Update 09/10: Ministrieel besluit van 08/10/2020 09/10/2020 10:29 3 min

Gezien het toenemend aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan werden bij M.B. van 8.10.2020 nieuwe maatregelen opgelegd die ingaan op 9.10.2020.

Op regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau kunnen strengere voorschriften opgelegd worden.

Voor de paardensector zijn navolgende bepalingen uit dit M.B. van belang:

1. Voorschriften inzake horeca

De nieuwe maatregelen inzake Covid-19 die ingaan vanaf 9.10.2020 gelden uiteraard ook voor de horeca in de paardensector.

In de inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere drankgelegenheden gelden bij het ontvangen van klanten minstens de volgende specifieke modaliteiten:

1° de tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter;

2° een maximum van 10 personen per tafel in de restaurants en een maximum van 4 personen per tafel in de andere drankgelegenheden is toegestaan;

3° enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;

4° elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;

5° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het zaalpersoneel;

6° het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het keukenpersoneel;

7° er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;

8° terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;

9° restaurants en drankgelegenheden mogen geopend zijn vanaf het gebruikelijke openingsuur en tot 01.00 uur voor de restaurants en tot 23.00 uur voor de andere drankgelegenheden, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf dit sluitingsuur ononderbroken gesloten blijven tot minstens 6 uur ‘s ochtends;

10° de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Onder “restaurant” wordt verstaan: de inrichting die behoort tot de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

2. Sportwedstrijden blijven toegelaten

Onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

Een publiek van maximum 200 personen mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd.

Een publiek van maximum 400 personen mag wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd.

Wanneer een wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.

M.B. van 8.10.2020: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-08102020-COVID-19.pdf

04/12/2020 10:29
Deel deze info: