Contracten voor de verkoop, verhuur en africhten van paarden 04/09/2015 1 min

Contracten voor de verkoop, verhuur en africhten van paarden

Koopt of verkoopt u een paard? Stel dan een goede overeenkomst op. Zo weten beide partijen exact waar ze aan toe zijn en kunnen problemen na de verkoop minder snel uit de hand lopen. PaardenPunt Vlaanderen komt maar al te vaak in contact met misnoegde kopers en verkopers die heel wat narigheid hadden kunnen vermijden door een correct contract op te stellen.

Uiteraard komt er bij het aan- en verkopen van paarden heel wat meer kijken dan het opstellen van een goede overeenkomst. Hierover leest u meer in onze brochure ‘De vijf geboden bij de aankoop van een paard’.
» Klik hier om de brochure te downloaden.

(Ver)kocht u een paard en liep het mis? Neem dan zeker ons online dossier ‘Problemen met de aan- of verkoop van een paard: Wat nu?’ door.
» Klik hier om naar het dossier te gaan.

In dit dossier

Dit dossier geeft tips voor het opstellen van contracten voor de verkoop van paarden. We geven ook info mee rond een eventuele proefperiode, de verkoop via een tussenpersoon en de verhuur van paarden. Bij deze specifieke zaken vormen zich immers heel wat mogelijke valkuilen.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Elke overeenkomst is maatwerk

Een verkoop, leasing of verhuur van een paard gebeurt zelden twee keer op dezelfde manier. De betrokken partijen, gemaakte afspraken, concrete omstandigheden,… verschillen immers van geval tot geval. Omdat al deze info klaar en duidelijk in de overeenkomst vermeld dient te staan, zijn verkoops-, huur- of leasingcontracten dan ook steeds maatwerk.
Omdat elke overeenkomst uniek is, kan PaardenPunt Vlaanderen geen modelcontract opstellen. In dit dossier hebben wij wel de belangrijkste tips, aandachtspunten en mogelijke inhoudelijke elementen opgelijst. Het is aan de partijen zelf om nauwkeurig in het contract vast te leggen wat ze zijn overeengekomen. Zij kunnen zich hierbij eventueel laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.

Aantal exemplaren – dateren - ondertekenen

Er dienen steeds evenveel contracten opgemaakt te worden als het aantal partijen met onderscheiden belang dat betrokken is bij de overeenkomst. Ze dienen door al deze mensen gedateerd en ondertekend te worden met hun naam, handtekening en de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

Wilsovereenstemming

Bij het afronden van een overeenkomst moet er steeds ‘wilsovereenstemming’ zijn: Partijen moeten het eens zijn over de inhoud van het contract. Hier geldt de regel: goede afspraken maken goede vrienden.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Basisinfo

Elke verkoopsovereenkomst dient minstens onderstaande info te bevatten

 • Gegevens van de koper: Naam en adres, professioneel of particulier
 • Gegevens van de verkoper: Naam, adres, beroepsverkoper of particulier
 • Gegevens van het paard: Naam en chipnummer
 • Verkoopsprijs
 • Datum en modaliteiten betaling
 • Plaats en datum afsluiten overeenkomst
 • De bepaling “opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang, waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen”
 • Ondertekening alle partijen met onderscheiden belang: Naam, datum, handtekening, handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”

Specifieke clausules

Veel betwistingen na verkoop van een paard zouden voorkomen worden door een schriftelijke verkoopovereenkomst op te maken, waarin voorzien wordt dat het paard verkocht wordt aan de overeengekomen prijs en dat die correspondeert aan de waarde van het paard in de staat waarin het zich bevindt bij levering, met verwijzing naar een veterinair onderzoek uitgevoerd voorafgaandelijk aan de verkoop.
Zonder geschrift zal het moeilijk te bewijzen zijn dat een gebrek effectief gemeld werd. Dit is dus in het bijzonder een bescherming voor de verkoper.

Hiernaast kan u best ook clausules toevoegen over onderstaande zaken:

 • Doel van het paard voor de koper: recreatief rijpaard, competitiepaard (frequentie, niveau,…), fokpaard, gezelschapspaard,…
 • Goede en mindere eigenschappen van het paard: competitieniveau, fysieke eigenschappen, stalgebreken, tekortkomingen,…
 • Zaken bijgeleverd bij het paard: paspoort (verplicht), halster, deken, zadel,…
 • Proefperiode (zie verder)
 • Details over het al dan niet plaatsgevonden hebben van een veterinaire keuring met verwijzing naar het verslag
 • Levering of afhaling
 • Datum en plaats van levering
 • Verantwoordelijke voor het uitvoeren en betalen van het transport
 • Facturatie, btw en fiscale verplichtingen
 • Opschortende of ontbindende voorwaarden aan de koop
 • Bepaling dat het Belgisch recht van toepassing is op het contract
 • Bepaling dat de rechtbanken van een bepaald rechtsgebied territoriaal bevoegd zijn om een eventueel geschil te beslechten? Bv. de rechtbanken bevoegd voor de woonplaats van de eigenaar
 • Het al dan niet inlassen van een arbitragebeding?

Tekortkomingen van het paard

Om zich als verkoper te beschermen tegen aanspraken achteraf, is het van groot belang de koper zo volledig en correct mogelijk te informeren. Wanneer een paard tekortkomingen heeft, kan de verkoper deze best duidelijk in de schriftelijke overeenkomst oplijsten. Het gebeurt wel eens dat kopers zich pas na de overeenkomst beginnen storen aan een gebrek waarvan ze wisten dat het aanwezig was en vervolgens toch trachten om de verkoop ongedaan te maken. Zonder schriftelijk bewijs, zal de verkoper moeilijk hard kunnen maken dat de koper op de hoogte was van bepaalde gebreken.

Wanneer de verkoper bijvoorbeeld meedeelt dat een paard een luchtzuiger is, zomereczeem heeft,… dan zal de koper op grond van die gebreken geen aanspraken kunnen formuleren. Hierdoor zullen paarden soms moeilijk verkoopbaar zijn, maar op termijn zal dit toch veel problemen voorkomen.

Veterinair onderzoek

Wij raden aan, zowel in het belang van koper als verkoper, om bij de verkoop van een paard steeds een veterinair onderzoek te laten uitvoeren en naar het verslag van dat onderzoek te verwijzen in een schriftelijke verkoopovereenkomst.
Wanneer u dat niet doet, bijvoorbeeld omdat de prijs van het paard erg laag ligt, neemt u een risico.

Meestal wordt het veterinair onderzoek betaald door de koper, omdat hij/zij hiervoor een dierenarts naar keuze – en dus niet de dierenarts van de verkoper – aanstelt. Kiest de koper ervoor om zich deze kosten te besparen, dan neemt u best in de overeenkomst op dat de koper de mogelijkheid had om het paard te laten keuren, maar hiervan afzag.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Contract onmisbaar bij proefperiode

Indien de koper meer zekerheid wil over de geschiktheid van het paard waarin hij/zij geïnteresseerd is, kan hij trachten om met de verkoper af te spreken het paard een tijdje op proef te nemen. Dit komt vaak voor, maar de nodige voorzichtigheid is toch geboden. Het op proef (laten) nemen van een paard kan immers aanleiding geven tot tal van betwistingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld er als het paard zich blesseert of als het zaken vernielt?
Wij raden in de eerste plaats aan dat potentiële kopers het paard bij de verkoper een aantal keren gaan testen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook eens onaangekondigd langsgaan, een vertrouwenspersoon meenemen of samen met de verkoper op een andere locatie gaan rijden.

Beslissen beide partijen toch om met een proefperiode te werken, dan dienen ze duidelijke afspraken te maken en deze op te nemen in een schriftelijke overeenkomst. Er bestaan hierover geen bepalingen van dwingend recht. Dit betekent dat de partijen vrij kunnen kiezen wat ze afspreken. Het komt er op aan alles klaar en duidelijk te formuleren.
Zowel in het belang van verkoper als koper, kan het paard voorafgaand aan de proefperiode best grondig veterinair gekeurd worden (klinisch en radiografisch).

Specifieke clausules

Enkele specifieke clausules rond de proefperiode die u kan toevoegen het verkoopcontract:
 • Datum start proefperiode: leveringsdatum of ophaaldatum
 • Datum einde proefperiode
 • Drager van het risico tijdens de proefperiode: bv. blessures, beschadigingen door paard, ziekte,…
 • Verzekering van het risico tijdens de proefperiode: Wordt het risico verzekerd? Wie sluit de verzekering af? Wie betaalt de polis?, …
 • Verkoop onder opschortende of ontbindende voorwaarde (zie verder)
 • Wat gebeurt er als het paard voldoet?
 • Wat gebeurt er als het paard niet voldoet?

Risico – Verkoop onder ontbindende of opschortende voorwaarde

In de overeenkomst kunnen er best duidelijke afspraken gemaakt worden over het risico dat gelopen wordt tijdens de proefperiode. De partijen kunnen vrij overeenkomen op wie welk risico valt en tot wanneer.
Tenzij anders overeengekomen, wordt het risico gedragen door de eigenaar van het paard. Als een paard op proef wordt genomen, zal het er dus van afhangen of er reeds eigendomsoverdracht is of niet en wat er juist werd overeengekomen. Hier heeft u de keuze tussen onderstaande opties:
 • Een verkoop onder de opschortende voorwaarde dat de proef gunstig verloopt: In dat geval is er nog geen eigendomsoverdracht, zolang de proef niet gunstig is voltooid en blijft het risico bij de verkoper.
 • Een verkoop onder de ontbindende voorwaarde voor het geval de proef niet gunstig zou verlopen. In dat geval gaat de eigendom reeds over en verbindt de verkoper er zich toe het paard terug te nemen ingeval de proef ongunstig verloopt. Indien de verkoop ontbonden wordt, dient men in principe terug te keren naar de oorspronkelijke toestand: teruggave van het paard en de prijs. Er kan best op voorhand duidelijk afgesproken worden wie welke kosten draagt en wat allemaal terugbetaald en teruggekregen moet worden.

Verzekering

Risico begint waar aansprakelijkheid ophoudt. Het is mogelijk dat het paard, zonder dat enige fout of aansprakelijkheid, schade lijdt. Het kan bijvoorbeeld sterven zonder aanwijsbare reden of plots mank staan. Daarom kan u best een goede verzekering afsluiten, zowel voor burgerlijke aansprakelijkheid als voor risico's aan het paard zelf in geval van schade zonder enige fout of nalatigheid. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsmakelaar.
» Klik hier voor meer info over verzekeringen en aansprakelijkheid in de paardenhouderij.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

De commissie-overeenkomst

In Vlaanderen vinden erg veel paarden een nieuwe eigenaar via een tussenpersoon of commissionair. Omdat dit het verkoopproces nog ingewikkelder maakt, is het des te belangrijk om in dit geval een goede schriftelijke overeenkomst op te stellen. Het gaat hier dan over een ‘commissie-overeenkomst’.

Vier voorwaarden moeten vervuld zijn om van een commissie-overeenkomst te kunnen spreken:
 1. de commissionair handelt in eigen naam
 2. de commissionair handelt voor rekening van de principaal
 3. de commissionair sluit het contract af met de klant
 4. de commissionair wordt voor deze dienst vergoed.

In een commissieverrichting zijn altijd drie partijen betrokken: principaal, commissionair en klant. Deze driehoeksverhouding wordt op juridisch vlak als volgt uitgelegd:

A. Tussen de principaal en de commissionair wordt een commissie-overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is grotendeels gebaseerd op de burgerrechtelijke lastgevingsovereenkomst. Een commissie-vergoeding wordt afgesproken. De aangebrachte klanten (goodwill) worden normaal toebedeeld aan de principaal. De risico’s verbonden aan de verkooptransactie (bv. niet-betaling) worden in principe gedragen door de principaal, want met het sluiten van het verkoopcontract heeft de commissionair in principe zijn opdracht volbracht.

B. Het is de commissionair die in eigen naam het verkoopcontract sluit met de klant. Er bestaat dus enkel een contractuele relatie tussen deze beide partijen en niet tussen klant en principaal. De contractuele verplichtingen kan de commissionair evenwel op basis van de commissie overeenkomst verhalen op de principaal.

C. Een specifieke eigenschap van de commissieverrichting is dat - alhoewel een rechtstreekse contractuele relatie tussen klant en principaal ontbreekt - er een rechtstreekse juridische eigendomsoverdracht is van de aangekochte goederen tussen klant en principaal.

Specifieke clausules

Maak duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast. Neem bijvoorbeeld volgende specifieke zaken op in de commissie-overeenkomst:
 • De betrokken partijen: naam, adres, particulier of professioneel,…
 • Zaken waartoe de commissionair zich verbindt
 • Verantwoordelijkheden van de commissionair
 • Zaken waarvoor de commissionair niet verantwoordelijk is
 • Bedrag waaraan het paard minimaal verkocht kan worden
 • De vergoeding verschuldigd aan de commissionair: vast bedrag of percentage, in éénmaal te betalen of in termijnen, bonussen, onkosten,…
 • Heeft de commissionair een exclusiviteit voor de verkoop van het paard? Zo ja, voor welke duur?
 • Gevolgen als de commissionair fouten maakt (bv. bij het beschrijven van het paard waardoor de koper achteraf de koop betwist)
 • Kan het paard nog verkocht worden zonder tussenkomst van de commissionair? Hoe bewijst de commissionair dat hij toch tussenkwam?
 • Moment en methode van facturatie
 • Fiscale regeling, btw,…
 • Gevolgen indien de klant niet betaalt
 • Afspraken indien het paard achteraf niet blijkt te voldoen Het einde van de overeenkomst: Is er een tijdsbeperking? Wat als er geen resultaat wordt behaald?

Indien het paard op stal komt te staan bij de commissionair en/of hij het berijdt voordat het verkocht wordt, moeten hierover ook duidelijke afspraken gemaakt worden:
 • Drager van het risico tijdens de huurperiode: bv. blessures, beschadigingen door paard, ziekte, sterfte…
 • Verzekering van het risico tijdens de huurperiode: Wordt het risico verzekerd? Wie sluit de verzekering af? Wie betaalt de polis?,
 • Eventuele stallingskosten indien het paard toch niet via de commissionair wordt verkocht
 • Verantwoordelijken voor de verschillende kosten: ontwormen, vaccineren, dierenarts, hoefsmid, voeding, strooisel,…
 • Data en modaliteiten eventuele betalingen
 • Wie oefent toezicht uit op het paard?
 • Wat mag er exact met het paard gedaan worden?
 • Goede en mindere eigenschappen van het paard: competitieniveau, fysieke eigenschappen, stalgebreken, tekortkomingen,…
 • Details over het al dan niet plaatsgevonden hebben van een veterinaire keuring met verwijzing naar het verslag
 • ...
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Af en toe kiezen paardeneigenaars ervoor om hun paard voor een bepaalde periode te verhuren. Soms blijft het paard bij de eigenaar staan, maar het gebeurt ook dat de huurder het zelf stalt. U doet er goed aan om hieromtrent duidelijke afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Hieronder vindt u een overzicht van specifieke clausules die u kan opnemen. Neem ook een kijkje in de voorgaande hoofdstukken.

 • Gegevens van de huurder: Naam en adres, professioneel of particulier
 • Gegevens van de verhuurder: Naam, adres, beroepsverkoper of particulier
 • Gegevens van het paard: Naam en chipnummer
 • Huurprijs
 • Verantwoordelijken voor de verschillende kosten: ontwormen, vaccineren, dierenarts, hoefsmid, voeding, strooisel,…
 • Data en modaliteiten betalingen
 • Wie oefent toezicht uit op het paard?
 • Doel van het paard voor de huurder: recreatief rijpaard, competitiepaard (frequentie, niveau,…), fokpaard, gezelschapspaard,…
 • Wat mag er exact met het paard gedaan worden?
 • Goede en mindere eigenschappen van het paard: competitieniveau, fysieke eigenschappen, stalgebreken, tekortkomingen,…
 • Details over het al dan niet plaatsgevonden hebben van een veterinaire keuring met verwijzing naar het verslag
 • Clausule dat het paard na afloop van de huur in gelijkwaardige gezondheidstoestand teruggegeven moet worden: Een veterinair verslag is hierbij onmisbaar.
 • Zaken bijgeleverd bij het paard: paspoort (verplicht), halster, deken, zadel,…
 • Drager van het risico tijdens de huurperiode: bv. blessures, beschadigingen door paard, ziekte, sterfte…
 • Verzekering van het risico tijdens de huurperiode: Wordt het risico verzekerd? Wie sluit de verzekering af? Wie betaalt de polis?,

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Paardenliefhebbers die de kosten van het stallen van een eigen paard op een pensionstal willen drukken, en/of niet genoeg tijd hebben om het optimaal te verzorgen of beweging te geven, kiezen er steeds meer voor om hun paard te “delen” met iemand die in hetzelfde schuitje zit. Dit principe, waarbij één van deze twee mensen eigenaar blijft en de andere persoon een deel van de kosten voor de pensionstalling op zich neemt, wordt 'halve stal' genoemd.

Stel steeds een contract op als u beslist om met een halve stal te werken. Een contract “halve stal” kan afgesloten worden zowel met een pensionstalhouder als met een pensionklant. De eigenaar van het paard – dat kan de pensionstal zijn of een pensionklant - verleent gebruiksrechten op dat paard in ruil voor het ten laste nemen van een deel van het stalgeld.
Ook indien het gaat om een overeenkomst met een pensionklant, is het erg belangrijk om ook de pensionstalhouder te betrekken. Deze wordt immers geconfronteerd met een derde persoon die niet voorkwam bij het afsluiten van het oorspronkelijk pensioncontract. De klant zal dan ook toelating moeten vragen aan de uitbater. Dit kan door de pensionstalhouder als partij op te nemen in het contract halve stal.

Tenzij anders wordt overeengekomen, blijft degene die het oorspronkelijk pensionstalcontract afsloot de enige contractpartij voor de uitbater. Deze zal de facturatie moeten betalen en alle opgenomen contractuele verplichtingen moeten naleven.

Er kan in het contract halve stal een clausule opgenomen worden die in geval van verkoop van het paard een 'eerste keuze' geeft aan de klant halve stal, maar dat beperkt de rechten van de eigenaar. Hij/zij is dan niet meer vrij om het paard aan een persoon naar keuze te verkopen.

Op onze website kan u bij de modelcontracten voor het stallen van paarden, ook een voorbeeldcontract halve stal vinden.
» Klik hier om naar het dossier "Modelcontracten voor de stalling van paarden" te gaan.

In feite betreft een contract halve stal niet alleen een stallingsovereenkomst, maar ook een huurovereenkomst, waarbij contractueel de rechten en plichten van de partijen vastgelegd worden. Bekijk dus ook zeker het hoofdstuk “huurcontracten” voor aanvullende clausules die u kan opnemen in uw overeenkomst.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Nogal wat paardeneigenaars doen beroep op professionele ruiters voor het africhten van hun paard. Vaak gebeurt dat in functie van de verkoop van het paard. Om betwistingen achteraf te voorkomen is het belangrijk dat daarbij goede afspraken gemaakt worden en dat die ook schriftelijk vastgelegd worden. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Hierbij – volledig vrijblijvend - twee modellen van africhtingsovereenkomst. Uiteraard zijn dit slechts modellen en dient een overeenkomst steeds op maat gemaakt te worden. Dit zijn slechts voorbeelden. Bedragen en percentages zijn vrij overeen te komen en ook andere en bijkomende clausules zijn mogelijk.

Het eerste model gaat uit van de hypothese dat de klant betaalt voor het grootste deel van de kosten en de geleverde diensten. De africhtingsstal krijgt een maandelijkse vergoeding. Bij verkoop van het paard gedurende de looptijd van de overeenkomst ontvangt de africhtingsstal een beperkt deel van de verkoopprijs.

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | Bewerkbaar Word-document (2019): Download

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | PDF-document (2019): Download

In het tweede model betaalt de africhtingsstal een groot deel van de kosten en wordt door de klant ook niet direct betaald voor het grootste deel van de geleverde diensten. In dit model krijgt de africhtingsstal wel het prijzengeld en bij verkoop van het paard ontvangt de africhtingsstal, behoudens een forfait dat bij verkoop toekomt aan de klant, ook een aanzienlijk deel van de verkoopprijs. In dat tweede model is een proefperiode van twee maand voorzien. Dit tweede model is heel wat minder vrijblijvend voor de klant, die na die proefperiode niet zomaar zijn paard kan terugnemen.

Belangrijk is dat duidelijke afspraken gemaakt worden, ook voor wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Dit zijn slechts modellen die op maat aangepast moeten worden om de afspraken die africhtingsstal en klant concreet wensen te maken, schriftelijk vast te leggen.

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | Bewerkbaar Word-document (2019): Download

Modelcontract betreffende de stalling, het africhten en het rijden van een paard | PDF-document (2019): Download