Erkende trainersopleidingen aangepast 23/01/2012 11:02 7 min


De kaderopleidingen Initiator Paardrijden, Trainer B en Trainer A, zullen vanaf 1 januari 2012 enkele wijzigingen ondergaan. Naar analogie met heel wat andere sporttakken zal er ook voor niveau Trainer B de opleiding ‘Instructeur B’ toegevoegd worden.

Redenen


Met deze tussenstap tracht de "Denkcel Paardrijden" van BLOSO onder andere om de doorstroom van Initiator naar een hoger niveau te bevorderen. Uit statistieken blijkt immers dat er heel wat gediplomeerde initiators binnen de paardensport zijn maar de stap naar Trainer B blijkt voor velen echter te groot.
Daarnaast probeert de denkcel te voldoen aan de eisen die vanuit de Vlaamse Trainersschool worden opgelegd. Dit heeft te maken met Europese richtlijnen naar internationale kwalificatielevels toe.

De opleiding Instructeur B


De opleiding Instructeur B volgt op de Initiatoropleiding maar deze is, zowel wat rijvaardigheid als wat theorie en prestatiebegeleiding betreft, toegankelijker dan Trainer B. Het vormt dus een tussenniveau. Kort geformuleerd: Waar de Initiator zich richt op het initiëren van het paardrijden, zal de Instructeur ‘lesgeven’ op een gevorderd niveau. Hij of zij zal een combinatie trachten technisch op een hoger niveau te brengen. De Trainer B gaat nog verder dan het verbeteren van de rijtechniek en wordt in staat geacht een combinatie op langere termijn te ‘trainen’. Hij/zij is in staat planningen op te maken, heeft zicht op fysiologische processen in het lichaam van ruiter en paard, trainingsmethodiek, enz…

Overzicht

Ongeveer 2 jaar geleden werd de opleiding aspirant-initiator toegevoegd (16u). Dit is een voorbereiding op de cursus Initiator maar geen voorwaarde om met de Initiatoropleiding te mogen starten. Er worden geen examens afgenomen.
De opleiding Initiator zelf blijft ongewijzigd. Dat het niveau Initiator disciplineoverschrijdend is werd internationaal bepaald. Deze opleiding wordt internationaal ingeschaald op ‘Level 1’. Je moet daarom je rijvaardigheid behalen voor zowel springen als dressuur (de zogenaamde A- en B-brevetten) om aan de cursus te mogen deelnemen. Indien dit opgesplitst zou worden zou de internationale erkenning wegvallen.

Vanaf het niveau Instructeur B kan je in Vlaanderen kiezen voor dressuur of springen ( of beiden natuurlijk). Vanaf het niveau Trainer B en dus ook Trainer A kan je gaan voor dressuur, springen of eventing.
Opmerking: Om internationaal op Level 2 (= Trainer B) of Level 3 (= Trainer A) te worden ingeschaald moet je wel zowel eventing, als springen als dressuur behalen op het betreffende niveau. Voor weinigen weggelegd waarschijnlijk, maar wel realiteit…
Om deel te nemen aan de verschillende opleidingsniveaus moet je steeds een welbepaalde minimumleeftijd bereikt hebben.

Drie modules binnen elk opleidingsniveau

De opleidingen Initiator tot en met het niveau Trainer A bestaan telkens uit drie onderdelen (modules):
  • De 1e module is een algemene module, in principe dezelfde voor alle sporttakken en gericht op de mens.
  • De 2e module is een sportspecifieke discipline overschrijdende module. Hier komen vakken aan bod die specifiek zijn voor de paardensport maar voor alle disciplines (springen, dressuur en eventing) van toepassing zijn.
  • De 3e module is de didactisch-methodische module en betreft het lesgeven/instructie geven/trainen. Deze module is discipline specifiek, dus ze verschilt van discipline tot discipline.

Rijvaardigheid


Voordat je aan een opleiding kan beginnen moet je bewijzen dat je rijvaardig genoeg bent om het betreffende niveau aan te kunnen. Men gaat er immers vanuit dat je een sport zelf voldoende onder de knie moet hebben vooraleer je ze aan andere liefhebbers kan aanleren.
Hiervoor kan je ofwel de betreffende rijvaardigheidsproef afleggen op één van de door VLP of LRV georganiseerde rijvaardigheidsproeven, of je kan je rijvaardigheid bewijzen aan de hand van wedstrijdprestaties van een niveau hoger dan gevraagd wordt in de rijvaardigheidsproeven.
Er bestaat een tabel met voorwaarden tot vrijstelling rijvaardigheid (www.vlp.be | www.lrv.be).
Data van rijvaardigheidsproeven zijn eveneens terug te vinden op de websites www.lrv.be en www.vlp.be onder de rubriek opleidingen.
Vrijstellingen dienen aangevraagd te worden via de Vlaamse Trainersschool. Een brief met je aanvraag aangevuld met officiële wedstrijdresultaten dienen bezorgd te worden bij de denkcelsecretaris Sofie Journée via sofie.journee@bloso.be of 02/2094753.

Opmerking: Er staat geen leeftijdsvoorwaarde op rijvaardigheid. Je kan deze afleggen wanneer je er klaar voor bent, ongeacht je leeftijd. De voorwaarde om deel te nemen aan de rijvaardigheidsproef Initiator is wel dat je het A- en B-brevet hebt behaald.

De opleiding

Je kan jezelf inschrijven voor een bepaalde opleiding wanneer je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Dit wil zeggen: Voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde én geslaagd zijn voor de betreffende rijvaardigheidsproef.
Stappen overslaan is geen optie. Alle niveaus moeten doorlopen worden. Wedstrijdprestaties op hoog niveau garanderen niet altijd kwaliteiten als lesgever of trainer. Iedereen moet dus instappen op niveau Initiator.
Wie bepaalde vakken reeds in een schoolopleiding kreeg kan hiervoor wel vrijstelling krijgen. Denk bijvoorbeeld aan medisch geschoolden voor EHBO, of Bachelors/Masters LO voor de vakken in module 1.

De volgende stap is het volgen van de cursus. Jaarlijks worden er door de Vlaamse Trainersschool een aantal cursussen Initiator paardrijden georganiseerd, verspreid over gans Vlaanderen. De cursus initiator wordt in één geheel gegeven, niet per module en met één examen en een herexamen.

Voor Instructeur B zal jaarlijks een cursus worden voorzien. Aangezien je in deze opleiding zowel aan mensen als aan paarden moet leren lesgeven worden module 1 en module 2 hier door elkaar gegeven voor alle disciplines samen. Module 3 wordt apart georganiseerd. Het is ook zo dat je geslaagd moet zijn voor module 1 én 2 om module 3 te kunnen starten.

Trainer B
wordt op dezelfde manier georganiseerd als Instructeur B: Module 1 en 2 samen en module 3 apart, per discipline.
Voor alle duidelijkheid: wie Trainer B wil worden moet eerst Instructeur B behaald hebben.
Voor het niveau Trainer A worden alle modules apart georganiseerd. Ze dienen gevolgd te worden in volgende volgorde: Module 1 (algemeen deel, niet hippisch!), module 2 specifiek deel en vervolgens module 3. Op niveau Trainer A is het toegelaten om je module 1 te volgen voor je je rijvaardigheid hebt behaald. Dit mag niet voor alle lagere niveaus.
De opleidingen Trainer B en Trainer A kunnen niet jaarlijks worden georganiseerd maar worden ingepland naargelang het aantal kandidaten.
De discipline eventing kan gekozen worden vanaf het niveau Trainer B. Hou er wel rekening mee dat wie voor Trainer B eventing kiest eerst geslaagd moet zijn voor Instructeur B dressuur én springen.

Hoe schrijf je in?

Inschrijven kan via www.bloso.be , doorklikken naar ‘Vlaamse Trainersschool’ en je keuze maken uit het opleidingsaanbod. Opgelet. Je kan niet inschrijven zonder je rijvaardigheid te hebben behaald. Indien je problemen ondervindt bij de inschrijving kan je opnieuw terecht via sofie.journee@bloso.be voor hulp.

LRV geeft erkende cursussen Initiator!

Als lid van LRV kan je de opleiding Initiator ook volgen via de basiscursussen die in de ruiterschool en in de provincies worden georganiseerd.
De ganse opleiding Initiator (M1, 2 en 3) wordt gespreid over basiscursus 2, 3 en 4. In dit systeem leg je je rijvaardigheid af op de laatste dag van basiscursus 4. Slaag je voor springen én dressuur kan je inschrijven voor een examen initiator (lesgeven + theorie) dat op regelmatige basis in de Ruiterschool wordt georganiseerd.
De examinatoren zijn dezelfde als deze van de Vlaamse Trainersschool.

Data van de basiscursussen zijn te vinden op www.equester.be voor de Ruiterschool en www.lrv.be onder opleidingen voor de cursussen in de provincies.


En verder…

Naast de cursussen van de Vlaamse Trainersschool zelf en de erkende cursussen via LRV werken ook een aantal secundaire scholen, beter gekend als paardenhumaniora Bilzen en Torhout en een aantal hogescholen en universiteiten met dezelfde opleidingen.
Ook bij Syntra kan je in de hippische opleidingen terecht voor kaderopleiding paardrijden.
Het is goed om weten dat, om het even welke weg je in slaat, je beoordeeld zal worden door een beperkte groep examinatoren die door VTS zijn erkend.
Alle wegen leiden dus naar een VTS-diploma…!


Het ABC van de Hippische Opleidingen

Reeds enkele jaren geeft vzw Vlaams Paardenloket de brochure "Het ABC van de Hippische Opleidingen" uit. Hierin vind je een overzicht van alle erkende paardgerelateerde opleidingen in Vlaanderen. Aangezien de laatste editie van 2010 dateert, zijn een aantal zaken niet meer volledig up-to-date. Daarom zal het Paardenloket dit jaar nog een vernieuwde versie online zetten. Bovendien maakt de gedrukte brochure plaats voor een online databank.

Wanneer de databank online staat zal het Paardenloket uiteraard een nieuwsbrief verzenden. Voorlopig kan je nog de brochure van 2010 raadplegen.

In Beeld
30/09/2022 10:23
Vlaamse Liga Paardensport
© vzw Vlaams Paardenloket - Katrien Van Miert
Deel deze info: