Bedrijfstoeslag voor paardenhouderijen 28/10/2013 1 min

Bedrijfstoeslag voor paardenhouderijen

Indien u nog nooit gehoord heeft van de term bedrijfstoeslag, klinken begrippen als rechtstreekse inkomenssteun, MTR-rechten, toeslagrechten, rechtstreekse EU-steun of Pijler I van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, u misschien wel bekend in de oren. Al deze zaken verwijzen in feite naar één en dezelfde subsidie, die veruit de grootste is waarop de Europese landbouwers beroep kunnen doen.

Bepaalde landbouwers, waaronder ook paardenhouders, ontvangen via de bedrijfstoeslagregeling rechtstreekse betalingen om hun inkomen op peil te houden. Deze worden gefinancierd vanuit Europa en aangestuurd door het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Pijler I. Rechtstreekse inkomenssteun is zeker niet nieuw. De maatregel bestaat al talrijke jaren om landbouwers te helpen het hoofd te bieden aan economisch moeilijke tijden en de steeds strengere eisen rond kwaliteit, veiligheid, milieu enzovoort.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:

Rechtstreekse inkomenssteun bestaat al lang maar werd door de jaren heen een aantal keren omgevormd. Het huidige systeem staat bekend als de bedrijfstoeslagregeling. Deze werd bij de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2003 ingevoerd en vormt momenteel een belangrijke vorm van Europese landbouwsubsidies.

In het verleden subsidieerde Europa enkele welbepaalde gewassen. Indien een landbouwer tussen de periode 2000 en 2002 deze subsidiabele gewassen teelde, bekeek Europa hoeveel grond hij/zij toen gemiddeld bebouwde en hoeveel subsidie hiervoor verkregen werd. Op basis daarvan bepaalde men voor hoeveel grond deze landbouwer vanaf 2005 premies kon krijgen. Deze premies noemt men toeslagrechten (MTR). Het maakt niet meer uit hoeveel de landbouwer oogst en binnen bepaalde grenzen mag hij/zij zelfs kiezen wat er met de grond gebeurt. Men kijkt enkel naar de hoeveel grond die hij/zij ter beschikking heeft. Zo kan de landbouwer optimaal inspelen op de marktsituatie. Naast steun voor gewassen werden ook andere steunmaatregelen in de bedrijfstoeslag geïntegreerd, zoals de premie voor mannelijke runderen en de melkpremie.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Een paardenhouder die gebruik maakt van landbouwgrond komt in aanmerking voor een bedrijfstoeslag. Er worden geen vereisten opgelegd met betrekking tot uw specifieke hippische activiteiten, uw arbeidsinkomen, uw beroep, het ras van uw paarden, ...
U dient wel aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

2.1 U bezit toeslagrechten

Toeslagrechten kunnen tot op zekere hoogte vergeleken worden met nutriëntenemissierechten (NER): Enkele jaren geleden werd een bepaalde hoeveelheid toeslagrechten verdeeld onder de destijds in aanmerking komende landbouwers. Het aantal toeslagrechten is sindsdien constant gebleven. Er worden geen nieuwe toegekend.
Indien u geen toeslagrechten bezit zal u deze dus moeten aankopen van een landbouwer die bijvoorbeeld zijn activiteiten stopzet of terugschroeft. De rechten worden onder andere te koop aangeboden in landbouwmagazines, vaak onder de vermelding “MTR-rechten te koop”. Verkopers mogen de prijs zelf bepalen.
Let wel, niet alle toeslagrechten zijn gelijkwaardig. Hun waarde wordt uitgedrukt in euro/hectare. Sommige geven recht op grotere subsidiebedragen dan andere. De kostprijs van die rechten zal dus hoger liggen. Gemiddeld komt het subsidiebedrag neer op een 400 euro per hectare.
De waarde van de toeslagrechten heeft enkel gevolgen voor het subsidiebedrag. De werkwijze en voorwaarden blijven dus dezelfde, onafhankelijk van de waarde van het toeslagrecht.

Opgelet!
Het is mogelijk dat de bedrijfstoeslagregeling in 2013 grondig herzien wordt. Eén van de aanpassingen zou kunnen zijn dat men de waarde van alle toeslagrechten gelijktrekt. Sterker nog, er bestaan geen garanties voor het voortbestaan van de toeslagrechten na 2013. Hou hier rekening mee. Indien u tot aankopen overgaat, dient u dit in te calculeren. U kan dit best bespreken wanneer u verder advies inwint bij de provinciale buitendiensten van de Administratie Landbouw en Visserij.

Iedereen die landbouwgrond in gebruik heeft, kan toeslagrechten kopen. Ze kunnen enkel overgedragen worden via een standaardformulier dat u kan terugvinden op de website van Landbouw en Visserij (zie hieronder). Om dit te vervolledigen moet u een landbouwnummer invullen. Personen die er geen hebben zullen dat dus moeten aanvragen.
Er bestaan drie verschillende contracten:

 • Formulier V1: Definitieve overdracht van toeslagrechten ZONDER gelijktijdige verkoop van grond
 • Formulier V2: Definitieve overdracht van toeslagrechten MET gelijktijdige verkoop van grond
 • Formulier V3: Tijdelijke overdracht van toeslagrechten MET gelijktijdige verhuur van grond

In dit laatste geval moet de grond gepacht worden. Een gewone verhuur komt niet in aanmerking. Het houden en zelfs het fokken van rijpaarden wordt overeenkomstig een vaststaande rechtspraak uitgesloten van het toepassingsgebied van de Pachtwet. Voor paardenhouders is het dus enkel in zeer zeldzame omstandigheden mogelijk om toeslagrechten tijdelijk over te nemen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de Pachtwet.

Opgelet!
De overdracht van de toeslagrechten gebeurt 6 weken na de indiening van het formulier en enkel indien de nieuwe eigenaar op die datum een landbouwnummer heeft en geregistreerd staat in het identificatiebestand van ALV-MIB (Agentschap voor Landbouw en Visserij - afdeling Markt- en Inkomensbeheer).
Hou hier rekening mee. Toeslagrechten moeten immers jaarlijks aangevraagd worden via de verzamelaanvraag (zie onderaan). Op de indiening van deze verzamelaanvraag staat een strenge deadline (rond 21 april). Als u de toeslagrechten nog niet in bezit heeft op die datum kan u de bijhorende subsidie voor dat jaar niet aanvragen.
Overdrachtformulieren voor toeslagrechten moeten uiterlijk 6 weken voor de voornoemde deadline ingediend worden, zijnde rond 10 maart.

2.2 Indienen van een verzamelaanvraag

U kan de premie enkel ontvangen als u jaarlijks een verzamelaanvraag indient. Via deze verzamelaanvraag geven landbouwers aan de overheid te kennen welke percelen zij in gebruik hebben en welke bestemming ze krijgen in het huidige oogstjaar. Deze gegevens worden doorgegeven aan alle bevoegde instanties zoals de Vlaamse Landmaatschappij – De Mestbank (VLM) en de gemeenten die een belasting heffen op landbouwgrond.

Daarnaast kunnen via de verzamelaanvraag verschillende subsidies aangevraagd worden waaronder dus ook de bedrijfstoeslag.

De meeste landbouwers zijn verplicht om een verzamelaanvraag in te dienen. Indien u dat niet bent maar wel subsidies wil aanvragen, kan u dit vrijwillig doen. Hiertoe zal u zich kenbaar moeten maken bij de overheid en een landbouwnummer moeten aanvragen. Iedereen die landbouwgrond gebruikt kan dat bekomen. Ook de gegevens van mensen die een vrijwillige aanvraag indienen, worden doorgegeven aan de verschillende bevoegde instanties zoals de gemeenten en de VLM.

2.3 De landbouwgronden die u gebruikt en de bestemming die u eraan geeft komen in aanmerking voor de activering van toeslagrechten

Om een toeslagrecht te activeren moet u een overeenkomstige hoeveelheid grond in gebruik hebben. U heeft ongeveer 1 hectare landbouwgrond nodig om 1 toeslagrecht te activeren. Let wel, de grond moet in landbouwzone liggen en bovendien goed bruikbaar zijn voor landbouwdoeleinden. Zaken als middenbermen of kleine stukjes grasland aan op- en afritten van autostrades worden niet aanvaard.

In de verzamelaanvraag zal u moeten aangeven welke toeslagrechten u aan welke hectaren grond wil koppelen. Deze koppeling is niet genoeg. U zal ook moeten aangeven wat u met die grond gedaan heeft gedurende het laatste oogstjaar. Niet alle bestemmingen worden immers aanvaard. Bij het verzenden van de verzamelaanvraag voegt de overheid steeds een uitgebreid toelichtingdocument toe. Hierin vindt u een overzicht van de subsidiabele teelten. U kijkt daarvoor bij de bijlagen in de tabel met hoofdteelten. Indien er in de kolom “Hoofdteelten A” een kruisje staat betekent dit dat er met die bepaalde teelt toeslagrechten geactiveerd kunnen worden. Een graasweide voor paarden, die al dan niet gehooid wordt, komt momenteel in aanmerking, evenals akkers waarop courante paardenvoedergewassen zoals suikerbieten, voederbieten, maïs en haver geteeld worden. De lijst wordt jaarlijks aangepast. Hou deze dus goed in het oog.

2.4 U leeft de randvoorwaarden na

In ruil voor de ondersteuning verwacht de EU dat de ontvangers de zogenaamde randvoorwaarden naleven op het gebied van:

 • Volksgezondheid
 • Diergezondheid en gezondheid van planten
 • Dierenwelzijn
 • Normen voor het in stand houden van de landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditie

Opdat landbouwers, en dus ook paardenhouders, zich optimaal kunnen informeren over het naleven van deze randvoorwaarden riep de Vlaamse overheid het Bedrijfsadviessysteem (BAS) in het leven. Dit is een subsidie die het mogelijk maakt om financieel voordelig bedrijfsadvies in te winnen. Lees hier meer over in punt 3 van dit hoofdstuk.

Hiernaast dient u goede landbouw- en milieucondities na te streven en het areaal aan blijvend grasland op pijl te houden.

Opgelet!
Indien u uw toeslagrechten twee opeenvolgende jaren niet gebruikt gaan deze definitief verloren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u meer rechten bezit dan u landbouwgrond in gebruik heeft. De niet-opgeëiste bedragen gaan naar een nationale reserve voor jonge landbouwers.

2.5 Opmerking: Verzamelaanvraag

Vanaf 2007 stuurt de Vlaamse overheid jaarlijks een zogenaamde verzamelaanvraag naar alle betrokkenen. het Agentschap voor Landbouw en Visserij ontvangt en verwerkt de verzamelaanvragen. Vervolgens verspreidt het Agentschap de relevante gegevens naar andere betrokken administraties zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
Niet iedereen moet een verzamelaanvraag indienen. U bent hiertoe slechts verplicht indien u aangifteplichtig bent in het kader van het Mestdecreet.U bent aangifteplichtig in het kader van het Mestdecreet indien u:
 • Een mestproductie vanaf 300 kg P2O5 realiseert en/of
 • 2 ha of meer Vlaamse landbouwgronden in gebruik heeft en/of
 • Op een Vlaamse oppervlakte vanaf 50 are een gewas teelt op een groeimedium (plantenvoedingsbodem die geen landbouwgrond is)
Buiten de aangifteplicht in het kader van het Mestdecreet doet de verzamelaanvraag ook dienst als aanvraag voor de hieronder vermelde steunmaatregelen:
 • De bedrijfstoeslagregeling met activering van toeslagrechten (rechtstreekse inkomenssteun aan de landbouwers), beheerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij
 • Agromilieuverbintenissen, beheerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij
 • Beheerovereenkomsten, beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij
 • Inkomenscompensatie of onderhoudssubsidie bij het bebossen van landbouwgronden in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos
Om aanspraak te kunnen maken moet de aanvrager zich als landbouwer kenbaar gemaakt hebben bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, over de nodige rechten beschikken en/of voldoen aan specifieke voorwaarden. Neem gerust contact op met ons of met het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor meer informatie over subsidies. Gedetailleerde en recente informatie over de verzamelaanvraag kan u ook vinden op de website van het beleidsdomein landbouw en visserij.
» Klik hier voor meer informatie over de verzamelaanvraag op de webiste van landbouw en visserij.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Er bestaan 2 soorten toeslagrechten:

3.1 Gewone toeslagrechten

Om deze te activeren moet de landbouwer subsidiabele gronden in gebruik hebben. Dit zijn gronden waarop ook subsidiabele gewassen geteeld worden.

3.2 Speciale toeslagrechten

Speciale toeslagrechten werden verleend aan landbouwers die bij de ontkoppeling geen gronden in gebruik hadden maar wel een premie ontvingen tijdens de referentieperiode. Deze speciale toeslagrechten werden ook verleend aan landbouwers die recht hadden op veel subsidies in verhouding met hun oppervlakte. Ze kunnen geactiveerd worden als men een minimum aantal dieren houdt of door gronden aan te geven. Indien men speciale toeslagrechten met gronden activeert, worden ze omgevormd tot gewone toeslagrechten. De omzetting is niet omkeerbaar, dus vanaf dat moment blijven het ook gewone toeslagrechten die niet meer omgezet kunnen worden in speciale toeslagrechten.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Om de naleving van de voorwaarden na te gaan, voert de overheid jaarlijks controles uit bij personen die bedrijfstoeslag ontvangen.

 • 1 procent van de dossiers wordt gecontroleerd op de correcte naleving van de randvoorwaarden.
 • Bij 5 procent gaat men de in de verzamelaanvraag opgenomen percelen opmeten en nagaan of ze daadwerkelijk de bestemming kregen die opgegeven werd.

Bedrijfstoeslag behoort tot de taken van de afdeling Markt- en Inkomensbeheer van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
» Klik hier voor meer informatie over bedrijfstoeslag op de website van landbouw en visserij.
» Klik hier voor meer informatie over toeslagrechten op de website van landbouw en visserij.


Alvorens stappen te ondernemen neemt u best eerst contact op met de provinciale buitendienst van de administratie Landbouw en Visserij in uw regio:

 • Markt- en Inkomensbeheer Vlaams-Brabant | Ellipsgebouw (gelijkvloers) - Koning Albert II-Laan 35, bus 43 - 1030 Brussel | Tel. 02 552 73 00 | Fax 02 552 73 01 | Marian Van den Bossche, ingenieur | e-mail: mib.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
 • Markt- en Inkomensbeheer Antwerpen | Vlaams Administratief Centrum - Lange Kievitstraat 111-113, bus 72 - 2018 Antwerpen | Tel. 03 224 92 00 | Fax 03 224 92 01
 • Kristien Vaes, ingenieur | e-mail: mib.antwerpen@lv.vlaanderen.be
 • Markt- en Inkomensbeheer Limburg | Vlaams Administratief Centrum (Blok A, niveau 2) - Koningin Astridlaan 50 bus 6 - 3500 Hasselt | Tel. 011 74 26 50 | Fax 011 74 26 69 | Lieve Put, ingenieur | e-mail: mib.limburg@lv.vlaanderen.be
 • Markt- en Inkomensbeheer Oost-Vlaanderen | Burgemeester Van Gansberghelaan 92 - 9820 Merelbeke | Tel. 09 272 22 00 | Fax 09 272 22 01 | Katrien Billiet, ingenieur | e-mail: mib.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
 • Markt- en Inkomensbeheer West-Vlaanderen | Baron Ruzettelaan 1 - 8310 Brugge | Tel. 050 20 76 20 | Fax 050 20 76 29 | Freddy Dedeyne, ingenieur | e-mail: mib.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be