Subsidie bedrijfstoeslag, ook mogelijk voor paardenhouders 22/09/2010 14:50 4 min

Bedrijfstoeslag is veruit de grootste subsidie waarop Europese landbouwers een beroep kunnen doen. Weinig paardenhouders weten dat ook zij ervoor in aanmerking kunnen komen.

Daarom vindt u op onze website een uitgebreid dossier over bedrijfstoeslag met meer informatie over de doelstellingen, voorwaarden, werkwijze, controlemechanismen, contactpersonen en dergelijke meer.
Deze maatregel staat ook bekend als rechtstreekse inkomenssteun, MTR-rechten, toeslagrechten, rechtstreekse EU-steun of Pijler I van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


SAMENVATTING

Bepaalde landbouwers, waaronder ook paardenhouders, ontvangen via de bedrijfstoeslagregeling rechtstreekse betalingen - gefinancierd vanuit Europa - om hun inkomen op peil te houden. Deze maatregel helpt landbouwers het hoofd te bieden aan economisch moeilijke tijden en de steeds strengere eisen rond kwaliteit, veiligheid, milieu enzovoort.
Een paardenhouder die gebruik maakt van landbouwgrond komt in aanmerking voor bedrijfstoeslag. Er worden geen vereisten opgelegd met betrekking tot uw specifieke hippische activiteiten, uw arbeidsinkomen, uw beroep, het ras van uw paarden,... maar u dient wel aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

1. U bezit toeslagrechten
In het verleden subsidieerde Europa enkele welbepaalde gewassen. In 2005 stapte men hiervan af en riep men de toeslagrechten in het leven. Indien een landbouwer tussen de periode 2000 en 2002 subsidiabele gewassen teelde, bekeek Europa hoeveel grond hij/zij toen gemiddeld bebouwde en hoeveel subsidie hiervoor verkregen werd. Op basis daarvan bepaalde men voor hoeveel grond deze landbouwer vanaf 2005 premies kon krijgen. Deze premies noemt men toeslagrechten (MTR). Het maakt niet meer uit hoeveel de landbouwer oogst en binnen bepaalde grenzen mag hij/zij zelfs kiezen wat er met de grond gebeurt. Men kijkt enkel naar de hoeveel grond die hij/zij ter beschikking heeft. Zo kan de landbouwer optimaal inspelen op de marktsituatie. Naast steun voor gewassen werden ook andere steunmaatregelen in de bedrijfstoeslag geïntegreerd, zoals de premie voor mannelijke runderen en de melkpremie.
Het aantal toeslagrechten is sinds 2005 constant gebleven. Er worden geen nieuwe toegekend. Paardenhouderijen werden tussen 2000 en 2002 niet gesubsidieerd en ontvingen bijgevolg geen toeslagrechten. Toch kunnen paardenhouders aanspraak maken op de subsidie door toeslagrechten aan te kopen. Iedereen die landbouwgrond in gebruik heeft de mogelijkheid om dat te doen. De aankoop gebeurt met behulp van gestandaardiseerde overdrachtformulieren. Om deze in te vullen heeft u wel een landbouwnummer nodig.
Omdat de subsidie aangevraagd moet worden via de jaarlijkse verzamelaanvraag moet u er goed op letten dat u de toeslagrechten voor de deadline in handen heeft. Kortweg betekent dit dat u de overdrachtformulieren rond begin maart moet indienen.

2. Indienen van een verzamelaanvraag
U kan de premie enkel ontvangen als u jaarlijks een verzamelaanvraag indient. Via deze weg geven landbouwers aan de overheid te kennen welke percelen zij in gebruik hebben en welke bestemming deze krijgen in het huidige oogstjaar. De meeste landbouwers zijn verplicht om een verzamelaanvraag in te dienen. Indien u dat niet bent maar wel subsidies wil aanvragen kan u dit vrijwillig doen. Hiertoe zal u zich kenbaar moeten maken bij de overheid en een landbouwnummer moeten aanvragen. Iedereen die landbouwgrond gebruikt kan dat bekomen.

3. De landbouwgronden die u gebruikt de bestemming die u eraan geeft komen in aanmerking
Om een toeslagrecht te activeren moet u een overeenkomstige hoeveelheid grond in gebruik hebben. U heeft ongeveer 1 hectare landbouwgrond nodig om 1 toeslagrecht te activeren. Let wel, de grond moet in landbouwzone liggen en bovendien goed bruikbaar zijn voor landbouwdoeleinden.
In de verzamelaanvraag zal u moeten aangeven welke toeslagrechten u aan welke hectaren grond wil koppelen. Daarnaast meldt u wat u met die grond gedaan heeft gedurende het laatste oogstjaar. Niet alle bestemmingen worden aanvaard. Een graasweide voor paarden, die al dan niet gehooid wordt, komt momenteel in aanmerking, evenals akkers waarop courante paardenvoedergewassen zoals suikerbieten, voederbieten, maïs en haver geteeld worden. De lijst wordt jaarlijks aangepast. Hou deze dus goed in het oog.

4. U leeft de randvoorwaarden na
In ruil voor de ondersteuning verwacht de EU dat de ontvangers de zogenaamde randvoorwaarden naleven op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid van planten, dierenwelzijn, ...

5. U streeft goede landbouw- en milieucondities na

6. U houdt het areaal aan blijvend grasland op pijl

Opgelet
Het is mogelijk dat de bedrijfstoeslagregeling in 2013 grondig herzien wordt. Eén van de aanpassingen zou kunnen zijn dat men de waarde van alle toeslagrechten gelijktrekt. Sterker nog, er bestaan geen garanties voor het voortbestaan van de toeslagrechten na 2013. Hou hier rekening mee. Indien u tot aankopen overgaat dient u dit in te calculeren. U kan dit best bespreken wanneer u verder advies inwint bij de provinciale buitendiensten van de Administratie Landbouw en Visserij.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie.
In Beeld
13/01/2014 17:18
Deel deze info: