Kilometerheffing voor paardenvervoer 16/11/2015 2 min

Kilometerheffing voor paardenvervoer

Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een kilometervergoeding betalen. Omdat paarden in de regelgeving ook als goederen worden beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van onze favoriete viervoeters.

De onderworpen voertuigen – met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton – dienen op 1 april 2016 verplicht een werkende On Board Unit (OBU) aan boord te hebben. Deze registreert via GPS-technologie de gereden kilometers en moet aanstaan zodra u op een Belgische weg rijdt.

De tol wordt enkel geheven op wegen met een toltatrief van meer dan 0€/km.
» Klik hier voor een overzicht van deze wegen.

Het tarief is afhankelijk van het aantal kilometers dat u aflegt op de tolwegen, het type weg, de Maximaal Toegelaten Massa van het voertuig en de EURO-emissieklasse. Het systeem is gebaseerd op het principe “de gebruiker en de vervuiler betaalt”, met een hogere heffing voor meer vervuilende voertuigen. Er bestaan drie verschillende gewichtscategorieën.

Bij samengestelde voertuigen (bv. een wagen met trailer) is de tol alleen van toepassing als de trekker voor vrachtvervoer boven 3,5 ton bestemd is (Rijbewijs C). Als het motorvoertuig een MTM van niet meer dan 3,5 ton heeft, bent u dus niet tolplichtig wanneer u hier eender welke aanhangwagen aan hangt. Om te bepalen in welke van de drie gewichtscategorieën van de kilometerheffing het samengestelde voertuig valt, telt echter de MTM van de gehele combinatie. Als referentiepunt voor de registratie wordt steeds uitgegaan van het maximaal toegelaten totaalgewicht, de Maximaal Toegelaten Massa van de Slepen (MTMS).

Dit nieuwe kilometerafhankelijke tolsysteem vervangt het Eurovignet, waarmee voorheen gewerkt werd, in België vervangen. In het buitenland blijven de bestaande systemen gelden.

Wie geen OBU heeft, wie een OBU heeft maar deze niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert, zal via detectieapparatuur opgespoord kunnen worden, de klok rond en 7 dagen per week. Er worden vaste, flexibele en mobiele controles uitgevoerd, en dit op alle Belgische wegen.

Opgelet: Enkel voertuigen – al dan niet uitsluitend – bedoeld of gebruikt voor goederentransport zijn onderworpen aan de kilometerheffing. Voertuigen bestemd voor personenvervoer (personenwagens, bussen, campers, etc.), vallen buiten het toepassingsgebied. Indien uw vrachtwagen ingeschreven staat als mobilhome (kampeerauto) moet u dus geen kilometerheffing betalen. Respecteer wel steeds het laadvermogen en de vereisten met betrekking tot het rijbewijs.
» Klik hier voor een uitgebreid dossier omtrent mobilhomes voor paardenvervoer.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Verplichte aanvraag uitzondering

De volgende voertuigen boven 3,5 ton zijn vrijgesteld van de tol, met verplichte aanvraag uitzondering:

 • voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, bescherming burgerbevolking, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
 • voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
 • voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate worden gebruikt op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden


Deze vrijstellingen kunnen alleen worden toegekend als u ze aanvraagt voor het begin van het belastbare tijdperk en zullen pas uitwerking hebben vanaf het belastbare tijdperk dat volgt op de toekenning van de vrijstelling. Om vrijgesteld te worden van de tol, dient u dus tijdig een vrijstelling aan te vragen.

Voertuigen geregistreerd in België

De eigenaars van een voertuig (van meer dan 3,5 ton dat in één van de bovenstaande vrijstellingscategorieën valt en geregisteerd staat in belgië), zijn verplicht een aanvraag te doen bij het gewest waar hun voertuig ingeschreven is. Een aanvraag doen kan door het gepaste onderstaande formulier in te vullen.


Voertuigen geregistreerd in het buitenland

De eigenaars van een voertuig (van meer dan 3,5 ton dat in één van de bovenstaande vrijstellingscategorieën valt en geregisteerd staat in het buitenland), zijn verplicht een aanvraag te doen op basis van het type voertuig. Een aanvraag doen kan door het gepaste onderstaande formulier in te vullen.


Opgelet: Het is mogelijk dat de procedures voor het aanvragen van een vrijstelling nog niet volledig rond zijn. U kan bij onderstaande organisaties terecht voor een stand van zaken.

Vlaamse bedrijven moeten hiervoor de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) contacteren, Waalse bedrijven de Service Public Finances (SPF) en Brusselse bedrijven de Brussel Fiscaliteit/Bruxelles Fiscalité. Buitenlandse bedrijven kunnen Viapass aanspreken voor een vrijstelling.
» Klik hier om naar de website van VLABEL te gaan.
» Klik hier om naar de website van Viapass te gaan.


Zonder verplichte aanmelding

Daarnaast zijn er nog twee reeksen voertuigen van meer dan 3,5 ton die buiten de kilometerheffing vallen zonder verplichte aanmeldingen
 • Werktuigvoertuigen wanneer ze geen goederen vervoeren
  • mobiele kranen
  • verreikers/hoogtewerkers
  • graafmachines
  • bulldozers
  • betonpompen zonder mixer
  • dumpers
 • Volgende voertuigen van meer dan 3,5 ton vallen ook buiten de kilometerheffing:
  • voertuigen met een proefrittenplaat van het type ZZ
  • oldtimervoertuigen met een O-nummerplaat.
  • opleidingsvoertuigen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • Ze hebben dubbele besturing in de cabine.
   • Ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld betonblokken).
   • Ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming “rijschool” op de cabine.
   • Ze zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Mobilehomes

Enkel voertuigen – al dan niet uitsluitend – bedoeld of gebruikt voor goederentransport zijn onderworpen aan de kilometerheffing. Voertuigen bestemd voor personenvervoer (personenwagens, bussen, campers, etc.), vallen buiten het toepassingsgebied. Indien uw vrachtwagen ingeschreven staat als mobilhome (kampeerauto) moet u dus geen kilometerheffing betalen. Respecteer wel steeds het laadvermogen en de vereisten met betrekking tot het rijbewijs.

Oldtimers met O-nummerplaat

Oldtimers met O-nummerplaat vallen niet onder het toepassingsgebied van de kilometerheffing, doch een Vlaamse omzendbrief voorziet dat wanneer men er toch goedere, bv. paarden, mee gaat vervoeren er toch kilometerheffing verschuldigd is. U mag met een oldtimer met het O-nummerplaat dus niet-commercieel paarden vervoeren maar u valt dan wel onder de kilometerheffing.

De federale overheid - FOD Mobiliteit - Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) laat een niet-commercieel vervoer van goederen toe bij het gebruik van een O-nummerplaat terwijl het Vlaams Gewest dat NIET toelaat indien met niet-belastbaar wil zijn in de kilometerheffing. De FOD mobilitieit doet uitspraak voor zijn eigen bevoegdheden (voorwaarden voor het gebruik van specifieke nummerplaten) en de Gewesten doen uitspraak voor hun eigen bevoegdheden (kilometerheffing). De Gewesten kunnen hun eigen voorwaarden hanteren voor de al dan niet-belastbaarheid van een voertuig. Dat de Gewesten dus de voorwaarden van de O-plaat kopiëren en er een extra voorwaarde aan toevoegen ("het niet vervoeren van goederen") creëert geen tegenstrijdigheid, gezien het gaat om aparte rechtsordes met verschillend toepassingsgebied.

Concreet bepaalt de omzetbrief, dat een voertuig voorzien van O-nummerplaats niet onderhevig is aan kilometerheffing mits een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze kan u terugvinden onder punt 16. B.
» Klik hier voor de omzendbrief.

Daarbij worden vrachtwagens met O-nummerplaat opgenomen bij de niet onder de kilometerheffing vallende voertuigen.
Punt 17 van dezelfde omzendbrief stelt evenwel dat van zodra er met een niet-belastbaar voertuig goederen worden vervoerd, deze voertuigen toch onderworpen zijn aan de kilometerheffing. Vervoer van paarden is vervoer van goederen. Volgens deze argumentatie dient Indien er dus met een vrachtwagen voorzien van O-nummerplaten, paarden worden vervoerd, de vrachtwagen in kwestie te worden uitgerust met een OBU vanaf 01/04/2016.
U mag met een oldtimer met O-nummerplaat dus niet-commercieel paarden vervoeren maar u valt dan wel onder de kilometerheffing.
Als een Vlaamse belastingplichtige een vraag heeft met betrekking tot het al dan niet onderworpen zijn van zijn voertuig aan het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing, dan kan hij deze vraag richten tot volgend single point of contact (SPOC): kilometerheffing@fb.vlaanderen.be. Wij verwijzen dan ook door naar deze SPOC voor wie vragen wil stellen.
Wie rijdt met een oldtimer met O-nummerplaat kan alvast gebruik maken van de hierna besproken mogelijkheid tot aanmelding van niet-belastbare voertuigen.

Mogelijkheid tot aanmelding van niet belastbaar voertuig

Wie rijdt met een oldtimer met het O-nummerplaat kan alvast gebruik maken van de eerder besproken mogelijkheid tot aanmelding van niet-belastbare voertuigen.
Een voertuig dat buiten het materieel toepassingsgebied van de kilometerheffing valt, maar uiterlijk niet als zodanig herkenbaar is, bv. een mobilhome of een oldtimer met 0-nummerplaat, kan mogelijks foutief voorwerp uitmaken van controle.
Om te vermijden dat deze niet-belastbare voertuigen foutief geseind worden, kan men het bewuste voertuig aangeven bij de Vlaamse Belastingdienst (als de belastingplichtige kentekenhouder gevestigd is in het Vlaamse Gewest) of bij Viapass (voor buitenlandse belastingplichtigen).
Deze aanmelding is niet verplicht, maar kan op vrijwillige basis gebeuren. Bij de aanmelding moeten de volgende gegevens worden verschaft:
 • De nummerplaat van het voertuig;
 • Een foto van het voertuig;
 • De contactgegevens van de aanvrager.
Deze niet-verplichte aanmeldingen van voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen, kunnen gestuurd worden naar de belastingdiensten van de gewesten waar ze zijn ingeschreven via het onderstaande webformulier.
» Klik hier voor het aanmeldingsformulier
Is het voertuig ingeschreven in het buitenland, dan kan u hiervoor terecht bij Viapass (contact@viapass.be).
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Elk gewest (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) is verantwoordelijk voor zijn eigen wegen en infrastructuur en bepaalt zijn heffingen en tarieven onafhankelijk. In het Vlaamse gewest en Brussels Hoofdstedelijk gewest is de kilometerheffing een belasting. In het Waalse gewest, waar de wegen beheerd worden door het private bedrijf Sofico, is de kilometerheffing een vergoeding onderworpen aan BTW.

Wat u betaalt is afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers op de tolwegen, het type weg, de Maximaal Toegelaten Massa van het voertuig en de EURO-emissieklasse.

Indien u wil weten waar u aan toe bent, kan u een kijkje nemen op de website van Viapass. Daar vindt u een kaart met alle wegen waarop u vanaf 1 april 2016 tol zal moeten betalen en een tabel met de tarieven per kilometer (afhankelijk van de emissieklasse en de MTM).

Als u in Vlaanderen bijvoorbeeld 50 kilometer aflegt op een autostrade, zal u minimaal 3,7 euro en maximaal 10 euro betalen.
» Klik hier voor de kaart met tolwegen en de tarieventabel.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Verdeelpunten

U kunt uw OBU aanvragen via de website van Satellic (Roas User Portal) of via een erkend service punt.
» Klik hier om naar de website van Satellic te gaan.
» Klik hier voor de lijst van service punten.

U dient een waarborg te betalen 135 euro per OBU die terugkrijgt wanneer u het toestel weer onbeschadigd inlevert. Meerdere OBU’s in één transactie bestellen, kan enkel online.

In de toekomst kunnen er nog bijkomende verdelers aangeduid worden. Indien dit het geval is verschijnt de nodige info op de website van Viapass.
» Klik hier om naar de website van Viapass te gaan.

Werking

Door de OBU aan de voorruit te bevestigen en hem aan te zetten, wordt automatisch de geografische lengte en breedte van de positie van uw voertuig gedetecteerd met behulp van satellieten. De gegevens worden gematcht met een digitale kaart die in de OBU is opgeslagen. Zo wordt elke reis op Belgische wegen op de OBU geregistreerd.

Deze gegevens definiëren de exact gereden routes zodat de te betalen tol berekend kan worden. De OBU werkt autonoom zolang het lichtje op groen staat. De OBU moet aangezet worden voor u België binnenrijdt en telkens u op Belgische wegen rijdt.

De OBU moet correct gekoppeld worden aan het voertuig, wat betekent dat de gegevens die u registreert over de maximum toegelaten massa en de emissieklasse correct moeten zijn en ondersteund moeten worden door de boorddocumenten die u opgaf.

De OBU moet aanstaan telkens u op het Belgische wegennet rijdt, zelf als u op een weg rijdt waarop geen tol geheven wordt. De OBU moet een constant groen lichtje vertonen terwijl u rijdt.

Installatie

De On Board Unit wordt geleverd met een korte handleiding. U kunt de OBU makkelijk installeren met de bijgeleverde zuignappen. U hebt geen tools nodig. Zorg ervoor dat uw voorruit droog, proper, vet- en olievrij is en dat de OBU uw zicht niet hindert. Denk eraan dat de OBU horizontaal bevestigd moet worden. Om de OBU aan te zetten, moet u enkel de stroomkabel inpluggen in uw sigarettenaansteker. We raden u aan om de OBU continu ingeplugd te laten.

Het is ook mogelijk om uw On Board Unit permanent te bevestigen aan het elektriciteitsnet van uw voertuig via een vaste kabel. De bijkomende kost voor een vaste installatie wordt gedragen door de eigenaar van het voertuig. U mag de OBU zelf installeren. U bent dan natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor de goede werking. Het is niet verplicht om dit te laten doen door erkende installateurs. We raden u aan om uw vaste installatie te laten plaatsen door een gecertificeerde garage of een bevoegd persoon vertrouwd met elektrische installaties in het type vrachtwagen waar u mee rijdt.

De OBU weer inleveren

De teruggave van uw OBU kan gebeuren per post. Log eenvoudigweg in op de Satellic-website en volg het proces. Teruggave via een Service Point is ook mogelijk. Om uw waarborg teruggestort te krijgen op uw bankrekening moet u uw OBU in goede staat teruggeven.

Als u koos voor een vaste installatie van uw OBU, mag u de OBU inleveren zonder de externe stroomkabel en herlaadbare batterij. U mag de verzegeling van de OBU onder geen enkele voorwaarde openen, tenzij voor het vervangen van de externe stroomkabel en het verwijderen van de herlaadbare batterij.

Privacy

Alle gegevens die getransfereerd worden, zijn versleuteld. Dit verzekert de privacy van de gebruiker op elk moment. U kunt altijd zien hoeveel kilometers u of uw bestuurders gereden hebben, maar niet op welke wegen ze precies gereden hebben. Niettemin kunt u vanaf 1 april 2016 kiezen voor routevisualisatie in de Road User Portal: u geeft Satellic dan toestemming om de volledige route te monitoren. Deze gegevens zijn uw eigendom en u kunt ze raadplegen via de Road User Portal. Deze routevisualisatie zal een te betalen dienstverlening zijn.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Verouderde tekst - offline gezet - vervangen door pagina verkeersbelasting en rittenkaart voor paardenvervoer

5.1 Afgeschaft of verminderd

Voor voertuigen tussen 3,5 en 12 ton wordt de verkeersbelasting afgeschaft.
Voor de voertuigen van meer dan 12 ton zal de verkeersbelasting verminderd worden tot het Europees minimum.

5.2 Rittenkaart

Indien u slechts 30 dagen per jaar op de Belgische openbare weg rijdt of parkeert, kan u sinds een aantal jaren een rittenkaart aanvragen. Deze vervangt dan de jaarlijkse verkeersbelasting. De rittenkaart staat los van de nieuwe kilometerheffing. Indien u met een rittenkaart werkt moet u nog steeds kilometerheffing betalen als uw voertuig een vrachtwagen voor goederenvervoer van meer dan 12 ton is.
Vanaf 1 april 2016 vervangt de kilometerheffing het eurovignet. De mogelijkheid tot het verkrijgen van een rittenblad is niet voorzien in de geldende wetgeving van de kilometerheffing.
In het Eurovignet waren Belgische vrachtwagens immers verplicht een jaarvignet te kopen. Vandaar dat een rittenblad voor occasioneel verkeer mogelijk was voor vrachtwagens die slechts zeer beperkt het wegennet gebruikten. Bij kilometerheffing zal u bij occasioneel gebruik van het tolgebied ook slechts betalen voor het beperkt aantal kilometers dat u aflegt op de tolwegen. De heffing is bijgevolg in verhouding tot het gebruik van de weg.
De rittenkaarten voor wat betreft het Eurovignet, worden zonder voorwerp op 1 april 2016 omdat het Eurovignet ook stopt op die datum. De rittenkaarten voor de VKB (jaarlijkse verkeersbelasting), blijven doorlopen. Geniet men dus van de vrijstelling wegens ‘occasioneel vervoer’ voor twaalftonners in de VKB, dan kan men dit blijvend aantonen met het rittenblad.
Als je belastbare periode voor eurovignet én VKB gelijklopen, kan het zijn dat je éénzelfde rittenblad hebt voor beide belastingen. In dat geval hou je het rittenblad best bij omdat dit nog relevant kan zijn voor de vrijstelling occasioneel vervoer in de VKB.
Als iemand na 1 april 2016 nog gebruik maakt van het eurovignetwegennet (in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden), dan moet voor de gewenste periode een nieuw eurovignet aangevraagd worden, zo niet bestaat het risico op beboeting in het buitenland.
Dit vignet kan aangekocht worden in een van de verkooppunten langs de weg of online op https://www.eurovignettes.eu.
» Klik hier voor meer info over de verkeersbelasting en de rittenkaart voor paardenvervoer.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Het Viapass systeem is het eerste EETS-compatibele systeem (European Electronic Toll Service) in Europa. Op termijn zullen vrachtwagens de Belgische OBU ook kunnen gebruiken om in andere landen tol te betalen, en zullen anderzijds buitenlandse klanten met hun OBU op de Belgische wegen kunnen rijden.

Elk land kan zijn eigen tolwegensysteem inrichten voor voertuigen boven de 3.5 ton, met het zicht op het verbeteren van zijn wegeninfrastructuur.

Wij stellen vast dat er op dit gebied weinig harmonisatie is qua tolheffingen, wat ertoe leidt dat een chauffeur die Europa doorkruist voor elk land aparte regelingen moet treffen.

Als u met een vrachtwagen (met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van minstens 12 ton) goederen wilt vervoeren over de wegen van Denemarken, Luxemburg, Nederland of Zweden, moet u een eurovignet kopen. Deze belasting laat u toe om zonder verdere formaliteiten op het grondgebied van deze landen te rijden. Vroeger gold het Eurovignet ook in België. In ons land werd dit systeem in 2016 vervangen door de kilometerheffing.

Meer info
Europa: www.eurotoll.fr
België: www.viapass.be
Duitsland: www.toll-collect.de | duitslandnieuws.nl
Frankrijk: www.ecomouv.com
Nederland: www.eurotoll.fr

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Indien uw paardenvoertuig geschikt is voor goederenvervoer van 12 ton of meer, moet u jaarlijks verkeersbelasting betalen (berekend op basis van de MTM). Dit staat volledig los van de kilometerheffing.
De verkeersbelasting loopt van 1 januari tot 31 december. Hiervoor krijgt u één keer per jaar automatisch een betalingsaanvraag in de bus.

U kan vrijstelling van verkeersbelastig verkrijgen via het systeem van de rittenkaart indien u:

 • niet meer dan 30 dagen op de baan komt en;
 • niet voor professionele doeleinden de baan op gaat.


Staat uw voertuig ingeschreven als kampeerauto? Dan geldt de bijkomende voorwaarde dat het niet op naam mag staan van een natuurlijk persoon, tenzij het voertuig geleased wordt. Leasing kampeerwagens die op naam van een natuurlijk persoon staan kunnen dus wel gebruik maken van een rittenkaart.

Aanvragen en verlengen rittenkaart

Een rittenkaart moet u zelf aanvragen en dit vóór het begin van een belastbare periode. Deze periode verschilt al naargelang het type voertuig. Indien u een rittenkaart wil verlengen moet u dit aanvragen voordat deze verlopen is. Zoniet zal u voor dat jaar de gewone verkeersbelasting moeten betalen. De einddatum vindt u terug op de rittenkaart zelf.

Sinds 1 januari 2011 kan u de aanvragen voor de rittenkaarten schriftelijk richten aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, Bauwensplaats 13, 9300 Aalst (gratis nummer 1700).

Gebruikswijze

Een rittenkaart is 12 maanden geldig. U moet ze invullen voor elke dag dat u op de Belgische wegen komt. Dit systeem geldt niet voor voertuigen die naar het buitenland gaan. In de praktijk wordt daar nooit navraag naar gedaan. In het buitenland wordt immers geen controle gedaan voor de verkeersbelasting.

Meer info

Voor specifieke vragen kan u terecht bij de bevoegde diensten:

 • De 1700-lijn
 • Verkeersbelastingen@fb.vlaanderen.be
 • De loketten (open van 9 tot 12 en van 13 tot 16u | donderdag: tot 18u na afspraak):
  • VAC Leuven: Diestsepoort 1-7; 3000 Leuven
  • VAC Brugge: Koningin Astridlaan 29; 8200 Sint Michiels
  • VAC Antwerpen: Anna Bijns gebouw; Lange Kievitstraat 111-113; 2000 Antwerpen
  • VAC Hasselt: Hendrik van Veldeke gebouw; Koningin Astridlaan 50; 3500 Hasselt
  • VAC Aalst: Mercurius gebouw; Bauwensplaats 13; 9300 Aalst
  • VAC Brussel: Ellips; Koning Albert II-laan 35; 1030 Brussel
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Twee door de overheid aangeduide organisaties kunnen u verder helpen met al uw vragen over de nieuwe kilometerheffing.

Viapass

Viapass werd opgericht door regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze organisatie moet de nieuwe kilometerheffing coördineren en reguleren. Voor algemene informatie over dit onderwerp kan u dus best contact opnemen met Viapass.

Contactgegevens
Viapass
Arenbergstraat 1D
1000 Brussel
contact@viapass.be
www.viapass.be

Satellic

Voor het heffen van de tol is - momenteel slechts één - private partner, Satellic, verantwoordelijk. Later zullen nog meer dienstverleners volgen. Het systeem voor het traceren van de afgelegde kilometers, het berekenen van de tol, … wordt door dit bedrijf ontwikkeld, gefinancierd, onderhouden en uitgebaat. Dit betekent dat iedereen die tol moet betalen bv. een contract af moet sluiten met Satelllic en via dit bedrijf een OBU moet bekomen.

Om u in regel te stellen met de nieuwe kilometerheffing (registratie, OBU bestellen en installeren) kan u terecht bij Satellic. De website van dit bedrijf leidt u eenvoudig en stap voor stap doorheen het proces.
» Klik hier om naar de website van Satellic te gaan.