Dialoogdag Internationale Promotie van Vlaamse Sportpaarden 16/05/2012 10:28 8 min

In januari maakte minister-president Kris Peeters bekend dat er in 2012 opnieuw een aantal thematische dialoogdagen tussen de overheid en de paardensector georganiseerd zouden worden. De eerste van deze dialoogdagen vond plaats op maandag 14 mei 2012 bij Sportstal Vanderhasselt (Ternat). Een 50-tal experten stak er het hoofd samen rond de internationale promotie van Vlaamse sportpaarden.

Hier leest u het persbericht dat het kabinet van de minister-president na afloop publiceerde. Onderaan deze pagina vindt u ook fotomateriaal terug. De overname van deze beelden is gratis mits u voorafgaandelijk contact met ons opneemt.

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Maandag 14 mei 2012
Vandaag organiseerde Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, de dialoogdag ‘Internationale promotie voor Vlaamse Sportpaarden’, in samenwerking met het Vlaams Paardenloket.
De paardenhouderij neemt in Vlaanderen een belangrijke plaats in. Als recreatie, als passie, en als economische sector met 160.000 geregistreerde paarden en meer dan 200.000 mensen die met de paardensector begaan zijn. Sinds de oprichting van het Vlaams Paardenloket werd vastgesteld dat ook de promotie van onze Vlaamse sportpaarden alle aandacht verdient.
Het doel van deze dialoogdag was in de eerste plaats dan ook om na te gaan waar de knelpunten zich bevinden wat betreft de promotie van onze Vlaamse sportpaarden, en waar bijkomende maatregelen kunnen worden genomen. Deze dialoogdag was een startpunt, en aan de hand van de discussies tijdens deze dialoogdag wordt nu een concreet actieplan opgesteld.
Gezien het economisch en maatschappelijk belang van deze sector, heeft minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, in 2008 een reeks dialoogdagen georganiseerd. Deze gesprekken hebben geleid tot een actieplan voor de paardenhouderij, en de oprichting van het Vlaams paardenloket, dat intussen in de paardensector een begrip is geworden.
Sindsdien werd vastgesteld dat één specifiek onderwerp ook alle aandacht verdient: de promotie van onze topsportpaarden. Vlaanderen is in binnen- en buitenland gekend omwille van zijn kwalitatieve fokkerij. Onze Vlaamse springpaarden zijn een exportproduct van wereldklasse. De feiten bewijzen dat:
  • Van de 121 deelnemende paarden aan het wereldkampioenschap jumping in Kentucky in 2010, waren er maar liefst 23 BWP- en 8 Zangersheidepaarden geregistreerd. Meer dan 1 op 4 paarden hadden daar dus een Vlaamse achtergrond.
  • Nu al staat vast dat ook op de Olympische Spelen in Londen Vlaams gefokte sportpaarden, naast onze ruiters, een prominente rol zullen spelen.
  • Met Philippe Le Jeune (Kentucky 2010) en Jos Lansink (Aken 2006) hebben we twee opeenvolgende wereldkampioenen jumping.
  • Sinds 2007 staat de BWP-dekhengst Darco onafgebroken op nummer één in de dekhengstenranking van de World Breeding Federation for Sporthorses (WBFSH). Geen enkele andere hengst deed hem dat ooit voor. Hierdoor is Darco zonder enige twijfel “de beste hengst aller tijden”!
  • In de officiële FEI WBFSH World Ranking List - Jumping voor Studbooks, staan de Vlaamse Stamboeken BWP en Zangersheide in maart 2012 respectievelijk op de vierde en de achtste plaats. Wanneer rekening wordt gehouden met het aantal geregistreerde paarden per stamboek, staan onze Vlaamse springpaardenstamboeken aan de absolute top.

Overal ter wereld concurreren in Vlaanderen gefokte sportpaarden op het hoogste niveau, en jaarlijks vertrekken er duizenden naar alle hoeken van de wereld. Er zijn tal van voorbeelden van in Vlaanderen gefokte jumpingpaarden die fenomenale sportresultaten voorleggen, waardoor ze een gegeerd exportproduct zijn.
Om de promotie van onze sportpaarden te versterken, organiseerde minister-president Peeters vandaag, maandag 14 mei 2012, een dialoogdag met de bevoegde administraties en de stakeholders van de sector, niet alleen de twee stamboeken – BWP en Zangersheide – maar ook handelaars en ruiters met een handelsstal.

Aandachtspunten bij de internationale handel in Vlaamse sportpaarden

Bij de (internationale) handel in paarden wordt men geconfronteerd met vaak zeer complexe materies, die over verschillende beleidsniveaus verspreid zijn. Daarom werden ook alle hiervoor bevoegde Vlaamse en federale overheidsadministraties betrokken bij de dialoogdag.
Het doel van deze dialoogdag was in de eerste plaats om na te gaan waar de knelpunten zich bevinden wat betreft de promotie van Vlaamse sportpaarden, en waar bijkomende maatregelen kunnen genomen worden.
Daarbij kwam aan bod dat er via Flanders Investment & Trade (FIT) belangrijke ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn, die nog niet maximaal benut worden. Samen met het Vlaams Agentschap Ondernemen – Enterprise Europe Network Vlaanderen (EEN) vormen de provinciale kantoren van FIT het lokaal aanspreekpunt voor alle vragen van de ondernemer – ook de hippische – rond zakendoen in binnen- en buitenland. Men kan er terecht voor algemene informatie, adressenlijsten, marktonderzoek, afspraken- en actieprogramma’s, financiële steun, advies op maat en een exportmeter. FIT beschikt over 15 Adviseurs Internationaal Ondernemen – elk met hun eigen werkgebied – die gratis advies en begeleiding op maat verlenen. Een uitgebreid buitenlands netwerk met kantoren in 90 steden en 68 landen staat klaar om Vlaamse ondernemers bij te staan. Bij FIT kan men ook terecht voor financiële steun bij export en investeringen, voor de organisatie van een prospectiereis, aanwezigheid op beurzen, … .
Een belangrijk pijnpunt bij de verkoop en de uitvoer van paarden, zowel binnen als buiten de Europese Unie, vormt de toepassing van het verlaagd BTW-tarief voor de levering van levende paarden. Ondermeer al onze buurlanden werden door de Europese Commissie in gebreke gesteld wegens het onrechtmatig toepassen van het verlaagd BTW-tarief voor de levering van levende paarden. Nederland werd hiervoor veroordeeld bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 maart 2011. Behoudens Luxemburg blijken alle andere in gebreke gestelde landen zo lang en zo veel mogelijk vast te houden aan het verlaagd tarief, hetgeen nadelig is voor de handel vanuit België. Er wordt op aangedrongen dat alle in gebreke gestelde landen zich zouden conformeren aan het standpunt van de Europese Commissie.
Om een correcte douaneaangifte te kunnen maken bij export van een paard, dient de verkoper-handelaar, indien hij BTW-plichtig is, een EORI nummer te hebben. Ook dit kwam aan bod tijdens de dialoogdag, hetgeen onnodige en dure inbreuken op deze formaliteit zal kunnen voorkomen.
De aanwezigheid in Vlaanderen van buitenlandse ruiters en sporttechnische begeleiders vormt een zeer belangrijk kanaal voor de export van sportpaarden, en een bron van inkomsten voor de volledige omkadering. Er werd een ontwerp van oplossing uitgewerkt om het bekomen van visa voor deze specifieke categorieën, en dit onder zeer strikte voorwaarden, te faciliteren.
Ook het afsluiten van handelsprotocollen, voor de export van levende paarden vormt een actiepunt. Met de diensten van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen(FAVV) wordt reeds geruime tijd gewerkt aan het afsluiten van een handelsprotocol met China. Ondanks de geleverde inspanningen is dit tot op heden niet ondertekend. De diensten van het FAVV verleenden hun volle medewerking bij de dialoogdag en werken aan een vlotte aflevering van gezondheidscertificaten voor de export van paarden.
Al te vaak resulteert de verkoop van een paard in juridische betwistingen. Een paard wordt beschouwd als een consumptiegoed, waarop de Europese Richtlijn Consumentenkoop en de Wet betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is. Het Vlaams Paardenloket gaf in dit verband reeds de intussen ruim verspreide brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard uit”. Het verkopen van een paard is duidelijk geen vrijblijvende zaak. Het verstrekken van correcte informatie over het paard, een grondig tegensprekelijk veterinair onderzoek voorafgaandelijk aan de verkoop en duidelijke afspraken op papier kunnen veel problemen voorkomen.

Dialoogdag als startpunt: opstellen van een actieplan

Deze dialoogdag was een startpunt. Aan de hand van de discussies tijdens de dialoogdag zal nu een concreet actieplan worden opgesteld.
Daarbij zal onderzocht worden of een project kan opgestart worden om te komen tot een gezamenlijke marketing voor onze Vlaamse sportpaarden, onder de noemer “Flanders Horse Area”. Verschillende mogelijke werkinstrumenten kwamen aan bod: de uitbouw van een meertalige website, een gezamenlijke Call bij FIT, met daarbij ook aan de paardenhouderij verwante bedrijven, gezamenlijke aanwezigheid op beurzen, uitwerken van promotiemateriaal, het aanwenden van de Olympische Spelen als promotie- en marketinginstrument, ontvangst en uitnodiging van buitenlandse delegaties, deelname aan handelsmissies, ondersteuning van veilingen, interactie met de media, genetisch en qua opleiding verder perfectioneren van onze paarden, … .
Daarmee kan structuur en ondersteuning worden geboden om de export van onze sportpaarden te stimuleren. Ook aan de paardenhouderij verwante bedrijven, zouden daar profijt uit kunnen halen, aangezien zij mee betrokken kunnen worden in een exportproject van paarden, ondersteund door FIT. Dit project zou ook bijdragen tot het aantrekken van duurzame investeringen in de Vlaamse sector.
Vandaag en in de komende weken en maanden zal aandacht gegeven worden aan alle aspecten rond de promotie van sportpaarden. Het zal ondermeer gaan over het benutten van opportuniteiten en over het wegwerken van beperkingen. Er zal nagegaan worden welke acties kunnen genomen worden over het afsluiten van handelsprotocollen, het wegwerken van het concurrentieel nadeel van België inzake BTW, het wegwerken van problemen bij het bekomen van visa voor buitenlandse ruiters en sporttechnische begeleiders.
“Deze dialoogdag was een startpunt. We zullen in de komende weken en maanden aandacht geven aan alle aspecten van de promotie van sportpaarden. Eén factor zal echter bepalend zijn voor het succes van dit project: de samenwerking tussen de belanghebbenden. We moeten in gesloten slagorde de buitenlandse markten verkennen, en de uitvoer van sportpaarden stimuleren”, aldus Vlaams minister-president Peeters.

In Beeld
08/01/2014 10:57
© Rik Van Lent
Deel deze info: