Douaneregeling bij invoer van een fokpaard van zuiver ras van buiten de EU 19/12/2013 2 min

Douaneregeling bij invoer van een fokpaard van zuiver ras van buiten de EU

Waarborgsom bij de invoer van een paard

Wanneer een paard in België wordt ingevoerd uit een land buiten de Europese Unie, legt de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen een waarborgsom vast van 11,5% van de douanewaarde (te verhogen met de Belgische btw op de te borgen rechten indien het een Belgische invoerder betreft).

Die waarborgsom kan teruggegeven worden wanneer de invoerder kan aantonen dat het ingevoerde paard voldoet aan de voorwaarden als “fokpaard van zuiver ras”.

Fokpaard van zuiver ras

Om in aanmerking te komen voor de douaneregeling als fokpaard van zuiver ras moet het paard voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het paard moet vóór de invoer ingeschreven of geregistreerd zijn in een stamboek of register van een erkende instantie.
  • Het dient bij de invoer te beschikken over een stamboekcertificaat.
  • Binnen de 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van het in het vrije verkeer stellen (= invoer) van het dier, moet aangetoond kunnen worden dat het paard daadwerkelijk werd ingeschreven in een stamboek of register dat bijgehouden wordt door een vereniging of organisatie die in een lidstaat werd erkend volgens de EU-voorschriften als fokpaard van zuiver ras. Een hengst moet bovendien toegelaten zijn tot de voortplanting. De regeling geldt niet voor ruinen. Hiervoor zal het formulier EIV/38.10 gebruikt worden.

Gebruik van het formulier EIV/38.10 “fokpaard van zuiver ras”

Hieronder vindt u een model van formulier EIV/38.10.

Formulier E IV/38.10 | Verklaring fokpaard van zuiver ras: Lees online of Download


Het formulier kan ook bekomen worden bij de erkende verenigingen die vermeld zijn op de website van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
» Klik hier om de lijst te bekijken.

  • De invoerder vult zijn naam en adres in, alsook de kolommen “naam van het paard + stamboeknummer”, “geslacht”, “ras” en “geboortedatum en land van herkomst”. Hij ondertekent het formulier en voegt het bij de douaneaangifte waarmee het dier in het vrije verkeer wordt gesteld.
  • De invoerder vult een tweede formulier EIV/38.10 in en laat het bij de inschrijving in het stamboek ondertekenen en afstempelen door de erkende vereniging of organisatie. Voor hengsten moet ook de toelating tot de voortplanting bevestigd worden.
  • De invoerder legt dat tweede formulier voor aan hetzelfde douanekantoor waar hij het eerste formulier bij zijn aangifte heeft gevoegd. Die voorlegging moet gebeuren binnen 6 maand na het indienen van het eerste formulier. Wanneer dat niet tijdig gebeurt, wordt de waarborg niet vrijgegeven.

Meer info

Voor bijkomende inlichtingen over de toepassing van de douanereglementeringen bij de invoer van paarden en voor wat betreft het gebruik van de EIV/38.10,, kan u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor of met de Centrale administratie der douane en accijnzen:

Koning Albert II laan 33 (North Galaxy NGA); 1030 Schaarbeek

Tel: 02 572 57 57

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen

Documenten