De (niet-)toepasselijkheid van de pachtwet voor de paardenhouderij 08/09/2009 09:08 1 min

Landbouw kan niet zonder grond. Van oudsher zijn het gebruik van grond en de rechten daaromtrent van essentieel belang voor de agrarische sector.

De pachtwet beoogt de bedrijfszekerheid van de landbouwbedrijven te vrijwaren. Ter verduidelijking van de invloed van de pachtwet op de paardenhouderij publiceert het Vlaams Paardenloket een analyse door Jan De Boitselier:

Het houden en zelfs het fokken van rijpaarden wordt overeenkomstig een vaststaande rechtspraak uitgesloten van het toepassingsgebied van de Pachtwet. Rijpaarden worden beschouwd als niet nuttig voor de landbouw. De vraag kan gesteld worden of dit niet achterhaald is nu de landbouw ook gewassen teelt voor productie van bio-energie.
De pachtwet biedt enerzijds een zeer sterke bescherming van de pachter, doch perkt anderzijds de rechten van de eigenaar zeer sterk in. Zo zijn de mogelijkheden om een pachter op te zeggen zeer beperkt. Bij verkoop heeft de pachter - behoudens de in de pachtwet geformuleerde uitzonderingen - steeds een voorkooprecht. De maximale pachtprijs is wettelijk vastgelegd en kan dus niet vrij overeengekomen worden. Dit brengt met zich mee dat veel eigenaars hun grond liever verhuren aan paardenhouders. In dat geval bepalen zij immers zelf de duurtijd van de overeenkomst, zijn de partijen vrij de huurprijs overeen te komen en behoudt de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.

Klik hier om het volledige document te downloaden.

Heeft u vragen of problemen in verband met pacht of huur, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u immers gratis verder.
In Beeld
13/01/2014 18:12
vzw Vlaams Paardenloket
Deel deze info: