Reglementering voor fokkerij en erkenning van stamboeken, voortplantingscentra en de coördinator 22/11/2013 3 min

Reglementering voor fokkerij en erkenning van stamboeken, voortplantingscentra en de coördinator

Reglementering

De reglementering inzake fokkerij van paarden (en andere landbouwhuisdieren) behoort tot de bevoegdheden van de minister van landbouw. Paarden zijn steeds mee opgenomen in de reglementering inzake fokkerij voor rundvee, varkens en pluimvee. De reglementering is van toepassing op alle paardenrassen, zodat deze wel degelijk, zonder onderscheid, bij landbouw behoren.

Dit gold reeds voor de Wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren.
» Klik hier om deze wet volledig te bekijken.

Vanaf 1 januari 2011 is het Besluit van 19 maart 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren (BS 7 mei 2010)- het zogenaamde "Fokkerijbesluit" - van toepassing.

Hier kan u een handleiding downloaden i.v.m. de fokkerijverordening (2016/1012).
Presentatie: Handleiding Fokkerijverordening 2016/1012 (EU): Download


Hier kan u een presentatie downloaden die ter informatie opgesteld werd voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Presentatie: Toelichting bij het Fokkerijbesluit | Vlaamse overheid (2010): Download
U vindt ook een volledig overzicht van de regelgeving op onze website.
» Klik hier voor alle teksten.

Erkende stamboeken en confederatie

Met het oog op de rasverbetering van paarden en ezels erkent de Vlaamse overheid op het niveau van de fokkerij een coördinerend orgaan en fokkersverenigingen.

PaardenPunt Vlaanderen vzw is erkend als coördinerend orgaan en wordt belast met de volgende opdrachten:

  • De organisatie van de identificatie van veulens bij de merrie
  • De coördinatie van de samenwerking tussen de fokkersverenigingen
  • De bevordering van de fokkerij van paarden en ezels
  • De uitvoering van opdrachten in het kader van de Europese richtlijn over de voorwaarden tot deelname aan wedstrijden
  • De verdeling van fondsen voor het behoud van het genetisch patrimonium en voor de aanmoediging en verbetering van de fokkerij van paarden en ezels

Daarnaast zijn er 22 erkende fokkersverenigingen (stamboeken) belast met de volgende opdrachten:

  • Het bijhouden van de stamboeken en het afleveren van oorsprongscertificaten van paarden of ezels van één of meer rassen.
  • Het verzamelen en interpreteren van de gegevens over de identiteit, de productiviteit, de prestaties en de uiterlijke kenmerken van de fokdieren, hun voorgeslacht, bloedverwanten en afstammelingen.

» Klik hier voor een lijst met contactgegevens van erkende stamboeken en verdere wetgeving hieromtrent.

Erkenning van voortplantingscentra

Op het gebied van de toepassing van voortplantingstechnieken bij paarden stelt de Vlaamse overheid voorwaarden vast waaraan erkende centra moeten voldoen om sperma of embryo's in de nationale of intracommunautaire handel te mogen brengen.

De erkenning van centra voor de nationale handel behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Hiertoe zijn voorwaarden bepaald waaraan de infrastructuur en uitrusting van het centrum moeten voldoen, alsook zoötechnische voorwaarden waaraan de donorhengsten moeten beantwoorden en administratieve voorwaarden waaronder de productie en de handel van het sperma of embryo's moet gebeuren.

De erkenning van centra voor de intracommunautaire handel is een bevoegdheid voor de Vlaamse overheid voor wat de zoötechnische en administratieve voorwaarden betreft. De federale overheid is bevoegd voor de erkenning van centra op basis van voorwaarden betreffende infrastructuur en uitrusting van het centrum en betreffende sanitaire aspecten waaraan de donorhengsten of -merries dienen te voldoen.

Ook het gebruik van sperma en embryo's is gereglementeerd. Enkel sperma of embryo's die op een officieel erkende wijze zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, mogen aangewend worden bij merries die toebehoren aan derden.

Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u een overzicht van de betrokken regelgeving, een lijst van erkende centra en heel wat jaarverslagen met gedetailleerde informatie, statistieken,...
» Klik hier om naar de website van Landbouw en Visserij te gaan.

Documenten