Oproep extra ambassadeurs PDPO PROJECT ‘PAARD IN HET LANDSCHAP’ 07/09/2020 14:36 3 min

De laatste decennia is het aantal paarden in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Een gevolg daarvan is dat landbouwgrond meer en meer ingenomen wordt door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Er is een merkbare verschuiving van landbouwareaal naar areaal voor paardenhouderij. Die groeiende en dynamische paardensector heeft een belangrijke impact op zowel landbouw als op natuur en landschap. Jammer genoeg vaak gepaard gaand met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap en een achteruitgang van natuur- en omgevingskwaliteit.


Daar willen het Regionaal Landschap Schelde –Durme, samen met de twee andere Oost-Vlaamse Regionale Landschappen iets aan doen! Als antwoord startten de Regionale Landschapen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme in november 2018 het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het Landschap’.

Dit project loopt tot april 2021. Het doel van het project is enerzijds het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij paardenhouders en andere betrokkenen verhogen, hen daarover informeren en concreet op weg te helpen met praktisch advies en hen inspireren met goede praktijkvoorbeelden. Anderzijds willen we via het project streven naar een duurzame, natuurvriendelijke en landschappelijk waardevolle inpassing van bestaande paardenhouderijen in het omliggende landschap. Hierbij schenken we aandacht aan variatie aan kleine landschapselementen, passende infrastructuur en het versterken van de biodiverstiteit, met de focus op het verhogen van de ecologische graslandwaarde van paardenweides en -hooilanden.


Hoe gebeurt dit nu praktisch? Verspreid over Oost-Vlaanderen werden ondertussen 1 professionele en 4 hobby-paardenhouderijen natuurvriendelijk en landschappelijk ingericht. Deze winter staan terreinwerken op de planning bij 2 professionele en 8 hobby-paardenhouderijen. In deze pilootcases worden, naast het geven van geïntegreerd advies en begeleiding, verschillende biodiversiteitsverhogende maatregelen gerealiseerd. Mogelijkheden zijn o.a. het aanplanten van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, solitaire bomen) met inheemse, streekeigen soorten, die zo goed mogelijk aansluiten bij de omgeving en waarbij ook zoveel mogelijk gekeken wordt naar de mogelijke functionaliteit van deze elementen voor paarden (natuurlijke afsluitingen, leveren van schaduw en beschutting, leveren van voedsel loof, schors, etc.), aanleg van poelen, toepassen van natuurvriendelijk beheer van reeds aanwezige waterelementen, toepassen van correct weide- en hooilandbeheer (o.a. begrazings- en maairegimes), aanbrengen van inbouwnestkasten bij infrastructuur en agrarische bouw,…


Paardenhouders die meestappen in het project leveren hiertoe een eigen bijdrage van 35 % voor een natuurvriendelijke en landschappelijke aanleg, die een meerwaarde biedt voor biodiversiteit op hun paardenhouderijen. Deze paardenhouders zijn bereid om ook een ambassadeursrol op zich te nemen en hun ervaringen mee uit te dragen om zo het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij andere paardenhouders in Oost-Vlaanderen te vergroten.


Op deze manier wordt de toename van het aantal paardenhouders in Oost-Vlaanderen aangegrepen als een kans voor landschapszorg en voor het verhogen van de biodiversiteit en het milieubewustzijn, wat ook het welzijn van de paarden ten goede komt.


Goed nieuws voor paardenhouders in het werkingsgebied van RLSD; er zijn nog projectmiddelen om een aantal extra pilootprojecten te realiseren. Heb je interesse om een ambassadeursrol op te nemen? Wil je meer weten over het project of wil je gratis (vrijblijvend) advies? Neem contact op met Katrien via katrien@rlsd.be of op 0473 36 28 19 en neem alvast een kijkje op de projectpagina.

“Paard in het Landschap” is een plattelandsontwikkelingsproject van de regionale landschappen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme en geniet financiële steun van Europa (ELFPO - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaanderen en de Provincie Oost-Vlaanderen.

In Beeld
30/09/2022 10:24
Deel deze info: