Hoe kan mijn organsiatie als lid toetreden tot de vzw PaardenPunt Vlaanderen? 14/09/2016 2 min

Alle erkende organen van de Vlaamse paardensector worden overkoepeld door de vzw PaardenPunt Vlaanderen. Binnen het PaardenPunt bestaan er drie subsectoren:
  • Fokkerij
  • Sport en recreatie
  • Beroepen en opleidingen

Toetreden kan enkel via één van deze drie subsectoren. De procedure staat beschreven in onze statuten:

Art. 3 : Leden
"De vereniging telt toegetreden en effectieve leden, evenals ereleden.

3.1. Toegetreden leden:
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt. Komen in aanmerking als toegetreden lid:
  1. voor de subsector “fokkerij”: al de fokkersverenigingen voor paardachtigen met maatschappelijke zetel in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erkend door de minister bevoegd voor het landbouwbeleid;
  2. voor de subsector “sport en recreatie”: de representatieve federaties, liga’s en federaties voor paardenwedrennen met maatschappelijke zetel in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  3. voor de subsector “beroepen en opleiding”: de representatieve beroepsverenigingen van de sector van de paardachtigen met zetel in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals deze van de dierenartsen, de hoefsmeden, de paardenmonitoren en –lesgevers, de manege-exploitanten, evenals de scholen en opleidingen in de sector van de paardachtigen met zetel in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De kandidaat toegetreden leden stellen hiertoe schriftelijk hun kandidatuur bij de voorzitter van de Raad van Bestuur PaardenPunt Vlaanderen, dewelke nagaat of aan de statutaire eisen wordt voldaan. De Raad van Bestuur spreekt zich op de eerstvolgende vergadering uit over de aanvaarding van het kandidaat toegetreden lid.
Elk toegetreden lid duidt één afgevaardigde aan om hem te vertegenwoordigen in de betreffende subsector waartoe het behoort.
Elk toegetreden lid verwittigt zonder verwijl en schriftelijk de Raad van Bestuur PaardenPunt Vlaanderen van elke wijziging wat betreft de persoon die haar vertegenwoordigt. Bij gebreke aan mededeling van de personen dewelke gemandateerd zijn het toegetreden lid te vertegenwoordigen, wordt de oproeping gericht aan de zetel van het toegetreden lid, geacht geldig te zijn.
De vertegenwoordigers van de toegetreden leden van een subsector vormen samen het forum van de subsector.
Voor het overige blijft elke subsector vrij vergaderingen van haar forum te houden zoals zij dat wenst, desgevallend met meer vertegenwoordigers per vereniging.

U dient dus schriftelijk uw kandidatuur te stellen bij de voorzitter van de raad van bestuur van PaardenPunt Vlaanderen, dewelke nagaat of aan de statutaire eisen wordt voldaan. De raad van bestuur zal zich vervolgens op de eerstvolgende vergadering uitspreken over de aanvaarding.
Elk toegetreden lid duidt één vertegenwoordiger aan in de betreffende subsector waartoe het behoort.

Meer info

» Klik hier voor meer info over PaardenPunt Vlaanderen (historiek, doelstelling, huisreglement, statuten,...).
» Klik hier voor een overzicht van de erkende organisaties binnen onze drie subsectoren.