Impact Brexit op fokkerij 21/12/2020 17:35 3 min

Op 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel niet langer deel uitmaken van de Europese Unie ten gevolge van de Brexit. Dit zal een impact hebben op de werking van de Europese stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen.

Hieronder vindt u een overzicht van hetgeen er zal veranderen.

Huidige situatie tot en met 31/12/2020:

 • Het VK is voorlopig nog lid van de Europese Unie;
 • Er geldt een vrij verkeer van goederen tussen het VK en alle andere lidstaten van de Europese Unie;
 • Stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK zijn erkend conform de Europese Fokkerijverordening. Dit betekent dat zij officiële zoötechnische certificaten voor de handel in fokdieren en levende producten mogen afgeven.

Situatie vanaf 1 januari 2021:

 • Het VK wordt door de Europese Unie beschouwd als “een derde land”;
 • Er geldt niet langer automatisch een vrij verkeer van goederen en diensten tussen het VK en de lidstaten van de Europese Unie. Wat er zal veranderen op het vlak van bv. douaneheffingen is nog onduidelijk en hangt af van de nog steeds lopende onderhandelingen tussen het VK en de EU;
 • De erkenning vervalt voor stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK. Dit type erkenning geldt namelijk alleen voor Europese lidstaten. Dit betekent dat stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK vanaf 1 januari 2021 geen officiële zoötechnische certificaten meer mogen afleveren voor de handel in fokdieren en levende producten;
 • Voor de status ‘stamboek van oorsprong’ bij paardenstamboeken verandert er niets aangezien dit ‘stamboek van oorsprong’ ook in een derde land gevestigd kan zijn.

Wat is er wel nog mogelijk vanaf 1 januari 2021?

 • Het VK moet een aanvraag indienen bij de Europese Commissie waarbij het VK aangeeft dat hun regelgeving inzake fokkerij gelijkwaardig is aan die binnen de Europese Unie. De Europese Commissie stelt, na een gunstige beoordeling, een uitvoeringshandeling vast waarin de gelijkwaardigheid van de maatregelen in het VK wordt erkend.
 • Een fokkerij-organisatie in het VK moet via de bevoegde instantie van het VK een aanvraag indienen bij de Europese Commissie om als ‘fokorgaan uit een derde land’ op een lijst van de Europese Commissie te worden geplaatst. De lijst van fokorganen uit derde landen is raadpleegbaar op de website van de Europese Commissie.
 • Van zodra een organisatie erkend is als fokorgaan uit een derde land is het mogelijk om fokdieren, of levende producten afkomstig van fokdieren, die zijn ingeschreven of geregistreerd door dat fokorgaan, in te voeren vanuit het VK. Deze fokdieren, of de nakomelingen die met deze levende producten zijn geproduceerd, kunnen ingeschreven worden in de hoofdsectie van het stamboek van een erkende stamboekvereniging of geregistreerd worden in het fokregister van een erkende fokkerijgroepering binnen de Europese Unie, op voorlegging van een officieel zoötechnisch certificaat voor binnenkomst in de Unie.

De voorbije periode zijn er contacten geweest tussen het VK en de Europese Commissie inzake de veranderingen op het vlak van fokkerij. Hierdoor is reeds de volgende lijst met fokorganen in het VK beschikbaar.

 • Fokdieren die momenteel zijn ingeschreven of geregistreerd in een stamboekvereniging of fokkerijgroepering in het VK terwijl deze stamboekvereniging of fokkerijgroepering nog niet vermeld is op de lijst van fokorganen uit derde landen, kunnen na het aflopen van de overgangsperiode, zijnde 1 januari 2021, niet meer als raszuivere fokdieren of hybride fokvarkens verhandeld worden. (!) Het is dus raadzaam om fokdieren nu reeds in te schrijven in het stamboek van een erkende stamboekvereniging binnen de Europese Unie.

VK paspoorten die reeds uitgegeven zijn voor 1/1/2021, blijven ook geldig na 1/1/2021. Men moet dus geen nieuw paspoort aanvragen voor paarden, die momenteel reeds in een Europese lidstaat verblijven en die in het bezit zijn van een paspoort dat initieel is uitgegeven door een paspoortuitgevende instantie in het VK. Uiteraard moet er voldaan zijn aan de Europese regels rond identificatie en registratie (zoals registratie in een centrale databank). Wat betreft de inschrijving in stamboeken, zit dit reeds vervat in de onderstaande mail (ivm fokorganen).

Bij verdere vragen kan u contact opnemen via kwaliteit.dier@lv.vlaanderen.be

In Beeld
21/12/2020 18:19
Deel deze info: