Omzendbrief FAVV - Nieuwe maatregelen rond verboden stoffen treden in werking op 4 april 2013 28/03/2013 12:34 2 min


Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten.
Het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten werd op 25 maart 2013 gepubliceerd. Dit besluit vervangt het koninklijk besluit van 8 september 1997 betreffende maatregelen inzake de verhandeling van landbouwdieren, ten aanzien van bepaalde stoffen of residuen daarvan met pharmacologische werking en het ministerieel uitvoeringsbesluit waarbij het systeem van H en R-statuten het licht zag. Dit besluit is van toepassing op alle voedselproducerende diersoorten en hun dierlijke producten.
Het oude systeem werd gewijzigd zodat het mogelijk wordt een geleidelijke aanpak in te voeren die rekening houdt met de ernst van de vastgestelde overtreding. Dit nieuwe systeem, "versterkte controle" genaamd, bevat bijkomende controlemaatregelen met als doel zich ervan te verzekeren dat de reglementering voortaan door de operator wordt nageleefd. Naargelang het geval houdt de versterkte controle volgende maatregelen in:
  • De afname van officiële monsters in het slachthuis en/of op het bedrijf teneinde te zoeken naar de aanwezigheid van residuen;
  • Het uitvoeren van bijkomende inspecties in het betrokken bedrijf of de betrokken bedrijven;
  • Het toezicht op en de beperking van het verhandelen van dieren;
  • De afname van officiële monsters op de dierlijke producten;
  • De verplichte registratie door de houder van alle behandelingen toegediend door een dierenarts en/of de houder.
In Beeld
07/01/2014 14:27
Deel deze info: