Miniatuurpaardjes Lolita en Tuff again verscheurd door de wolven 12/12/2022 13:12 4 min

In de nacht van donderdag op vrijdag 9 december 2022 zijn Lolita en Tuff Again, de twee miniatuurpaardjes van Jos Bayen in As, verscheurd door wolven. De wolven blijven slachtoffers maken.

Het hoeft geen verder betoog dat voor alle paardenliefhebbers in wolvengebied waakzaamheid geboden is!

In de buurt neemt de ongerustheid toe, evenals de onvrede over het door wolven veroorzaakte leed aan mensen en dieren.

PaardenPunt Vlaanderen heeft herhaaldelijk aan de bevoegde overheid structurele oplossingen gevraagd om het door wolven veroorzaakt mensen- en dierenleed te stoppen. Onze gemotiveerde en gedocumenteerde vraag om het wolvenprotocol fundamenteel aan te passen, onder andere wat betreft de definitie van een “probleemwolf” en hoe er met probleemwolven omgegaan moet worden, blijft (voorlopig?) zonder resultaat.

Intussen is wel beslist dat de perimeter van de schutkring wordt gelijkgesteld met de risicozone, waardoor de preventieve maatregelen ook voor amateurs gesubsidieerd zullen worden in de volledige risicozone.

De paardensector investeert enorm in wolfwerende omheiningen. Het merendeel van de interventies van het Wolf Fencing Team betreft paarden. Maar ook dat blijkt in praktijk niet altijd sluitend te zijn en is onbetaalbaar/onhaalbaar voor de grotere weides, Wolfwerende afsluitingen zijn tot nader order de enige vorm van bescherming die we onze pony’s en paarden kunnen bieden tegen de wolven.

ANB adviseert ook:In het geval er een zwervende wolf door Vlaanderen trekt en zich tijdelijk lijkt op te houden in een bepaalde regio, worden de lokale besturen hierover geïnformeerd. Er wordt aangeraden om te communiceren dat de veehouders hun dieren ’s nachts binnen houden om zo het risico op een mogelijke aanval te beperken. Ook vergroot zo de kans dat de wolf verder trekt, aangezien er dan weinig gemakkelijke prooien ter beschikking zijn. Echter blijft het risico steeds klein ten opzichte van een gevestigde wolf of roedel, waardoor er dan ook niet actief gecommuniceerd wordt om afsluitingen wolfwerend te maken. Het is goed mogelijk dat de zwervende wolf de dag nadien weer vertrokken is. Het is uiteraard een hele investering om een bestaande afsluiting wolfwerend te maken, dus er wordt zeker niet verwacht dat dit gebeurt naar aanleiding van een zwervende wolf. Sommige veehouders willen goed voorbereid zijn op de eventuele komst van een wolf en al investeren in een wolfwerende omheining. Maar enkel in de risicozones is het risico op een wolvenaanval op vee structureel en betekenisvol groter dan in de rest van Vlaanderen, waardoor enkel in die gemeenten subsidies kunnen verkregen worden voor wolfwerende maatregelen.

Dat opstallen van dieren in praktijk niet altijd voor de hand ligt spreekt voor zich. PaardenPunt Vlaanderen heeft alvast de vraag gesteld dat de Vlaamse overheid toelating zou verlenen om schuilhokken, langs alle zijden dicht te mogen maken. In de huidige regelgeving is een volledig open zijde, één van de vereisten om schuilhokken zonder omgevingsvergunning te mogen bouwen.

De vraag is ook hoe men wolven gaat traceren:

  • Door de bevoegde administraties wordt voorgehouden dat het vangen en zenderen van wolven in praktijk niet mogelijk zou zijn. Nochtans slaagt men er in Afrika in om gedurende lange tijd leeuwen te volgen. Zie https://africanlions.org/lion-tracker/
  • Volgens de bevoegde administraties zou dit ook niet toegelaten zijn: het vangen en zenderen van wolven wordt beschouwd als een dierproef en is als dusdanig onderhevig aan een toetsing door een ethische commissie volgens de criteria van de Europese Richtlijn 2010/63/EU. Deze richtlijn zou dierproeven toelaten uit wetenschappelijke overwegingen, maar niet uit maatschappelijke. Het bestuderen van de bewegingen van wolven kan echter ook een onderdeel van een wetenschappelijke studie zijn. Dit gebeurt o.m. bij tal van vissoorten in de Noordzee o.m. door het ILVO om hun migratiepatronen vast te leggen en om de invloed van windmolens te bestuderen. Dit kan bijgevolg ook perfect toegepast worden bij wolven.

Vaststaat dat de wolven uit de roedel in Limburg ver uit hun kerngebied rond het militair terrein van Leopoldsburg en Houthalen-Helchteren trekken. Van de vijf vorig jaar geboren welpen leven er nu nog twee. Intussen is ook één van de negen dit jaar geboren welpen op zondag 11 december 2022 op het grondgebied van Hechtel-Eksel omgekomen, vermoedelijk bij een aanrijding. Het valt te verwachten dat nog meerdere van de negen dit jaar geboren welpen, niet zullen overleven. De vraag kan gesteld wordt of het dichtbevolkte, versnipperde Vlaanderen een voor wolven geschikt biotoop is, los van het leed dat de wolven veroorzaken bij mens en dier. Er zijn al heel wat maatregelen genomen, met eco-tunnels, eco-bruggen en eco-rasters, waarbij de terechte prioriteit op de verkeersveiligheid voor mensen ligt.

Het Wolf-fencing team geeft advies en ondersteunt bij het wolfwerend maken van omheiningen: zie: https://www.paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Wolf-fencing-team-geeft-advies-en-ondersteunt-bij-het-wolfwerend-maken-van-omheiningen#.YsUt83ZBxPY

Alle info over mogelijke subsidie voor preventie en schadevergoeding vindt u terug in navolgende link: https://www.natuurenbos.be/wolf/schade

Vanuit de paardensector hierbij nogmaals een oproep aan iedereen die dit kan stoppen: doe hier iets aan! Houd de wolven onder controle!

Onze pony’s zijn geen voer voor de wolven!

In Beeld
12/12/2022 15:00
Deel deze info: