiële bevestiging

 

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan.

 

Zolang er geen officiële richtlijnen en instructies zijn, kunnen politiediensten nog steeds verbaliseren. Wij verwachten deze officiële berichtgeving in de komende uren of dagen en vragen dus eenieder om nog heel even geduld uit te oefenen. Van zodra we bevestiging ontvangen van nieuwe richtlijnen zullen we deze meedelen.

 

Tot slot werd gisteren eveneens meegedeeld dat er geen massa-evenementen mogen plaatsvinden tot en met 31 augustus 2020. Hiervan werd de bovengrens bepaald, zijnde meerdaagse evenementen met 10.000 den mensen en vaak met bezoekers uit het buitenland. Volgende week zal de Nationale Veiligheidsraad zich verder beraden over de benedengrens. Eens deze officiële richtlijnen bekend zijn, zullen we wellicht meer zicht hebben op de toekomst van onze sportieve werking.

 


 

Update Corona richtlijnen: Wandelen te paard blijft verboden! Paardensector verzoekt om aanpassing van de richtlijnen.

 

Voor alle duidelijkheid: Het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de stalling te paard of ingespannen blijft niet toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt.

 

Er worden ruiters en menners geverbaliseerd door de politie. Wij roepen iedereen op de richtlijnen stipt te volgen. De algemene gezondheid heeft nu de allerhoogste prioriteit.

 

MAAR PaardenPunt Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen en de Landelijke Rijverenigingen (LRV) zitten ondertussen niet stil. Met één stem hebben we er bij de bevoegde instanties op aangedrongen om ‘een wandeling te paard in de onmiddellijke omgeving van de stalling van het paard’ als toegelaten activiteit te vermelden in het belang van het fysische en mentale belang van het paard. 

 

Deze vraag is ingegeven zowel met het oog op:

 • de volksgezondheid, waarbij het van belang is dat zo weinig mogelijk mensen bij elkaar komen op een sportaccommodatie.  Het buiten kunnen bewegen van de paarden zou de druk op die sportaccommodaties doen afnemen.
 • het dierenwelzijn, waarbij voor paarden beweging essentieel is.

 

Wij wachten op een beslissing van de overheid en zullen deze vervolgens zo spoedig mogelijk communiceren.

 

Ons gemeenschappelijk standpunt is niet in dovemans-oren gevallen. Onze vraag wordt geëvalueerd en van zodra er een aanpassing aan de richtlijnen zou komen, zullen wij hier als sector meteen over communiceren. Ondertussen willen we jullie reeds danken voor het opvolgen van de maatregelen.  We blijven met zijn allen ‘in ons kot’. Hoe beter we ons hieraan als paardenmensen houden, hoe sneller we terug vrijuit zullen kunnen genieten van onze sport.

 


 

Gezamenlijk persbericht vanwege Paardenpunt Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen en de Landelijke Rijverenigingen

 

07/04 - Update FAQ crisiscel: Wandelen te paard niet meer toegelaten!

 

In de laatste update van de FAQ van de crisiscel van 6.4.2020 wordt het maken van een buitenrit met een paard omwille van dierenwelzijn niet opgenomen als toegelaten activiteit. Politiemensen verbaliseren ruiters en menners en leggen geldboetes van  € 250 op.

 

Zie: https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/faq_nl_versie_8_0.pdf

 

Vorige week publiceerden we nog de aangepaste teksten op onze site aangaande wat toegelaten was met paarden in deze crisistijden.  Een tekst waar we nog steeds volledig achterstaan en die mede werd afgetoetst bij verschillende kabinetten en overheidsorganen, die deze visie bevestigden.  Een tekst aangevuld met duidelijke FAQ’s waarbij als eerste prioriteit de volksgezondheid stond, gecombineerd met de aandacht voor het dierenwelzijn.  Bovendien werd in deze tekst rekening gehouden met de bestaande ministeriële besluiten, die onder meer expliciete melding maken van de sluiting van de publieke sportcentra.

 

Gisterenavond werden echter nieuwe FAQ’s gepubliceerd op de officiële website info-coronavirus.be.  Voor de eerste maal wordt ook onze paardensector expliciet genoemd en resulteert vooral de wens om meer duidelijkheid te verschaffen in nog meer onduidelijkheid en verwarring naar de gemiddelde paardensportliefhebber.

 

Zoals de teksten in de praktijk worden toegepast, betekent dit immers dat :

 • Het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving te paard is niet meer toegelaten, ongeacht of dat nu recreatief of vanuit dierenwelzijn gebeurt
 • Wandelen met je paard aan de hand is wel toegelaten
 • Je paard vervoeren is toegelaten om ergens in een manege de nodige beweging te geven

 

Het ministerieel besluit (juridisch bindend) zegt duidelijk dat sportcentra moeten gesloten worden. De nieuwe FAQ laat externe mensen wel toe om met hun paarden op een manege te gaan rijden. Dit is volledig in strijd met het ministerieel besluit en kadert niet in de maatregelen voor de volksgezondheid. Begrijpen wie begrijpen kan?

 

We wensen iedereen op te roepen om met gezond verstand met deze nieuwe FAQ’s om te gaan. We raden aan om momenteel geen wandelingen te plannen en we raden mensen ook af om hun paard op te laden en zich zo maar naar de manege in de buurt te verplaatsen om te gaan rijden met je paard. In de club gaan rijden met je eigen paard dat daar gestald staat, kan nog steeds, volgens de eigen regels van de manege. Ondertussen nemen wij verdere acties naar de overheid toe om tot een degelijke verwoording over te gaan, zodat men in deze gecreëerde verwarring terug duidelijkheid kan brengen. Onze eigen tekst van vorige week zou daarvoor een perfecte basis kunnen zijn.  Deze is volledig afgetoetst met alle actoren, beschermt de volksgezondheid en heeft dierenwelzijn volledig geïncorporeerd.

 

We houden jullie zo snel mogelijk op de hoogte. Onze excuses voor deze verwarring, maar soms begrijpen we het zelf ook niet meer.

 


 

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

 

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

 

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt er nu steun.

 

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Steunmaatregel

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
 • De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.

 

Evaluatie voor 30 april 2020

Alle maatregelen voor steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten of die beperkingen ondervinden door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen voor 30 april 2020 ook geëvalueerd worden.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft een grote impact, op onze gezondheid, maar ook op onze economie. Heel wat bedrijven en ondernemingen kunnen en mogen blijven werken, maar hebben een sterk omzetverlies. De maatregelen tegen het coronavirus beperken hen ernstig in hun exploitatie. Ook voor hen voorzien we nu in een steunmaatregel. Ze kunnen een compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen. Die compensatiepremie is van toepassing voor bijvoorbeeld de eventsector, kinesitherapeuten of pralinewinkels. ”

 

Bron: Kabinet Hilde Crevits

 


 

Paardensportactiviteiten en dierenwelzijn in tijden van Corona – FAQ’s

Deze communicatie voor de paardensportsector wordt gedragen door Sport Vlaanderen, Paardensport Vlaanderen, de Landelijke Rijverenigingen en PaardenPunt Vlaanderen.

Bijzondere dank gaat uit naar ANB (Agentschap Natuur en Bos) en naar de administratie voor Dierenwelzijn in Vlaanderen.

 

Deze informatie werd samengesteld op basis van de geldende MB’s en de richtlijnen die door de overkoepelende overheden werden aangereikt. Ze zijn ingevuld door de paardensportexperten met de enige bedoeling duidelijkheid te verschaffen en het welzijn van de paarden na te streven.

 

Met deze informatie beogen we dus enerzijds inzicht en achtergrond te geven aan de lokale overheden die toezien op de handhaving en anderzijds onze leden en alle paardenhouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun dieren te ‘leiden’ naar een correcte behandeling van hun ‘hobbydieren’.

 

In afwachting van verdere coördinatie en verduidelijking door de nationale crisiscel moeten we aanvaarden dat lokale overheden, grensbewakers en politie gemachtigd zijn om autonoom met deze richtlijnen om te gaan en ze al dan niet strikter te interpreteren.

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN: zie ook https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs

 • Blijf zoveel mogelijk thuis!
 • Pas de ‘social distancing’-maatregelen zoveel mogelijk toe!
 • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, etc.) zijn toegestaan maar moeten tot een absoluut minimum beperkt worden.
 • Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden, sportieve en recreatieve kampen, groepsactiviteiten (groepsfietstochten, groepswandelingen,…), gocarts voor één of meerdere personen, privé paardrijlessen, brandingssporten (surfen, …), speelpleinen (in- en outdoor), … zijn geannuleerd tot en met 19 april.
 • Er zijn nog fysieke activiteiten toegestaan zoals wandelen, fietsen en joggen in de openlucht, maar steeds mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Ze dienen van thuis uit te gebeuren en dit in het gezelschap van maximaal één andere persoon of meerdere personen van hetzelfde gezin. Alle (openbare) sportaccommodaties zijn gesloten. Clubactiviteiten werden gestaakt alsook alle groeps- en individuele lessen en trainingen.  Verplaatsingen met de auto voor recreatie zijn niet toegestaan.
 • Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen.

 

 

SPECIFIEKE RICHTLIJNEN IVM DE PAARDENHOUDERIJ - FAQ’s

 

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen?

 • JA: Eigenaars van dieren mogen hun dieren blijven bezoeken en verzorgen mits inachtneming van de ‘social distancing’-maatregelen. Verplaats je  zo weinig mogelijk.
 • JA: Je kan je  verplaatsen voor de verzorging van je paard op de weide en voor de aankoop van het nodige voeder en onderhoudsmateriaal. Kies een speciaalzaak dicht in je buurt.
 • JA: Je mag je verplaatsen naar de stalplaats in samenspraak met de stalverantwoordelijke zodat je je dier de nodige beweging of noodzakelijke extra verzorging kan geven. Als je paard gestald staat op een manege of pensionstal, zal de stalverantwoordelijke zoveel mogelijk zelf instaan voor de aanvoer van voeder en onderhoudsmateriaal via een professionele toeleverancier en voor de professionele verzorging van je dier(en). 
 • JA: Maar het is niet toegelaten om meer uren aanwezig te zijn op stal dan strikt noodzakelijk. Communicatie tussen staleigenaar en de paardeneigenaars is belangrijk.Elke club is zelf verantwoordelijk voor aanvullende en passende regels voor zijn klanten, naargelang de accommodatie, om de mogelijke verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Aan iedereen om deze regels vanuit de club te respecteren.

 

Mijn paard heeft dringend extra verzorging nodig. Mag ik de dierenarts of hoefsmid oproepen?

 • JA: Dierenartsen mogen zich verplaatsen in het kader van acute noodzaak, het algemeen dierenwelzijn, inclusief vruchtbaarheidsbehandelingen en inseminaties. Maak voor spermatransporten zoveel mogelijk gebruik van daarin gespecialiseerde firma’s.
 • JA: Maar bel hoefsmeden, dierenartsen en andere hippische specialisten alleen als het echt nodig is. Een paard opnieuw beslaan of de hoefsmid laten komen als je paard een ijzer kwijtgeraakt is, zijn geldige redenen. Net als een dierenarts opbellen bij de geboorte van een veulen, koliekaanval, wondverzorging, inseminatie etc. Het is echter niet verstandig om deze specialisten te laten komen voor niet-dringende zaken. Als de dierenarts of hoefsmid toch moet langskomen, zorg er dan voor dat iedereen zich aan de strikte hygiënevoorschriften en ‘social-distancing’-regels houdt.

 

Mag ik mij verplaatsen om mijn paard(en) te verzorgen wanneer deze zich buiten onze landsgrenzen bevinden?

JA

 • De grenzen van ons land werden afgesloten. De verzorging van dieren wordt wel aanzien als een essentiële verplaatsing. Het is niet nodig om een schriftelijk document te hebben dat de reden van de reis rechtvaardigt maar het wordt wel aangeraden (bv. stalcontract van de pensionstal of manege, factuur, …).
 • Informeer je op voorhand, volg de richtlijnen van de lokale overheid en van de politie die de grensovergang bewaakt.

 

Mag ik mijn paard(en) verplaatsen met een trailer of een vrachtwagen?

 • JA: Wanneer je je paard naar een (andere) weide of manege/pensionstal wil overbrengen voor verzorging.
 • JA: In het kader van veeartsenijkundige redenen bv. wanneer je je paard moet vervoeren naar een dierenkliniek of naar een KI-centrum.
 • NEEN: Wanneer je elders wil gaan paardrijden of wandelen. Er is geen gebruik van private en openbare sportaccommodaties mogelijk door personen vreemd aan de locatie.

 

Mag ik mijn paard(en) laten bewegen, berijden, inspannen of gaan wandelen?

 • JA: Ik mag mijn paard loslaten op een weide, paddock of piste.
 • JA: Ik mag mijn paard(en) berijden op mijn eigen weide of eigen paddock of rijpiste.
 • JA: Ik mag met mijn paard gaan wandelen aan de hand op de openbare weg voor zover ik de veiligheid van mezelf, mijn dier of mijn omgeving niet in gevaar breng.
 • JA: Ik mag mijn paard berijden of inspannen voor het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het paard gestald is.
  • Om veiligheidsredenen op de openbare weg is het raadzamer om met twee te gaan wandelen rekening houdend met de afstandsregel van 1,5 m.
  • Respecteer ALTIJD de richtlijnen van de toezichters/boswachters wanneer je in een natuurpark of bos, al dan niet eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, kan gaan wandelen in jouw onmiddellijke omgeving.
 • NEEN: Het maken van wandelingen die langer duren dan noodzakelijk is om je paard voldoende te laten bewegen is niet toegestaan, niet alleen en niet in het bijzijn van anderen.
 • NEEN: Je mag je paard(en) niet opladen om elders te gaan wandelen of te gaan rijden.
 • NEEN: Het krijgen van (privé-)les tijdens het rijden is niet toegestaan. Gezien de door Sport Vlaanderen en wetenschappers gedragen adviezen over de wijze waarop we in deze Corona-tijden het best aan beweging doen, geldt ook hier de wijze raad dat, wanneer het paard bereden wordt, het best niet te intensief en niet te lang gewerkt wordt. Het welzijn van het paard staat centraal; niet de fysieke of sportieve beleving van de ruiter of amazone. Dus lessen en trainingen door derden zijn NIET toegestaan.

 

U kan het document met alle FAQ's hier downloaden. 

 


 

Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

 

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen t.g.v. de Corona pandemie.

 

Zie: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 ; verkorte url: www.vlaio.be/corona

 

Op deze website staan verschillende links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Het dossier rond de steunmaatregelen wordt bij elke wijziging aangevuld waarbij men tracht de informatie zo snel mogelijk up to daten.

 

U vindt er ook het aanvraagdocument voor de “Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO:  https://aanvraagcoronapremie.be

 

De “Corona hinderpremie” is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

 

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking. Dat geldt o.a. voor de horeca in de paardenhouderij maar ook voor maneges en pensionstallen die als sportinstelling verplicht gesloten zijn en enkel activiteiten in functie van dierenwelzijn verderzetten. De inkomsten vallen immers weg doch maneges en pensionstallen worden geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

 

Om van de “Corona hinderpremie” te kunnen genieten,  moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, zie www.vlaio.be/coronahinderpremie

 

 • Het moet gaan om een verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben, is dit niet mogelijk.
 • Het is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
 • Komen tevens in aanmerking:
  • Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid met minstens 1 werkende vennoot of 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
  • VZW’s met minstens 1 personeelslid in dienst.

 

Veel zelfstandigen hebben ook recht op het federale overbruggingskrediet:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 


 

Update 25/03 Paardrijden beperkt toegelaten in natuurgebied – aangepaste richtlijnen van ANB – recreatief paardrijden niet toegelaten

 

De richtlijnen van ANB voor paardrijden in natuurgebied zijn aangepast:

 

Mag je nog paardrijden?

 

Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te waarborgen mogen blijven doorgaan. Je kan je verplaatsen om het welzijn van je paard te garanderen: het stalonderhoud of dierengeneeskundige zorg. Een kort ritje in de buurt (dus zonder verplaatsing) om de benen van je paard te laten strekken kan ook. Verplaatsingen met een louter recreatief doeleinde zijn echter niet toegelaten. Ook alle vormen van lessen en clubactiviteiten zijn verboden. 

 

Zie website ANB: https://www.natuurenbos.be/corona#paard

 

Verpest het niet voor de anderen en houd u aan deze instructies. Urenlang paardrijden in natuurgebied is niet toegelaten. Houd u ook aan de instructies van de controlerende instanties, met daarbij ook de boswachters!

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 


 

Update 24/03: Paardrijden als recreatieve bezigheid is verboden. Wat kan en wat kan niet?

 

Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te waarborgen mogen blijven doorgaan.

 

Op dit moment kan je je verplaatsen om het welzijn van je paard te garanderen: het stalonderhoud, een kort ritje, dierengeneeskundige zorg ... Maar het is niet toegelaten om uren aanwezig te zijn op stal of om gezellig met vrienden een wandeling te maken. Verplaatsingen met een louter recreatief doeleinde zijn niet toegelaten.

 

U kan een korte rit maken om de benen van uw paard even te strekken. Indien de politie u tegenhoudt en u meldt dat dit verboden is, accepteer dit dan. Iedere gemeente interpreteert de regelgeving anders en hun communicatie en richtlijnen staan boven onze informatie. Hier kunnen wij helaas niets aan doen.

 

Indien u een korte rit doet is dit enkel toegelaten, individueel, met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met telkens een zelfde vriend. Daarbij moet wel een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gerespecteerd worden.

 

U mag enkel een korte rit doen met uw paard (in uw omgeving, zonder dat u het paard moet vervoeren naar een andere locatie), maar dit mag absoluut niet in groep. Respecteer zeker de voorgeschreven voldoende ruimte (1,5 meter) tussen u en uw mederuiter.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Voor meer informatie zie:

https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/buitenactiviteiten-in-coronatijden
https://www.natuurenbos.be/corona#paard
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs

 


 

Ministerieel Besluit van 23 maart 2020:  o.a. dierenartsen, inseminatoren, vilbeluik en professioneel transport kunnen verder werken

 

Op 23 maart leverde de Federale overheidsdienst binnenlandse zaken een nieuw ministerieel besluit af betreffende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. Dat document kan u hier raadplegen.

 

In de communicatie van het FAVV wordt aangegeven dat onder ander het insemineren van merries toegelaten is. Daarbij dienen wel altijd de algemene principes van social distancing gevolgd te worden (minimale afstand van 1,5m). Uw dierenarts is normaal ook op de hoogte van al deze zaken. De dierenartsen worden geïnformeerd via het FAVV zoals je hier kan raadplegen.

 

Het MB van 23.3.2020 geeft in de bijlage een oplijsting van handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.

 

Hierbij zijn onder andere de volgende diensten vermeld:

 • Dierenartsen, inseminatoren voor de veeteelt en dienst van vilbeluik
 • Diensten voor de verzorging, opvang en het asiel van dieren
 • Dierenvervoer
 • het spoorvervoer van personen en goederen, andere vervoersmodi van personen en goederen en logistiek, en de essentiële diensten ter ondersteuning van deze transportmodi
 • Het nationaal, internationaal transport en logistiek.

De koerierdiensten blijven werken en het transport van goederen is een activiteit van vitaal belang. Vers sperma valt onder de term goederen.

 

Op het terrein blijken de transporten van vers sperma vrij vlot te verlopen. In Frankrijk zijn de KI-centra dicht, zodat van daar geen sperma naar België wordt verstuurd. Voor het overige wordt naar en van de andere landen sperma verstuurd en ontvangen. Geen of laattijdige levering is uiteraard steeds mogelijk, in de huidige situatie met corona zeker niet minder dan voorheen.

 

Het professioneel (internationaal) transport kan verder werken. Een particulier kan zich hier niet op beroepen om paarden te gaan transporteren. Particulieren blijven beperkt tot essentiële verplaatsingen.

 

Wat betreft de dierenartsen en inseminatoren voor de veeteelt en het vilbeluik geeft dit uitsluitsel: zij mogen verder werken. Dit geldt ook voor de inseminaties in de paardenhouderij, die een onderdeel uitmaakt van de veeteelt.

 

 

 

UPDATE 22/03/2020 - Richtlijnen voor maneges en pensionstallen. 
 

Om de manege- en pensionstalhouders een hand toe te steken in deze moeilijke tijden, heeft PaardenPunt Vlaanderen een tekst uitgewerkt met richtlijnen waarvan wij ten stelligste aanraden dat zij deze volgen. 

 

U kan deze richtljinen hier downloaden. 

 


 

Geen indicaties dat coronavirus zich zal verspreiden via paarden of andere diersoorten

 

Tot op heden zijn er geen indicaties dat het coronavirus zich zal spreiden binnen de hondenpopulatie of andere diersoorten. Tot op heden werden er ook geen meldingen gemaakt van andere diersoorten, inclusief het paard, die geïnfecteerd kunnen worden met het Covid-19. Dit is ook niet direct te verwachten. Het coronavirus is momenteel zeer sterk gericht op de mens en zal zomaar niet overal rondspringen naar andere diersoorten.

 

U kan het hele onderzoek hier lezen. 

 


 

FAQ: Wat mag en wat niet tijdens de Corona ‘lock down’

 

Voor wat mag ik mijn dierenarts nog contacteren?

Net zoals bij onze humane dokters niet-dringende afspraken worden geannuleerd, zal uw dierenarts ook niet meer komen voor niet-dringende afspraken (zoals castraties, identificaties, …) . Uiteraard worden spoedgevallen (zoals koliek, wonden, acuut manken…) nog steeds behandeld met de maatregelen opgelegd door de overheid (afstand bewaren, handen grondig wassen etc.). Uw dierenarts kan in eer en geweten beslissen wat spoed is en wat niet.

 

De faculteit diergeneeskunde in Merelbeke zal enkel nog spoedgevallen ontvangen en dit na telefonisch overleg.  Voor meer informatie zie https://nl-nl.facebook.com/pg/UGentFaculteitDiergeneeskunde/posts/?ref=page_internal

 

Wij begrijpen dat sommige gevallen voor u als dringend kunnen beschouwd worden, maar vertrouw op de kennis en kunde van uw dierenarts. De volksgezondheid komt op de eerste plaats. Dat neemt niet weg dat ook dierenwelzijn essentiële diensten vereist.

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Voor wat mag ik mijn hoefsmid nog contacteren?

 

Net zoals bij de FAQ over de dierenartsen, is het aangeraden om je hoefsmid enkel te contacteren in geval van nood. Dit betekent dat er diergeneeskundige noodzaak toe is, zoals bij nageltred.

 

Wij begrijpen dat sommige gevallen voor u als dringend kunnen beschouwd worden, maar vertrouw op de kennis en kunde van uw hoefsmid. De volksgezondheid komt op de eerste plaats. Dat neemt niet weg dat ook dierenwelzijn essentiële diensten vereist.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mag ik de trailer nemen om op locatie te gaan wandelen of rijden?

 

Neen! U kan enkel nog een korte rit maken om de benen van uw paard te strekken. Hiervoor een paard vervoeren is niet toegelaten.

 

Enkel de essentiële verplaatsingen zoals naar de supermarkt, uw werk of de dokter gaan, is met de wagen, fiets, openbaar vervoer, … toegelaten.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mag ik (in groep) gaan wandelen?

 

U kan een korte rit maken om de benen van uw paard even te strekken. Indien de politie u tegenhoudt en u meldt dat dit verboden is, accepteer dit dan. Iedere gemeente interpreteert de regelgeving anders en hun communicatie en richtlijnen staan boven onze informatie. Hier kunnen wij helaas niets aan doen.

 

Indien u een korte rit doet is dit enkel toegelaten, individueel, met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of met telkens een zelfde vriend. Daarbij moet wel een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gerespecteerd worden.

 

U mag enkel een korte rit doen met uw paard (in uw omgeving, zonder dat u het paard moet vervoeren naar een andere locatie), maar dit mag absoluut niet in groep. Respecteer zeker de voorgeschreven voldoende ruimte (1,5 meter) tussen u en uw mederuiter.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mag ik mijn paard nog gaan verzorgen in de manege of pensionstal?

 

Ja! Maneges / pensionstallen kunnen geopend blijven voor eigenaars van de paarden om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke onderneming dient de door de overheid opgelegde maatregelen te nemen (mogelijkheid van een minimumafstand van 1,5m kunnen garanderen, mogelijkheid om handen te wassen met zeep, desinfectiegels voorzien).

 

Enkel tijdens deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Er kan met de eigenaars van de manege / pensionstal een uurregeling worden afgesproken wanneer iedere klant zijn paard kan komen verzorgen. Zo kan men ten allen tijde de minimumafstand van 1,5 meter garanderen. Indien dit niet mogelijk is, bekijk dan met de staleigenaar of het mogelijk is dat zij momenteel de verzorging van uw paard overnemen.  

 

Bezoekers die geen paard hebben staan in de manege / pensionstal zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden. Bepaalde ondernemingen kiezen er goed bedoeld voor de deuren te sluiten. Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mag ik nog gaan rijden in mijn manege of pensionstal?

 

Neen, paardrijden als recreatieve bezigheid is verboden. Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het welzijn van de paarden te waarborgen mogen blijven doorgaan.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mijn paarden staan op een weide / verschillende weides mag ik nog voor hen gaan zorgen?

 

Ja! Het is uiteraard toegelaten dat u uw paarden kan verzorgen op een weide. Denk er wel aan dat u dit alleen of maximaal met twee mag doen.

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mag ik nog voeder (hooi, stro, haver, …) gaan halen voor mijn paarden?

 

Ja! Dierenvoedingswinkels zijn net zoals supermarkten nog geopend. Voor hooi en stro kan u nog steeds terecht bij uw leverancier, maar houd de strikte maatregelen van de overheid in acht (afstand, hygiëne, …).

 

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

Mag ik mijn paard nog transporteren?

 

Verplaatsingen kunnen enkel gemaakt worden als deze noodzakelijk zijn, niet omwille van recreatieve overwegingen.

 

Transport in functie van diergeneeskundige handelingen, beroepsmatig of vervoer in het kader van het dierenwelzijn (bv. zoals verplaatsing naar een weide …) is toegelaten.

 

U kan als particulier geen paarden gaan ophalen of transporteren naar het buitenland.  

Volksgezondheid is nu de absolute prioriteit. PaardenPunt Vlaanderen roept op tot maximale voorzichtigheid in het belang van uw gezondheid, die van uw naasten en van de gehele bevolking!

 

In ieder geval dienen de regels van social distancing gerespecteerd te worden, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

 

 

UPDATE 18/03/2020 - Verstrengde maatregelen

 

Gezien de verstrengde maatregelen die ingaan vanaf 18 maart 12u00 tot en met 5 april, willen we bijkomende verduidelijkingen geven met betrekking tot de werking en activiteiten van verenigingen, de clubs en de paardensportbeoefenaars.

 

 • Alle maatregelen zoals reeds voorheen gecommuniceerd gelden nu tot en met zondag 5 april.  Dit geldt dus ook al bijvoorbeeld voor evenementen, activiteiten, lessen.. die tijdens het weekend van 4 en 5 april waren gepland.
 • Daarbovenop zijn er nog extra maatregelen opgelegd
  • Groepsbijeenkomsten (samenscholingen) zijn verboden en enkel essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Elke club moet er alles aan doen om geen groepsbijeenkomsten te hebben.  Dat betekent ook bijvoorbeeld het opbergen van al het terrasmeubilair.
  • Het vervoer van paarden moet beperkt worden. Transport in functie van diergeneeskundige handelingen of vervoer in het kader van het dierenwelzijn (bv. zoals verplaatsing naar een weide …) is toegelaten.
  • Aan dierenartsen en hoefsmeden wordt eveneens gevraagd om enkel te voorzien in basisbehoeften. Dierenwelzijn blijft in deze aspecten samen met volksgezondheid een prioriteit.
  • Buitenactiviteiten worden gestimuleerd (wandelen, joggen, fietsen).  Daar valt ook paardrijden onder, maar dat doe je met maximaal één gezinslid of één vriend. Geen grotere groepen. Paardrijden kan dus, maar niet als daar extra vervoer van een paard of paarden voor nodig is. Pensionklanten in een manege vallen hieronder.   
  • Clubs kunnen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften, zijnde de beweging en de verzorging. Elke club dient maatregelen te nemen, gezien de omvang van het aantal leden of gezien het aantal paarden en de beperkte ruimte zodat de social distancing ten allen tijde gegarandeerd wordt. Dit is een essentieel gegeven. Enkel tijdens deze noodzakelijke verzorging blijft men op stal en nadien keert men rechtstreeks huiswaarts. Er kunnen zo uurregelingen voor de piste opgesteld worden, met een maximum aantal personen per piste per uur. Bezoekers zijn in geen enkel geval toegelaten. Contact met anderen moet vermeden worden. Bepaalde clubs kiezen er goed bedoeld voor de deuren te sluiten. Juridisch gezien zijn de eigenaars baas van hun eigen accommodatie, maar dit wordt beperkt door de schriftelijke overeenkomst, die de eigenaar sloot met de paardeneigenaar. Wij vragen dus echt aan alle betrokken partijen om jullie gezond verstand te gebruiken en respect te hebben voor elkaar. Tot slot wensen wij al onze clubs eveneens aan te raden om een nauw en constructief contact te houden met uw stad of gemeente, welke jou eveneens kan bijstaan met raad en daad.

 

In elk geval dient iedereen het algemeen principe van “social distancing en hygiëne” na te leven.  Dit is altijd en overal van toepassing.

 

Momenteel zijn we nog in overleg met kabinetten en overheidsinstanties om eventuele bijkomende impact naar maneges, dekstations en andere aanverwante activiteiten aan de paardenhouderij te begrijpen.  Van zodra we meer informatie hebben, blijven we hierover communiceren.

 

Het zijn ingrijpende maatregelen, die momenteel in ons land genomen worden.

 

Draag zorg voor elkaar en voor onze paarden en heb begrip voor elkaar en de moeilijke situatie waar we ons nu in begeven. Laten we redelijk zijn en met gezond verstand er samen het beste van maken en hopelijk kunnen we dan snel weer genieten van onze prachtige paardensport.

 

 


 

Update 16/03: Vlaamse regering ondersteunt de Vlaamse bedrijven die in moeilijkheden geraken door de coronacrisis

 

Vlaams minister Hilde Crevits neemt extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven en zelfstandigen die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis.
Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die hun locatie verplicht moeten sluiten door de coronamaatregelen.


Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven en zelfstandigen is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister Hilde Crevits deze extra maatregelen.

 

De Vlaamse regering keurde vrijdag 13.2.2020 reeds bij hoogdringendheid een aantal principes voor steun aan de getroffen zelfstandigen goed, onder andere de hinderpremie. Deze richt zich voornamelijk op detailhandel, horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Er wordt onder meer gefocust op categorieën van ondernemingen of zelfstandigen die specifiek getroffen zijn door verplichte (gedeeltelijke of volledige) sluiting van hun locatie als gevolg van het coronavirus.  De steunmaatregel is ook van toepassing voor marktkramers bij de sluiting door de overheid van de reguliere openbare markt.

 

Voor uw vragen over de nieuwe hinderpremie verwijs ik u door naar de website van VLAIO, (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen).
Daar wordt de meest recente informatie gegeven. De regelgeving hiervoor wordt verder uitgewerkt. Indien u de aanvullingen via mail wenst te ontvangen kunt u daar via een link uw mailadres doorgeven.

 

Op deze website van VLAIO worden alle steunmaatregelen voor ondernemingen toegelicht, dit wordt bij elke wijziging aangevuld.


https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0 .
Indien u hierover nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met het VLAIO Contact Center via info@vlaio.be of via 0800 20555 (gratis nummer).
 

In het bijzonder verwijs ik ook naar de persmededeling van de Vlaamse regering waarin vrijdag meegedeeld werd dat er een voorstel uitgewerkt wordt voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten geven.

 

Informatie over de genomen federale maatregelen vindt u op de website van Binnenlandse zaken:

 

De maatregelen kunt u raadplegen via deze link  https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/12/fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen/.
Volgende telefoonnummers zijn beschikbaar:

 • voor wie vragen heeft over economie 0800 12033;
 • voor vragen over gezondheid en openbare orde 0800 14689.

 

Algemene informatie vindt u op  https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 


 

 

Alle (privé-) lessen, kampen, sportevenementen en groepswandeling zijn afgeschaft!

 

De kritieke situatie omtrent het Coronavirus én de overheidsbeslissingen hebben ook gevolgen voor de paardensector.

 

Sportevenementen worden afgelast en vanaf vrijdag 13 maart middernacht worden alle horeca-activiteiten stilgelegd.

 

Wij verwijzen naar de communicatie hierover van PaardenSport Vlaanderen en LRV:

 

https://www.paardensport.vlaanderen/nl/corona
https://lrv.be/nieuws/sport-publieksevenementen-al-zeker-tot-31-maart-afgelastfbclid=IwAR16XfZMWsc3Mt24OuyLg78a0ta1rWr55e57cU1ems7zpgJ8dWZuBYEHf5U
https://lrv.prod.dropsolid-sites.com/nieuws/update-corona-de-paardensport

 

Samenkomsten (op alle mogelijke manieren) moeten vermeden worden. Het is onze verantwoordelijkheid en burgerplicht om groepsgebeuren niet aan te moedigen en iedereen bewust te maken van het besmettingsgevaar.

 

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er niets meer met de paarden kan gebeuren. Het dierenwelzijn staat zoals steeds voor op. De zorg voor onze viervoeters komt uiteraard niet in gedrang, we vragen enkel om bewust te zijn van het besmettingsgevaar bij contact met anderen.

 

Concreet betekent dit dat eigenaars op pensionstallen en maneges wel naar hun paarden mogen komen maar dat samenkomsten, vermeden moeten worden.Verwante thema's:
  De Vlaamse Paardenwereld van A tot Z
  Ondernemen in de paardensector
  Overheidssteun
  Paardenwelzijn, -gezondheid en -verzorging
  SportMits bronvermelding en een seintje vooraf kan u deze berichten gratis overnemen in uw eigen publicaties. Vaak kunnen wij u ook gratis fotomateriaal bezorgen.

Contacteer ons   Nieuwsbrief   Abonneer op RSS   Nieuwsoverzicht

Laatste aanpassing: 24/08/2020 10:29:20 - Bannerfoto © Kstudio - Freepik.com