Is het mogelijk een milieuvergunning te bekomen voor een mestopslag in woongebied? Wanneer dat niet kan, wat moet ik dan met de mest doen? 20/04/2022 2 min

De bepalingen van artikel 5.28.2.2. §1 van VLAREM titel II bepalen dat het verboden is om een nieuwe vergunningsplichtige mestopslag te exploiteren in een woongebied, tenzij dat de gedesaffecteerde boerderij een “bestaande inrichting” zou zijn.

Een “bestaande inrichting” is gedefinieerd onder artikel 1.1.2 van VLAREM Titel II en stelt:

  • Waarvoor de exploitatie op 1/1/1993 was vergund of waarvoor vóór 1/1/1991 een vergunningsaanvraag is ingediend
  • Of die op 1/1/1993 in bedrijf is gesteld, vóór 1/1/1991 niet vergunningsplichtig was en waarvoor voor 1/3/1993 een vergunningsaanvraag is ingediend
  • Of wanneer het in de derde klasse ingedeelde inrichtingen betreft, die op 1/1/1993 in bedrijf zijn gesteld en waarvoor de melding gebeurde voor 1/1/1993
  • Of die op 1/1/1993 niet ingedeeld waren en het tengevolge een wijziging van of aanvulling op de indelingslijst nadien wel werden of worden en die op dat ogenblik reeds in uitbating of gebruik waren of zijn


De kans is allicht klein dat aan één van bovenstaande voorwaarden zal voldaan zijn, zodat behoudens die uitzonderingen elke nieuwe vergunningsplichtige mestopslag in het woongebied niet kan vergund worden.

De oplossing?

  1. Ofwel de mest in de boxen laten liggen (dergelijke mestopslag is immers niet vergunningsplichtig), maar in hoeverre dat dit haalbaar is ...
  2. Ofwel bij elke ruimbeurt de mest telkens afvoeren en opslaan op een inrichting in agrarisch gebied waar enkel een meldingsplicht klasse 3 van kracht is.
  3. Burenregeling: Er kan eventueel een overeenkomst met een landbouwer afgesloten worden (burenregeling) om daar de mest te mogen opslaan, eventueel telkens naar daar te mogen afvoeren. Men kan dus jaarlijks éénmalig een burenregeling afsluiten met een landbouwer uit een naburige gemeente (of zelfde gemeente) voor een bepaalde capaciteit en deze burenregeling dan gebruiken bij elk transport naar de landbouwer in kwestie.

Opgelet: De Vlarem-wetgeving geldt enkel voor vergunningsplichtige mestopslagen.

De VLAREM-wetgeving is enkel van kracht op een vergunningsplichtige inrichting. Beneden een bepaalde ondergrens is er geen vergunningsplicht van toepassing voor een mestopslag en kan men dus een hoeveel m³ mest opslaan zonder meer. De vergunningsverlenende overheid was van oordeel dat dergelijke kleine hoeveelheden geen hinder voor mens en milieu veroorzaken en dus niet onderhevig zijn aan enige voorwaarde(n). Voor een mestopslag met een opslagcapaciteit van minder dan 5m³ in woongebied met landelijk karakter en 2m³ in ander gebied is er geen milieuvergunning vereist.
» Klik hier voor meer info over milieuvergunningen.