Over ons 27/01/2016 7 min

Over ons

Als het om paarden gaat

Al onze activiteiten zijn erop gericht de Vlaamse paardensector op een duurzame manier te versterken en verder uit te bouwen. Enerzijds functioneren we als vertegenwoordiger van de Vlaamse paardensector, anderzijds wenden we onze expertise aan om iedereen die in contact komt met paarden verder te helpen.

Koepel Vlaamse Paardensector

PaardenPunt Vlaanderen is de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector. Wij vertegenwoordigen meer dan veertig erkende hippische verenigingen met honderdduizenden leden en ondersteunen - als erkende overlegpartner - de overheid bij de uitwerking en aanpassing van regelgeving.


Door regelmatig overleg te plegen en intensief samen te werken, trachten we concrete problemen en opportuniteiten voor de paardensector aan te pakken. Hiertoe werden binnen het PaardenPunt drie overlegorganen of subsectoren opgericht:


We werken voortdurend aan tal van nuttige projecten en campagnes en geven uitvoering aan het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij, een toekomstvisie met concrete opdrachten die opgesteld werd door de Vlaamse overheid.

Onze diensten

Als koepelorganisatie van de Vlaamse paardensector, bouwde PaardenPunt Vlaanderen heel wat expertise op. Die vertaalden we in een uitgebreid dienstenaanbod.

Iedereen kan volledig kosteloos beroep doen op onze eerstelijnsadviezen, uitgebreide infowebsite, elektronische nieuwsbrief, modelcontracten,...
Hiernaast bieden we, aan toegankelijke tarieven, ook diverse diensten op maat aan (contracten, bemiddeling, begeleiding,...) en staan we in voor de verplichte identificatie van paardachtigen in Vlaanderen.

» Klik hier voor meer info over onze diensten.

Jaarverslagen

U vindt een uitgebreid overzicht van de voorbije activiteiten en realisaties van PaardenPunt Vlaanderen in onze jaarverslagen.
Aangezien wij in 2016 opgericht werden, vindt u hier voorlopig slechts één jaarverslag van PaardenPunt Vlaanderen.
Voor een activiteitenverslag van alle voorgaande jaren kan u de jaarrapporten van de oorspronkelijke - gefusioneerde - verenigingen Vlaams Paardenloket en Vlaamse Confederatie van het Paard raadplegen.
 

Jaarverslagen PaardenPunt Vlaanderen

Jaarverslagen Vlaams Paardenloket

Jaarverslagen Vlaamse Confederatie vh Paard

 
 
 

Statuten

Klik hier voor de statuten van PaardenPunt Vlaanderen.    

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor ons huishoudelijk reglement. 

Bestuur

PaardenPunt Vlaanderen wordt geleid door een dagelijks bestuur, een raad van bestuur en een algemene vergadering. Hiernaast overkoepelt het PaardenPunt ook meer dan 40 verenigingen opgedeeld in drie pijlers of "subsectoren". Deze komen op regematige basis samen en spelen een belangrijke rol bij de samenstelling van de besturen. Hierover leest u meer in onze statuten.
» Klik hier voor meer info over de subsectoren.
» Klik hier voor onze statuten.
 

Dagelijks bestuur

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent) | Voorzitter

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard | Ondervoorzitter

Marc Steeno | Paardensport Vlaanderen | Ondervoorzitter

Raad van bestuur

Jozef Bauters | Belgisch Warmbloedpaard

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Muriel Coppin | Sint-Martinusschool Bilzen

Pauline Berckmans | Wetenschappelijke Vereniging van het Paard

Maude De Smedt | Landelijke Rijverenigingen

Rudi Eerdekens | Belgisch Warmbloedpaard

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde (UGent)

André Janssens | Navema

Tom Lemmens | Studbook Zangersheide

Marc Steeno | Paardensport Vlaanderen

Philippe De Meersman | Paardensport Vlaanderen

Kristel Ceulemans | Paardensport Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 


 

Algemene vergadering

Jozef Bauters | Belgian Warmblood

Joost Callebert | Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Rudi Eerdekens | Belgian Warmblood

Marc Aerts | Belgisch Welsh Pony Stamboek

Tom Lemmens | Studbook Zangersheide

Simon Bogaert | Belgische Haflingervereniging

John Vandewalle | Koudbloedkoepel

Louis Van Hout | Belgisch Stamboek van het Friese Paard

Philippe De Meersman | Paardensport Vlaanderen

Guy Heymans | Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen

Maude De Smedt | Landelijke Rijvereniging

Glenn Maes | PaardenSport Vlaanderen

Carl Vanherck | Landelijke Rijverenigingen

Kristel Ceulemans | Paardensport Vlaanderen

Marc Steeno | Paardensport Vlaanderen

Stijn Geuvens | Paardensport Vlaanderen

Geert Clarebout | NAC

Muriel Coppin | Martinusschool Bilzen

Pauline Berckmans | WVGP

Frank Gasthuys | Faculteit Diergeneeskunde Gent

André Janssens | Navema

Jan Op De Beeck | NVMH

Sammy Vanderborght | CVO Brussel - hoefsmederij

Lara Simons | Katholieke Hogeschool Vives Roeselare

Historiek

1981: Oprichting BCP

De eerste stappen naar de overkoepeling van onze paardensector werden reeds in 1981 gezet. Toen richtten de erkende paarden- en ponystamboeken en enkele sportfederaties samen de Belgische Confederatie van het Paard (BCP) op. Deze organisatie moest de Belgische springpaardenfokkerij een duwtje in de rug geven.

2002: Oprichting VCP en CWBC

Ten gevolge van de Belgische staathervormingen besloot BCP om een Vlaamse en een Waals-Brusselse vleugel op te richten zodat de verschillende overheden terecht zouden kunnen bij een gepaste gesprekspartner. Op 15 juni 2002 was de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) een feit. BCP blijft tot op heden actief als nationale koepel boven de Vlaamse (VCP) en de Waals-Brusselse (CWBC) verenigingen.
Opdat alle geledingen van de paardensector optimaal vertegenwoordigd zouden worden, werden bij het uittekenen van de nieuwe structuur in de Vlaamse en in de Waals-Brusselse vleugel drie pijlers of “subsectoren” voorzien waarbinnen diverse erkende organisaties samen konden werken en gehoord konden worden: fokkerij, gebruikers en beroepen en vormingen.

2005: Verplichte identificatie en registratie

Enkele jaren later, met de invoering van de verplichte identificatie en registratie van paardachtigen, kregen de confederaties er een belangrijke opdracht bij. BCP werd beheerder van de centrale gegevensbank waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd. De administratieve opvolging van de dossiers werd voor het grootste deel uitgegeven aan de regionale vleugels, waaronder VCP.

2008/2009: Oprichting Vlaams Paardenloket

Ondertussen was de Vlaamse paardenhouderij uitgegroeid tot een volwassen sector. Aangevoerd door toenmalig minister-president Kris Peeters, kreeg de Vlaamse overheid voor het eerst een grote interesse in de paardensector. In opdracht van de minister-president voerde Policy Research een gedetailleerde studie uit rond de economische relevantie van de paardenhouderij. De resultaten waren indrukwekkend: Met 200.000 betrokken personen, 150.000 paarden en meer dan 3.550 fulltime arbeidsequivalenten tewerkgesteld in maar liefst 1.750 bedrijven, realiseerde de sector een toegevoegde waarde van maar liefst 219 miljoen euro voor de Vlaamse economie.

Deze resultaten bewezen wat de sector zelf al lang aanvoelde en openden de deuren voor diverse ondersteuningsmaatregelen van de Vlaamse overheid: In 2008 en 2009 organiseerde de Vlaamse Minister-President 7 dialoogdagen met de sector om zowel de pijnpunten als mogelijkheden in kaart te brengen. Hieruit vloeide het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voort met 16 concrete actiepunten om de duurzame ontwikkeling van de sector te ondersteunen. Eén van die actiepunten was de oprichting van het Vlaams Paardenloket.

Doorheen de dialoogdagen werd duidelijk dat de paardensector en de overheid een grote nood aan informatie hadden. Er bestond in Vlaanderen geen aanspreekpunt waar de paardenhouder met zijn specifieke vragen of noden terecht kon. Ook bij de overheid bleek er een tekort aan kennis over de paardenhouderij. Zo was het niet altijd even duidelijk wie zij diende aan te spreken met betrekking tot onderwerpen met een impact op de paardenhouderij.
Om hieraan tegemoet te komen, groeide tijdens de dialoogdagen het voorstel om een Vlaams Paardenloket op te richten dat enerzijds als partner van de sector en de overheid kon optreden en anderzijds kon instaan voor advisering en informatieverstrekking. Zowel de overheid als de sector en de talrijke individuele paardenliefhebbers, hadden alle belang bij de oprichting van een Vlaams Paardenloket. Daarom ging het Kabinet van de Vlaamse Minister-President (afdeling plattelandsontwikkeling) in 2009 over tot de oprichting van dit orgaan.

Naast het Vlaams Paardenloket bleef de Vlaamse Confederatie van het Paard (VCP) optreden als spreekbuis en belangenverdediger.

2016: Oprichting PaardenPunt Vlaanderen

In 2016 was het Vlaams Paardenloket de kinderschoenen ontgroeid en naast de Vlaamse Confederatie van het Paard een gevestigde waarde geworden binnen de paardensector. Daarbij viel niet te ontkennen dat de activiteiten van beide organisaties elkaar op verschillende vlakken overlapten. Het grote publiek vond het bovendien niet altijd even eenvoudig om zijn weg te vinden tussen de verschillende verenigingen. Een fusie van VCP en het Vlaams Paardenloket kwam op tafel te liggen. Er vielen immers wel een heel aantal – ook financiële - voordelen mee te rapen:

  • een vereenvoudigd landschap: één Vlaamse koepelorganisatie, één aanspreekpunt, één website,…
  • eliminatie van onnodige dubbele inspanningen omwille van overlappende activiteiten
  • een efficiënte beheersstructuur: één vzw, één bestuur, één management, één boekhouding, één kantoor
  • schaalvoordelen in kosten, personeelsbezetting,…

Op 24 februari 2016 was de fusie tussen VCP en het Vlaams Paardenloket een feit. Er werd gekozen om een volledig nieuwe en frisse identiteit te lanceren. Voortaan garandeert PaardenPunt Vlaanderen alle diensten van de voormalige organisaties VCP en Vlaams Paardenloket.

Documenten