Besmettelijke ziekten bij het paard 06/09/2013 1 min

Besmettelijke ziekten bij het paard
Paarden kunnen besmet worden met tal van ziekten. Sommige van deze ziekten zijn eenvoudig te behandelen, maar andere kunnen zelfs fataal zijn. Zo zal bijvoorbeeld elk paard dat besmet wordt met infectieuze anemie geëuthanaseerd moeten worden. Het is dus evident dat er strenge internationale en lokale wetgeving bestaat omtrent het transport van paarden. Ook de regelgeving rond identificatie van paardachtigen is onder andere bedoeld om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

In dit dossier is o.a. meer informatie te vinden over de aangiftplichtige, officiële ziekten, de niet-officiële ziekten, het meldpunt en de internationale expertengroep prEquID. Ook de overzichtswebsite met besmettelijke ziekten van HBLB is in dit dossier te vinden.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Lijst

Sommige besmettelijke paardenziekten zijn dermate gevaarlijk dat zij verplicht gemeld moeten worden bij de overheid (FAVV: zie onderaan deze pagina). Zij worden 'officiële, aangifteplichtige, ziekten' genoemd. Concreet gaat het hier om:

  • Amerikaanse/Venezolaanse paardenencephalomeyelitis
  • Epizootische lymphangitis
  • Paardenpest
  • Dourine
  • Kwade droes (malleus): Dit is een 'uitgestorven' ziekte, die hier al zeer lang niet meer voorkomt. Zie FAVV.
  • Infectieuze anemie | » Klik hier voor een volledig dossier.
  • Westnijlkoorts
  • Japanse encephalitis
  • Hendra virus


Voor deze ziekten bestaan er officiële maatregelen en indien niet goed opgevolgd, kunnen er soms internationale sancties volgen. U bent in België niet verplicht om uw paarden te vaccineren tegen deze aandoeningen. Voor sommige van bovenstaande ziekten bestaat er bovendien geen vaccin. Het is echter wel mogelijk dat u bijvoorbeeld uw paard moet laten testen op sommige ziekten wanneer u naar een bepaald land reist.

Dit kleine lijstje van aangifteplichtige ziekten voor paarden maakt deel uit van een uitgebreid overzicht van aangifteplichtige ziekten bij verschillende diersoorten. Hierover vindt u meer informatie in het "Koninklijk Besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht".
» Klik hier voor het KB van 3 februari 2014.
» Klik hier voor een nieuwsbericht van het FAVV.

De lijst bevat een aantal ziekten die, wanneer ze zich voordoen, actief bestreden worden. Er staan echter ook een aantal ziekten op die niet bestreden worden, tot op heden niet voorkomen in België of waartegen preventief gevaccineerd wordt. De aangifteplicht voor deze ziekten wordt opgelegd omdat dit het FAVV toelaat om aan hogere instanties te rapporteren en certificeren (vaak voor uitvoer naar derde landen). Men kan immers maar certificeren dat een ziekte niet voorkomt in ons land, als er daarvoor een aangifteplicht is ingesteld.

Wie moet de ziekte aangeven?

De aangifteplicht geldt zowel voor de verantwoordelijke als voor de dierenarts en voor het laboratorium dat kennis heeft van een ongunstige uitslag van een analyse voor een dergelijke ziekte.

Indien het een zoönose betreft (bedoeld in punt 1° van de bijlage I van het KB), geldt de aangifteplicht in hoofdzaak voor het analyserend laboratorium. Het melden van een aangifteplichtige ziekte op basis van een onderzoek van een abortus, zoals in het kader van het abortusprotocol, gebeurt eveneens door het onderzoekende laboratorium.

De aangifte wordt gedaan bij het FAVV: vooreerst altijd telefonisch, gevolgd door een bevestiging per formulier (zie bijlage II van het KB).
Wanneer de houder een aangifte doet, moet hij zich laten bijstaan door de dierenarts. Deze laatste ondertekent mede het formulier dat de aangifte bevestigt.
» Klik hier voor de contactgegevens van het FAVV.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Hiernaast bestaan er nog een aantal niet-officiële aangiftplichtige ziekten die niet gemeld moeten worden en waarvoor geen maatregelen bestaan, bijvoorbeeld:

Het wordt sterk aanbevolen paarden te vaccineren tegen griep, rhinopneumonie, en trouwens ook tegen tetanos. Hoewel geen enkele vaccinatie verplicht is, kunnen organisatoren van wedstrijden bijvoorbeeld voorschrijven dat enkel paarden die bepaalde vaccinaties kregen, toegelaten worden tot de wedstrijden. Zo is er voor FEI- wedstrijden (KBRSF, VLP) de verplichting dat de deelnemende paarden om de zes maand gevaccineerd moeten zijn tegen griep en tetanos. Voor rhinopneumonie vereist de FEI tot nog toe niet dat de paarden ingeënt zijn.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Ter gelegenheid van de "Infovoormiddag Houden en Verzorgen van Paarden 2013" verzorgde Prof. Dr. Frank Gasthuys, decaan van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) een presentatie rond belangrijke besmettelijke ziekten bij het paard.
Hij maande daarbij aan tot voorzichtigheid, vooral bij het reizen naar welbepaalde risicogebieden.
De presentatie kan u hieronder bekijken.

Opgelet: In maart 2014 werd de lijst van aangifteplichtige ziekten gewijzigd.Deze informatie is dus niet meer up-to-date in onderstaande presentatie. U vindt de actuele lijst in het hoofdstuk "Officiële, aangifteplichtige, ziekten" van dit dossier.

Presentatie: Besmettelijke ziekten bij het paard | Prof. Dr. Frank Gasthuys (Infovoormiddag 2013): Download

Documenten

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

In het Verenigd Koninkrijk stelde de Horserace Betting Levy Board een website op met aanbevelingen om besmettelijke ziekten, indien nodig met de hulp van hun dierenarts, te voorkomen en onder controle te houden. U vindt er een zeer gedetailleerd overzicht van acht besmettelijke ziekten met informatie over de symptomen, preventie, behandeling enzoverder. Bovendien wordt er heel wat handig fotomateriaal ter beschikking gesteld.
» Klik hier om naar de website te gaan.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Recent werd Equi Focus Point Belgium (EFPB) opgericht.
Dit meldpunt zorgt ervoor dat we in ons land beter voorbereid zijn en adequater kunnen reageren bij uitbraken van besmettelijke paardenziekten.

Reeds jaren zijn dierenartsen vragende partij voor een betere diagnostiek van infectieuze aandoeningen bij paarden, informatie over een correcte staalname en last but not least de interpretatie van bekomen resultaten. Diagnostische tools, zoals serologische testen en antigeen detectie bij paarden zijn heden eerder beperkt en bovendien verspreid over verschillende laboratoria. Hierdoor is de diagnostiek behoorlijk ontoereikend en complex en is de epidemiologische kennis van infectieuze paardenziekten in België zo goed als onbestaande. Equi Focus Point Belgium werd opgericht om hierop in te spelen dankzij de sponsoring van de Belgische Confederatie van het Paard en de Belgian Equine Practitioners Society. Het meldpunt beoogt een nauwe samenwerking met alle lagen van de paardensector.

Het meldpunt wil een snelle en betrouwbare diagnostiek aanbieden aan de paardenpractici, de resultaten verwerken en bundelen en de nodige info via de dierenartsen en hippische organisaties verspreiden naar alle belanghebbenden. Equi Focus Point Belgium staat ook klaar om advies te verlenen aan dierenartsen en mee te zoeken naar de meest geschikte testen. Op deze manier wordt diagnostiek voor alle dierenartsen eenvoudig beschikbaar en kunnen tevens epidemiologische gegevens verzameld worden. Hiertoe worden stalen verzameld in één centrum, namelijk DGZ (voor Vlaanderen) en Arsia (voor Wallonië). Van hieruit worden stalen gericht verspreid naar bevoegde laboratoria. Resultaten worden gebundeld en verwerkt binnen DGZ en Arsia. Bij het uitbreken van een infectieuze ziekte, zal de relevante informatie zo snel mogelijk naar de buitenwereld verspreid worden. EFPB zal dan alle dierenartsen en hippische organisaties op de hoogte stellen zodat zij de informatie naar hun klanten, leden en/of contacten verder kunnen verspreiden. Ook PaardenPunt Vlaanderen ontvangt de meldingen van Equi Focus Point Belgium en stelt haar contacten o.a. via de website op de hoogte. Voor meer info over het meldpunt kan u ook contact opnemen met uw dierenarts.
» Klik hier voor de meldingenwebsite van EFPB.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

In juni 2009 kwamen experts uit alle hoeken van de wereld samen in Italië om deel te nemen aan een seminarie rond de preventie van hippische aandoeningen in een veranderende internationale context. Men besprak er mogelijkheden voor wereldwijde samenwerking, afstemming van diagnosetesten en noodplannen bij ziekte-uitbraken. Dit seminarie zette de deelnemers ertoe aan om de daad bij het woord te voegen en samen de problematiek aan te pakken.

Een internationale expertgroep PrEquID (Prevention of Equine Infectious Diseases) samengesteld uit specialisten uit 8 verschillende landen en 4 continenten werd opgericht om internationale richtlijnen uit te werken rond ziektebeheersing en paardentransport. Daarbij worden individuele en nationale agenda’s volledig aan de kant geschoven om plaats te maken voor het wereldwijde algemene belang.


Wil u meer weten over besmettelijke ziekten bij paarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren.