Update 01/07: Update Ministerieel besluit 01/07/2020 10:27 4 min

Corona update: MB 30/06/2020

Het MB van 30/06/2020 bevat nieuwe versoepelingen. Hierna de voor ons belangrijkste bepalingen:

Sociale bubbel

Vanaf 1 juli worden de bubbels vergroot tot 15 personen. Ook als u iets in groep doet, hou u dan ook aan die 15. Die regel is op weekbasis. Dus: je kan op een week tijd afspreken met 15 verschillende personen.

Toegelaten activiteiten, evenementen en wedstrijden met publiek – voorafgaande toelating van de gemeente:

Samenscholingen van meer dan 15 personen zijn enkel toegelaten voor activiteiten die uitdrukkelijk worden toegelaten.

Een maximum van 50 personen mag de volgende activiteiten bijwonen:

1° de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;

2° de zomerkampen en –stages.

Een publiek van maximum 200 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 400 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de hierna besproken minimale algemene regels of het toepasselijke protocol.

Een publiek van maximum 400 personen tot en met 31 juli 2020 en van maximum 800 personen vanaf 1 augustus 2020 mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de hierna besproken minimale algemene regels of het toepasselijke protocol.

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd voor een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

De bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix van de Nationale Veiligheidsraad wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement, voorstelling of wedstrijd.

Minimale algemene regels:

Bij gebrek aan een specifiek protocol dienen de volgende minimale regels te worden nageleefd:

1° de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;

2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;

3° maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;

4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;

5° de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van het personeel en de klanten;

6° de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

7° de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;

8° een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Modaliteiten wat betreft horeca:

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter ;

2° een maximum van 15 personen per tafel is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;

6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel, met uitsluiting van functies waarvoor een afstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd;

7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;

9° drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ‘s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.

Niet tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens:

De kermissen, de gezeten recepties en banketten, de evenementen, voorstellingen en wedstrijden, de betogingen en de sportieve wedstrijden mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens

Vanaf 1 augustus mogelijkheid om mits toelating van de gemeente een groter aantal – maar dan wel zittend – publiek toe te laten

Vanaf 1 augustus 2020 kan de bevoegde gemeentelijke overheid de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor een evenement, voorstelling of wedstrijd, dat groter is dan het hierboven vermeld aantal personen, in overleg met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.

Zie MB van 30/06/2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/302-15-38-01.pdf

04/12/2020 10:27
Deel deze info: