Omgaan met wanbetalers op pensionstallen 20/11/2013 5 min

Omgaan met wanbetalers op pensionstallen

Pensionstallen blijken nogal eens te kampen met klanten die nalatig zijn met de door hun verschuldigde betalingen.
U kan dit best stipt opvolgen teneinde te vermijden dat de achterstallen te hoog oplopen. Indien de facturen een week na de vervaldag niet betaald zijn, kan u eventueel eerst mondeling herinneren, een week later schriftelijk en na 14 dagen aangetekend, met verwittiging dat indien dan niet per kerende betaald zou worden het dossier overgemaakt zal worden aan uw advocaat, ter inning van de openstaande facturen.

Voor de effectieve invordering van achterstallige pensiongelden en het vorderen van de ontbinding van de overeenkomst die u met de wanbetaler heeft, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat.

OPGELET: Een onderneming kan enkel een vordering tot betaling instellen wanneer die gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Zorg er dus voor dat het verhuur van paardenboxen voorzien is in het maatschappelijke doel en neem een inschrijving in de kruispuntbank onder rubriek "93.11. Exploitatie van sportaccomodaties" en/of code "96.09501 pensions voor huisdieren".
» Klik hier voor meer informatie.

Verkoop of gebruik van de paarden

Achterstand in de betalingen laat de pensionhouder in geen geval toe zomaar de paarden te koop aan te bieden of te gebruiken in de lessen. Eventueel kan de eigenaar van de paarden in het kader van een minnelijke regeling wel toestemmen zijn paarden door u te laten gebruiken voor de lessen, maar dan dient u dat wel in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. Zorg dan ook voor een afdoende verzekering, voor het geval er tijdens de lessen schade zou ontstaan aan het paard.

De manegehouder mag de paarden die hij in pension heeft slechts laten verkopen door een gerechtsdeurwaarder indien hij beschikt over een titel, zijnde een authentieke akte (notariële akte) of een vonnis. Dergelijke verkoop dient te gebeuren met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Een onderhandse overeenkomst waarbij de eigenaar verzaakt aan de paarden indien hij zijn pensiongeld niet zou betalen vormt geen titel. Indien de pensionhouder zonder vonnis zou overgaan tot de verkoop van paarden riskeert hij hiervoor aansprakelijk gesteld te worden.

Retentierecht

Wel heeft de pensionhouder een retentierecht op de paarden indien het pensiongeld niet betaald wordt. Dit betekent dat u kan weigeren de paarden terug te geven aan de eigenaar, zolang deze zijn pensiongeld niet betaalt. Daarmee is zijn pensiongeld uiteraard nog niet betaald. Integendeel, de kosten lopen verder op zolang de paarden op pension staan en de pensionhouder blijft aansprakelijk voor een goede verzorging. Vandaar het advies de zaken stipt op te volgen en indien niet binnen redelijke termijn in der minne betaald wordt de factuur in te vorderen bij de rechtbank. De pensionhouder kan zich hiertoe best wenden tot een gespecialiseerd advocaat die een vonnis kan vorderen tegen de wanbetaler. Op basis van dit vonnis kan de pensionhouder laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder, desgewenst op de paarden. Of dit laatste opportuun is zal afhangen van de waarde van de paarden en de gehechtheid van de eigenaar aan zijn paarden.

Procedure

U kan best met de advocaat duidelijke afspraken maken over de kosten en erelonen. Indien de rechtbank uw vordering inwilligt zal de wanbetaler ook veroordeeld worden tot betaling van de gerechtskosten, met daarbij ook een 'rechtsplegingsvergoeding'. Deze zal over het algemeen volstaan om minstens een groot deel van de erelonen van uw advocaat te betalen.
Indien de tegenpartij insolvabel zou blijken te zijn, dan blijven de door u gemaakte kosten voor uw rekening, maar ook dan heeft u er belang bij toch een rechtszaak in te stellen, teneinde te vermijden dat de achterstallige pensiongelden verder blijven oplopen.

Enkel de rechtbanken zijn bevoegd over dergelijke betwistingen een uitspraak te doen. Voor onbetaalde garages bestaat er een vereenvoudigde procedure om ingeval van wanbetaling uit te kunnen voeren op de voertuigen van de wanbetaler die de garagist onder zich houdt. Dergelijke procedure is evenwel niet voorzien voor maneges of pensionstallen.

Op basis van de onbetaalde facturen beschikt de manegehouder zoals reeds gesteld over een retentierecht: Het retentierecht is het recht van een schuldeiser om een zaak die hij onder zich heeft van een schuldenaar niet terug te geven, zolang de schuldenaar zijn schuld niet heeft voldaan.
Tussen de ingehouden zaak en de schuldvordering dient er samenhang te zijn. Er dient dus een verband te bestaan tussen de reden waarom de schuldeiser de zaak onder zich heeft en de schuldvordering. Het toevertrouwen van een paard aan een pensionhouder en de factuur voor het pensiongeld is daar een voorbeeld van.
Het retentierecht is tegenstelbaar aan derden en sinds de nieuwe faillissementswet is dit zelfs zo in geval van faillissement.
De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde heeft niet tot gevolg dat deze derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar.

De rechtmatige uitoefening van het retentierecht op goederen die niet toebehoren aan de schuldenaar van de retentor levert geen schending op van art. 544 B.W., noch van art. 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M. zie Hof van Cassatie 1e Kamer 27 april 2006, R.W. 2007-2008, 1541.

Ter recuperatie van de u verschuldigde bedragen kan op basis van een "zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering" (bv. op basis van niet geprotesteerde facturen) bewarend beslag of op basis van een "titel" (vonnis of authentieke akte) uitvoerend beslag gelegd worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om beslag onder derden te leggen. Dit is strikt juridische materie waarvoor u beroep zal moeten doen op een advocaat.

Gezien het er voor de pensionstalhouder in de eerste plaats op aankomt het paard weg te krijgen doet hij of zij er goed aan om zo spoedig mogelijk een procedure in te spannen ter recuperatie van de achterstallige pensiongelden en daarbij tevens een vordering in te stellen tot veroordeling van tegenpartij om het betreffende paard weg te halen op straffe van een dwangsom van x euro per dag vertraging. Voor dergelijke procedure raden wij u ten stelligste aan een gespecialiseerd advocaat te consulteren.

Alvorens over te gaan tot een procedure kan men best eerst pogen de zaak in der minne te regelen en de aanzienlijke kosten en ongemakken verbonden aan een procedure brengen partijen er vaak toe de zaak te “regelen”. Ook hier geldt de regel: beter een slecht akkoord dan een goed proces.