Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels? 28/10/2015 1 min

Roken op een paardenhouderij: Wat zijn de regels?

In een cafetaria van een manege mag niet (meer) gerookt worden. Dat is duidelijk. Maar mag u er een rokersruimte inrichten? En hoe zit dat voor een pensionstal die niet toegankelijk is voor het grote publiek? Omdat hier toch nog wel wat onduidelijkheid over heerst, hebben wij de regels even op een rijtje gezet.

De wetten die roken op bepaalde plaatsen verbieden, zijn een antwoord op de gezondheidsschade die passief roken of onvrijwillig meeroken veroorzaakt. Vanaf de jaren ‘70 werden achtereenvolgens bussen, vliegtuigen, treinen, openbare plaatsen, werkplaatsen, restaurants, scholen en cafés rookvrij gemaakt.
De wetgeving zit verspreid bij een aantal verschillende overheidsdiensten. Zo is de FOD verantwoordelijk rond roken op het werk, bekijkt het FAVV het roken in horecazaken en vallen de openbare ruimtes onder bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid.
Wij trachten de regels zo eenvoudig mogelijk voor u samen te vatten.

Opgelet: Deze regelgeving verandert nog steeds. Op Europees niveau werd in 2014 de herziene Europese Tabaksrichtlijn goedgekeurd door het Europese Parlement. EU-lidstaten zullen daardoor opnieuw aanpassingen moeten doen aan hun nationale wetten. Gezondheidswaarschuwingen zullen 65% van de voor- en achterkant van een pakje sigaretten zal in de toekomst voorzien moeten worden voor gezondheidswaarschuwingen, de aan sigaretten toegevoegde additieven worden beperkt, er komen regels over de veiligheid en kwaliteit van e-sigaretten,…

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Roken is verboden in gesloten ruimtes die toegankelijk zijn voor het publiek. We spreken van een “gesloten publiek ruimte” als deze door wanden is afgesloten van de omgeving, voorzien is van een plafond en als de toegang ervan niet beperkt is tot de gezinssfeer. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld kapsalons, winkels, gebouwen voor culturele evenementen, sportinfrastructuur, het onderwijs, jeugdhuizen, de vormingssector, ziekenhuizen, onthaalruimtes in hotels enz. Ook in de afgesloten ruimten van een paardenhouderij waar niet enkel gezinsleden gebruik van maken, is het rookverbod dus van toepassing.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Er geldt een algemeen rookverbod in horecazaken. Roken is in cafés of restaurants enkel nog toegestaan in afgesloten rookkamers en dit onder strikte voorwaarden:

  • De ruimte is afgesloten met wanden en deur.
  • De grootte bedraagt maximaal 25 % van de totale oppervlakte van de zaak.
  • Er is een rookafzuigsysteem aanwezig.
  • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd.


Voor cafetaria’s of kantines van sportcomplexen (bv. maneges of pensionstallen), patisseriezaken, tearooms, snackbars, pitazaken, pizzazaken, ijssalons, … gelden dezelfde regels als voor restaurants.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Elke werknemer heeft het recht om te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn van tabaksrook ('Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook'). Hierdoor geldt er een rookverbod in al deze werkruimten en sociale voorzieningen. Het rookverbod geldt daarbij zelfs voor de werknemers die over een individuele werkruimte beschikken. Het is bovendien zowel in de openbare als de private sector van kracht.

Zoals eerder aangehaald in dit dossier, bestaan er nog enkele uitzonderingen op het rookverbod in de horecasector (bv. rookruimten) waar werknemers wel blootgesteld kunnen worden. Het verbod geldt uiteraard wel voor andere plaatsen zoals de magazijnen, toiletten, wasserijen, opslagplaatsen, burelen, ... waar enkel de werknemers toegang toe hebben.

Heeft een paardenhouderij werknemers in dienst, dan geldt er dus een rookverbod in alle ruimten en sociale voorzieningen waarvan zij tijdens het uitoefenen van hun functie gebruik maken.

» Klik hier voor meer info over roken en de werkomgeving.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
In 2008 werd een totaal rookverbod in de Vlaamse scholen van toepassing. Ook alle buitenruimten moeten rookvrij zijn op weekdagen tussen 6u30 en 18u30. De school kan dat verbod verder uitbreiden. Ook tijdens uitstappen is roken tussen bovenstaande tijdstippen verboden. Een aparte rookkamer voor leerkrachten inrichten, mag niet meer.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Mag er gerookt worden in een “privéstal” met een private cafetaria, waar enkel mensen die ‘lid’ zijn, toegelaten worden? Kijken we naar de eerder overlopen regelgeving, dan wordt duidelijk dat dit niet toegelaten is, ook al is er geen personeel werkzaam op de privéstal.

De wetgeving is duidelijk :Het is verboden te roken in gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.('Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook').

Als definitie voor plaats toegankelijk voor het publiek geeft de wet de volgende voorbeelden:

  • plaats waarvan de toegang niet beperkt is tot de gezinssfeer;
  • onder meer inrichtingen of gebouwen van volgende aard:
    • plaatsen waar al dan niet tegen betaling aan het publiek diensten worden verstrekt, met inbegrip van plaatsen waar voedingsmiddelen en/of dranken ter consumptie worden aangeboden;
    • plaatsen waar sport wordt beoefend;”


De wetgeving maakt geen uitzondering voor 'privéclubs met leden'. De leden worden als 'publiek' beschouwd (zoals kinderen in een school).

Er is dus geen twijfel dat het rookverbod van toepassing is in alle gebouwen van 'privéstallen' en ook in hun eventuele verbruiksruimten.

Samengevat: Roken in een gesloten ruimte op een paardenhouderij kan enkel als deze volledig binnen de gezinssfeer valt en er geen personeelsleden actief zijn. Let wel, omwille van de brandveiligheid valt dit eigenlijk sowieso af te raden.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Op het terrein gaan controleurs na of de wet correct toegepast wordt. Deze gaat verder dan het niet toelaten dat er gerookt wordt. Zo moet het rookverbod duidelijk aangegeven worden (zowel binnen als buiten de ruimte). Asbakken zijn niet toegelaten op plaatsen waar niet gerookt mag worden. Zones voor rokers moeten duidelijk aangegeven en afgebakend zijn en de gevolgen van het roken moeten zo effectief mogelijk beperkt worden.
Over de e-sigaret wordt door fabrikanten en gebruikers wel eens beweerd dat ze overal mag gerookt worden, maar dat klopt niet. Het gebruik van om het even welke e-sigaret is verboden op plaatsen waar ook geen gewone sigaretten mogen gerookt worden.

Voor klachten en informatie omtrent het rookverbod kan u - afhankelijk van de aard van de locatie - terecht bij onderstaande organisaties:


De rechtbank kan boetes opleggen tot 6.000 € en kan bijvoorbeeld een horecazaak voor een periode van één tot zes maand sluiten.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Het is verboden om reclame te maken voor tabak en producten op basis van tabak te sponsoren. Een belangrijke uitzondering is het aanbrengen van het merk van een tabaksproduct op affiches in en aan de voorgevel van tabakswinkels en krantenwinkels die tabaksproducten verkopen. Op de verkooppunten blijft tabak en roken promoten dus mogelijk. Pakjes sigaretten moet minstens 19 sigaretten bevatten, tenzij de prijs ervan minstens evenveel bedraagt als de standaardprijs van pakjes die negentien of meer sigaretten bevatten. De verkoop van tabaksproducten aan jongeren die nog geen 16 jaar zijn is verboden.