Alleen slachtpaarden vallen onder verlaagd btw-tarief 04/03/2011 10:35 2 min

Het Hof van Justitie heeft op 3 maart 2011 arrest gewezen in zaak C-41/09 Commissie/Nederland.

"In 2006 is de Commissie een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat zij van mening was dat het verlaagde btw-tarief dat Nederland toepast op de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van bepaalde levende dieren, met name paarden, die niet gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie, in strijd is met Europese btw-richtlijn.
In zijn antwoord heeft Nederland te kennen gegeven dat aan het Nederlandse parlement een wetsvoorstel zou worden voorgelegd om de bepalingen van deze richtlijn na te leven. Op 31 maart 2008 heeft Nederland de Commissie evenwel meegedeeld dat het het niet opportuun achtte om dit wetsvoorstel goed te keuren.
Daarop heeft de Commissie Nederland voor het Hof gebracht. De Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek zijn geïntervenieerd aan de zijde van Nederland.
Kort gezegd moest het Hof uitmaken of paarden "gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen” en dus kunnen vallen onder een verlaagd btw-tarief.
Door het gebruik van het bijwoord „gewoonlijk” doelt de wetgever van de Unie, volgens het Hof, op dieren die gebruikelijk en doorgaans bestemd zijn om te worden gebruikt in de menselijke en dierlijke voedselketen. Dat is met name het geval voor rundvee, schapen, geiten en varkens. Alle leveringen van dieren die tot deze soorten behoren, kunnen dus aan een verlaagd btw-tarief worden onderworpen zonder dat de specifieke situatie van dit of dat dier behoeft te worden onderzocht.
Voor paarden, die hoewel zij niet gewoonlijk bestemd zijn voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen, in bepaalde gevallen toch voor consumptie kunnen worden gebruikt, is het zo dat uitsluitend de levering van een paard met het oog op slachting voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen aan een verlaagd btw-tarief kan worden onderworpen.
Nederland mag dus volgens het Hof niet langer een verlaagd btw-tarief toepassen op alle leveringen van levende paarden ongeacht de bestemming ervan."

Bovenstaande tekst is een samenvatting van het arrest. Deze bindt het Hof niet.
In Beeld
13/01/2014 16:39
Stefaan van der Jeught - Administrateur - Hof van Justitie van de Eur
Deel deze info: