Zorgboerderijen met paarden: Het paard, een heilzaam dier 09/03/2017 2 min

Zorgboerderijen met paarden: Het paard, een heilzaam dier

Een zorgboerderij is een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar land- en tuinbouw activiteiten of andere projecten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, ingezet worden in de zorg voor kwetsbare groepen uit de samenleving.

De geboden ondersteuning kan er vier vormen aannemen:

 1. Dagbesteding: Hierbij ligt de nadruk op het actief bezig zijn met allerhande taken op de boerderij, op maat van de individuele mogelijkheden en beperkingen van de zorggast.
 2. Beleving: Deze ondersteuningsvorm mikt op mensen met een heel beperkte mogelijkheid op activering. Ze zoeken het platteland op om tot rust te komen.
 3. Time out: Het gaat hier ook om dagbesteding of beleving maar deze is vooraf afgebakend in de tijd. Het heeft als doel om even op adem te komen in een omgeving weg van de dagelijkse leefsituatie.
 4. Begeleiding tot een arbeidstraject: Deze ondersteuningsvorm is gericht op mensen die een reëel vooruitzicht hebben op (re)integratie op de arbeidsmarkt. De activering gaat hier gepaard met het doelgericht werken aan vaardigheden en attitudes van de zorggast.


Zorggasten trekken er naartoe met volgende doelstellingen:

 • sociale integratie
 • terugplooien uit de sociale omgeving
 • persoonlijke ontwikkeling
 • ontwikkeling van sociale attitudes
 • aanleren van sociale en technische vaardigheden


De meeste zorggasten zijn personen met een beperking en/of psychische problemen. Het gaat zowel om minderjarigen als meerderjarigen. Ook jongeren die begeleid worden door een voorziening jongerenwelzijn of dreigen af te haken op school, komen we vaak tegen op de zorgboerderij. Hiernaast kunnen zorgboerderijen uiteraard voor nog meer personen een maatschappelijke meerwaarde bieden.
We denken bijvoorbeeld aan specifieke doelgroepen zoals:

 • dementerende mensen
 • kinderen
 • werkzoekenden
 • mensen met burn-out
 • ex-gedetineerden
 • verslaafden
 • vluchtelingen
Tekst: Steunpunt Groene Zorg – www.groenezorg.be


Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid voorziet een subsidie om zorgboerderijen te ondersteunen. Om in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Eerst en vooral moet het gaan om een professioneel land- of tuinbouwbedrijf (bv. fokkerij, hengstenhouderij,…). Maneges of pensionstallen komen dus bijvoorbeeld niet in aanmerking.
Hiernaast bestaan er ook subsidiemogelijkheden vanuit “Welzijn”. Daarop kunnen maneges en pensionstallen wel beroep doen.

14/10/2022 13:02
Deel deze info:
Het Departement Landbouw en Visserij verleent subsidies aan landbouwers die in samenwerking met een voorziening een zorgactiviteit aanbieden (diversificatie). Meerbepaald ondersteunt het departement boerderijen waar zorgvragers op bepaalde dagen kunnen meedraaien op het landbouwbedrijf, en dit op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden. Dat biedt hen geborgenheid en arbeidsvreugde. Zij staan tijdens deze activiteiten steeds onder begeleiding van de landbouwer, een gezinslid of een derde partij.
De zorgvragers moeten bovendien steeds opgevolgd worden door een erkende welzijnsvoorziening. Het landbouwbedrijf en de welzijnsvoorziening maken duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de tijdstippen waarop de mensen in het bedrijf meewerken en het al dan niet deelnemen aan de gezinsmaaltijden.

De subsidie van het Departement Landbouw en Visserij wordt aan de boerderijen aangeboden ter compensatie van de verminderde economische productiviteit op het bedrijf NIET voor de zorg of begeleiding van de zorgvrager. Bovendien is ze uitsluitend bestemd voor professionele land- en tuinbouwers (dus bv. niet voor maneges, paardenkampen, kantines of pensionstallen). Wel in aanmerking komen, mits te voldoen aan de overige, verder besproken, voorwaarden:
 • professionele paardenfokkerijen
 • hengstenhouderijen
 • paardenmelkerijen
 • africhtingsstallen (enkel indien indien de dieren afkomstig zijn van de eigen fokkerij)

Verdere voorwaarden

 • Een minimumbedrijfsomvang uitgedrukt in bruto bedrijfsresultaat per bedrijfsleider: Minimaal 30.000 euro per bedrijfsleider afkomstig uit land- en tuinbouwactiviteiten en uit land- en tuinbouwverbredingsactiviteiten op het land- en tuinbouwbedrijf. Daarbij mogen de vermelde verbredingsactiviteiten maximaal 50% bedragen van het totale bruto bedrijfsresultaat van het bedrijf. Onder verbredingsactiviteiten wordt verstaan: hoevetoerisme, landbouw gerelateerde dagrecreatie, rechtstreekse verkoop van hoeveproducten, productie van hernieuwbare energie, landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer, landbouweducatie en zorgboerderijactiviteiten. Lesgeven, ponykampen en manegeactiviteiten vallen dus niet binnen verbreding. Dit zijn inkomsten buiten de land- en tuinbouw.
 • De aanvrager haalt op jaarbasis minder dan 18.000 euro beroepsinkomen uit andere niet-landbouwgerelateerde beroepsactiviteiten of activiteiten buiten de vennootschap.
 • Alleen opvang overdag komt in aanmerking voor subsidie.
 • Een dag is een periode van minstens 6 uur overdag. Een halve dag is een periode van minstens 3 uur overdag. Per halve dag ontvangt de zorgverlener 20€ met een maximum van 40€ per dag.
 • Om van de subsidie gebruik te kunnen maken, moet de land- of tuinbouwer een overeenkomst afsluiten met een voorziening. Dat wordt de zorgboerderijovereenkomst genoemd. De voorziening moet reeds geregistreerd zijn bij het Departement van Landbouw en Visserij en zijn goedgekeurd door het Departement van Welzijn.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de kandidaat op het e-loket van het Departement van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) een aanvraag indienen.

» Kik hier voor meer informatie over deze subsidie.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Het persoonsvolgend budget (PVB) is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee mensen met een beperking zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Zij kunnen hun budget spenderen binnen hun eigen netwerk of bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en door het VAPH vergunde zorgaanbieders (bv.zorgboerderijen).

Personen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben kunnen een persoonsvolgend budget dat ze volledig zelf mogen beheren. Als dagbesteding kunnen ze naar een zorgboerderij trekken en vervolgens betalen voor de individuele ondersteuning. De budgethouder moet dat verantwoorden naar de administratie van VAPH toe.

Dit is geen landbouwgebonden subsidie en hiervoor komen bv. ook maneges, pensionstallen en handelsstallen in aanmerking.

» Kik hier voor meer informatie over deze subsidie.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Aan de opvang van mensen op een zorgboerderij zijn risico’s verbonden. Een goede verzekering van deze activiteit is dan ook een must.

Voor de subsidie van het Departement Landbouw en Visserij is een goede verzekering zelfs een voorwaarde om in aanmerking te komen. Zorgboerderijen moeten opgenomen worden in de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid. Daarvan moet een attest afgeleverd worden aan het Departement voor Landbouw en Visserij als u in aanmerking wilt komen voor de subsidies.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Wenst u meer informatie over zorg op het platteland? Dan kan u terecht bij het Steunpunt Groene Zorg. Dit is het loket met alle know how ter zake. Voor al uw vragen over zorgboerderijen is dit hèt dus aanspreekpunt.

» Kik hier om naar de website van het steunpunt te gaan.


Bekijk ook even onderstaande reportage die op 1 maart 2017 op het VRT-journaal werd uitgezonden.

BewarenBewaren