Bericht FAVV: 3 nieuwe gevallen van infectieuze anemie vastgesteld bij paarden in een uitbrak in de provincie Luik 04/06/2012 11:02 2 min

Op 16 mei 2012 werd een nieuw geval van equine infectieuze anemie (EIA) vastgesteld bij een in België verblijvend, maar in Nederland geboren, paard van een particuliere eigenaar met een vijftiental paarden. Het bedrijf werd tot uitbraak verklaard.

Ondertussen werd vastgesteld dat 3 andere paarden die in hetzelfde bedrijf zijn ondergebracht en in afzondering werden geplaatst eveneens besmet zijn. Deze dieren werden reeds geëuthanaseerd. Er loopt momenteel een onderzoek met als doel alle paardachtigen (paarden, ezels en muilezels) op te sporen die door een van deze 4 paarden besmet zouden kunnen zijn.
De dieren die met de besmette paarden in contact kwamen worden beschouwd als verdacht van infectieuze anemie en moeten op besmetting worden getest. Ondertussen moeten zij in afzondering worden geplaatst om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Het FAVV verwijst naar de verplichtingen die bij wet zijn opgelegd aan houders van paardachtigen en dierenartsen:
  • Bij verdenking moet de houder een erkend dierenarts laten komen
  • De dierenarts moet het dier binnen de 24 uur onderzoeken.
  • Wordt de verdenking bevestigd dan moet de dierenarts het FAVV hiervan op de hoogte brengen en moet hij erop toezien dat de verdachte dieren worden afgezonderd en dat steekinsecten die de ziekte kunnen overbrengen worden bestreden.

Ter herinnering : Elke eigenaar van paardachtigen moet zijn dieren identificeren met een microchip en laten registreren in de nationale gegevensbank.
(Zie ook : https://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/paarden/)

Er bestaat geen vaccin of curatieve behandeling tegen infectieuze anemie bij paarden en besmette paarden blijven levenslang drager. De belangrijkste maatregel om de ziekte te bestrijden bestaat erin de besmette dieren te herkennen en te verwijderen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Goede veterinaire methoden en goede hygiënepraktijken zijn belangrijk om de ziekte te voorkomen.

Een volledig dossier over equine infectieuze anemie is beschikbaar op de website van het Voedselagentschap :
https://www.favv.be/sp/sa-ane-equine/anemie-equine_nl.asp
In Beeld
08/01/2014 10:53
FAVV
Deel deze info: