Nieuw Koninklijk Besluit rond transport, verzamelen en verhandelen landbouwhuisdieren 11/09/2014 14:01 6 min

Voortaan toelating FAVV nodig voor alle georganiseerde verzamelingen van paarden (wedstrijden, keuringen,...)


Op 8 juli 2014 is een nieuw KB “Transport” verschenen: het "Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren".
» Klik hier voor het volledige Koninklijk Besluit.

Dit KB, dat een besluit uit 1999 vervangt, beschrijft de regels voor het commercieel vervoer, het verhandelen en verzamelen van landbouwhuisdieren en de voorwaarden waaraan verzamelcentra en handelaarsstallen moeten voldoen. Het legt ook de regels vast voor het organiseren van lokale markten, veilingen en verzamelingen van landbouwhuisdieren zonder commercieel doel.

1. Transport

Voortaan moeten voertuigen die gebruikt worden voor kort commercieel transport van dieren (max. 8 uren) niet langer elke vijf jaar door het FAVV gekeurd worden. De controle op de kwaliteit van voertuigen blijft wel onverminderd een aandachtspunt tijdens de gebruikelijke controles op veemarkten en in slachthuizen. Er zullen ook regelmatig gecoördineerde wegcontroles gebeuren.

Daarnaast wordt het uitdrukkelijk verboden om landbouwhuisidieren over te laden op de openbare weg.

Wat het transport betreft, is er verder niets nieuws onder de zon voor de paarden en blijven de bestaande regels gelden.

2. Verhandelen

Wat betreft het verhandelen van landbouwhuisdieren wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen handelaars die enkel in België dieren verhandelen en handelaars die binnen Europa opereren. De eerste categorie heeft enkel een toelating van het FAVV nodig, de tweede categorie moet een erkenning hebben.

Voor de paardensector is het vooral van belang dat voortaan voor alle georganiseerde verzamelingen van paarden, zoals bijvoorbeeld keuringen en wedstrijden (jumpings, dressuur, eventing of andere), een toelating van het FAVV nodig is. Hierover verder meer.

3. Verzamelingen

Algemeen

Voor de Belgische veeteelt is de georganiseerde veehandel een belangrijk gebeuren en een voor de sector onmisbare schakel. Omdat veehandel echter een belangrijk risico inhoudt op verspreiding van dierenziekten, zijn regels noodzakelijk met betrekking tot de hygiëne en tot de traceerbaarheid van de dieren, hun contacten en hun verplaatsingen. Aangezien deze handel ook grensoverschrijdend is, zijn deze regels gesteund op geharmoniseerde Europese regelgeving.

Gelet op de toenemende dreiging van bepaalde ziekten bij paarden, is het vanaf nu vereist dat alle georganiseerde verzamelingen van paarden moeten gebeuren onder een toelating, afgeleverd door het FAVV. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de keuringen en wedstrijden (jumpings, dressuur, eventing of andere), maar desgevallend volstaat hier een toelating per jaar, op basis van een voorgelegde evenementenkalender.

Verzamelingen (“niet commercieel”)

In België wordt jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd waar landbouwdieren worden verzameld. Zo zijn er de jaarmarkten, de veeprijskampen, veilingen, landbouwbeurzen en de lokale markten.
Omdat dergelijke verzamelingen van dieren een risico inhouden op verspreiding van ziekten tussen de dieren, zijn regels noodzakelijk met betrekking tot de traceerbaarheid van de dieren, hun contacten en hun verplaatsingen.

Op 8 juli 2014 werd het "Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren" gepubliceerd. Dit besluit beschrijft onder meer de regels voor het verzamelen van landbouwhuisdieren.

Voor het organiseren van een jaarmarkt, veeprijskampen, een veiling, een landbouwbeurs en de lokale markten, is een toelating van het FAVV vereist.

Indien het evenement een wederkerend karakter heeft met een hoge frequentie per jaar, zoals de wekelijkse markt of de maandelijkse veiling, volstaat één aanvraag per kalenderjaar, met opgave van de geplande evenementenkalender.

Paarden(sport)

Ook de georganiseerde sportevenementen met paarden vallen onder deze regelgeving. Voor het organiseren van bijvoorbeeld keuringen en wedstrijden (jumpings, dressuur, eventing of andere), is voortaan ook een toelating, afgeleverd door het FAVV, vereist, maar desgevallend volstaat ook hier een toelating per jaar, op basis van een voorgelegde evenementenkalender.

De belangrijkste principes met betrekking tot de toelating zijn:
 • Er is een toelating vereist per evenement of per jaar voor repetitieve evenementen;
 • De aanvraag dient minstens 3 maanden voor het geplande evenement te gebeuren;
 • De organisator houdt een geïnformatiseerd register bij van de deelnemers (zie verder).
 • Er dient in bepaalde gevallen een erkende dierenarts aangesteld te worden die toezicht houdt op de verzameling.
  • De toezichthoudende dierenarts is wettelijk verplicht bij:
   • verzamelingen zoals beurzen, tentoonstellingen, prijskampen met fok- en gebruiksvee, culturele of historische evenementen, die het verhandelen van dieren niet als doelstelling hebben of waar de verkoop van dieren
    • een uitzonderlijk karakter kent
    • betrekking heeft op een minderheid van de deelnemende dieren;
   • jaarmarkten: markten met een maximale frequentie van 2x per jaar;
  • De toezichthoudende dierenarts is wettelijk niet verplicht bij:
   • veilingen van fokdieren met een maximale frequentie van 1 x per maand;
   • sportevenementen, met een maximale frequentie van 2x per jaar;
   • repetitieve sportevenementen, zoals een jumping.
Zie artikel 59, § 2, onder puntje i.. Hier wordt immers verwezen naar de bijlage II, A, b), d) en e).

Hoe toelating vragen voor een niet-commerciële verzameling van paarden?

De (verzamelings-)aanvraag wordt gestuurd naar de voor de woonplaats of zetel van de organisator bevoegde Provinciale ControleEenheid (PCE) van het FAVV.
» Klik hier voor de contactgegevens van de PCE's.

De toelating voor een niet-commerciële verzameling dient minstens 3 maanden voorafgaandelijk aan het begin van de verzameling door de organisator aangevraagd te worden. Een toelating wordt slechts afgeleverd indien de aanvraag volledig is. De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
 • i. de data en de frequentie van de verzameling;
 • ii. de locatie van de verzameling;
 • iii. de toelating van de lokale bevoegde overheid indien de verzameling op een openbare plaats wordt georganiseerd;
 • iv. een beschrijving van het doel;
 • v. het huishoudelijk reglement;
 • vi. een schatting van het aantal deelnemende houders van dieren;
 • vii. de capaciteit van de verzameling per diersoort en een schatting van het aantal dieren per diersoort dat zal deelnemen;
 • viii. desgevallend de bijkomende sanitaire voorwaarden die door de organisator worden opgelegd aan de deelnemende dieren;
 • ix. In de hiervoor omschreven gevallen waar een toeziende dierenarts verplicht is, kopie van de contracten met de erkende dierenarts(en). Die zijn uiteraard niet nodig wanneer er geen toeziende dierenarts verplicht is, hetgeen het geval is, zoals hierboven omschreven bij veilingen van fokdieren en ook bij sportevenementen. Het FAVV aanvaardt dat de organisator niet alle contracten reeds ter beschikking heeft voor het hele jaar. De kopijen van de dierenartsencontracten dienen wel voor elk evenement bezorgd te worden aan de PCE.
Zie artikel 53.

Verplichtingen van de organisator van een verzameling

De organisator houdt een geïnformatiseerd register bij van de deelnemers: de houders en van hun dieren. Het register moet niet overgemaakt worden aan FAVV, tenzij op vraag. Het register moet minstens 5 jaar bijgehouden worden en bevat voor elke deelnemende houder van dieren, diens naam, adres en hoedanigheid als deelnemende houder. Het register bevat ook het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer. Dat is in eerste instantie het chipnummer en bij (gerechtvaardigd) gebrek daaraan, het UELN nummer. Beiden is niet verboden maar het hoeft niet;

De organisator van de verzameling controleert:
 • dat voldaan wordt aan de voorwaarden waaraan de verzameling, de deelnemende houders en de dieren dienen te beantwoorden;
 • dat de deelnemende dieren naar behoren geïdentificeerd zijn en vergezeld gaan van de noodzakelijke of verplichte documenten of certificaten.
De organisator zal in de gevallen dat een toeziende dierenarts verplicht is:
 • deze dierenarts ontbieden om het epidemologisch toezicht en het dierenwelzijn te verzekeren op de verzameling;
 • onverwijld een beroep doen op de dierenarts:
  • a. wanneer zij de aanwezigheid vermoeden van een besmettelijke ziekte of van een ziekte waarvoor een aangifteplicht bestaat
  • b. wanneer zieke of gewonde dieren worden aangevoerd
 • zijn volledige medewerking verlenen aan deze dierenarts en:
  • a. zijn instructies en adviezen opvolgen
  • b. op vraag van de dierenarts de dieren fixeren zodat hij deze dieren naar behoren kan onderzoeken
  • c. op advies van de dierenarts de dieren afzonderen of hun de toegang tot de verzameling weigeren.
Zie artikel 54, 55 en 59.
In Beeld
JDB
13/11/2014 13:37
FAVV - Vlaams Paardenloket
Deel deze info: