Lijst aangifteplichtige paardenziekten aangepast 20/06/2014 10:54 2 min

Paarden kunnen besmet worden met tal van ziekten. Sommige zijn eenvoudig te behandelen, maar andere kunnen zelfs fataal zijn. Zo zal bijvoorbeeld elk paard dat besmet wordt met infectieuze anemie geëuthanaseerd moeten worden. Het is dus evident dat er strenge internationale en lokale wetgeving bestaat omtrent het transport van paarden. Ook de regelgeving rond identificatie van paardachtigen is onder andere bedoeld om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.
» Klik hier voor een volledig dossier omtrent besmettelijke ziekten bij paarden.

Bepaalde besmettelijke ziekten zijn dermate gevaarlijk dat zij verplicht gemeld moeten worden bij de overheid. Zij worden 'officiële, aangifteplichtige, ziekten' genoemd. In maart 2014 werd de lijst van deze aangifteplichtige ziekten gewijzigd.

Lijst aangifteplichtige ziekten

Op 11 maart 2014 is het "koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht" gepubliceerd.
Dit KB vervangt het koninklijk besluit van 25 april 1988 en voegt daaraan de regels toe met betrekking tot de aangifteplicht van dierenziekten.
» Klik hier voor het KB van 3 februari 2014.
» Klik hier voor een nieuwsbericht van het FAVV.
Specifiek voor paarden, verdween CEM (baarmoederontsteking) uit de lijst en werden Japanse encephalitis, Westnijlkoorts en het Hendra virus er aan toegevoegd. Dat betekent dat momenteel volgende besmettelijke paardenziekten aangifteplichtig zijn:

  • Amerikaanse/Venezolaanse paardenencephalomeyelitis
  • Epizootische lymphangitis
  • Paardenpest
  • Dourine
  • Kwade droes
  • Infectieuze anemie » Klik hier voor een volledig dossier.
  • Westnijlkoorts
  • Japanse encephalitis
  • Hendra virus

Uiteraard staan er op de lijst nog heel wat ziekten die voorkomen bij andere diersoorten, maar daar gaan we hier niet op in.

De volledige lijst bevat een aantal ziekten die, wanneer ze zich voordoen, actief bestreden worden. Er staan echter ook een aantal ziekten op die niet bestreden worden, tot op heden niet voorkomen in België of waartegen preventief gevaccineerd wordt. De aangifteplicht voor deze ziekten wordt opgelegd omdat dit het FAVV toelaat om aan hogere instanties te rapporteren en certificeren (vaak voor uitvoer naar derde landen). Men kan immers maar certificeren dat een ziekte niet voorkomt in ons land, als er daarvoor een aangifteplicht is ingesteld.

Wie moet de ziekte aangeven?

De aangifteplicht geldt zowel voor de verantwoordelijke als voor de dierenarts en voor het laboratorium dat kennis heeft van een ongunstige uitslag van een analyse voor een dergelijke ziekte.

Indien het een zoönose betreft (bedoeld in punt 1° van de bijlage I van het KB), geldt de aangifteplicht in hoofdzaak voor het analyserend laboratorium. Het melden van een aangifteplichtige ziekte op basis van een onderzoek van een abortus, zoals in het kader van het abortusprotocol, gebeurt eveneens door het onderzoekende laboratorium.

De aangifte wordt gedaan bij het FAVV: vooreerst altijd telefonisch, gevolgd door een bevestiging per formulier (zie bijlage II van het KB).
Wanneer de houder een aangifte doet, moet hij zich laten bijstaan door de dierenarts. Deze laatste ondertekent mede het formulier dat de aangifte bevestigt.
» Klik hier voor de contactgegevens van het FAVV.
In Beeld
27/06/2014 13:27
FAVV - Vlaams Paardenloket
Deel deze info: