Nieuwe pachtprijzen voor gronden en gebouwen 21/12/2016 10:43 2 min

Op 13 december 2016 werden nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor de berekening van de pachtprijs voor gronden en gebouwen bekend gemaakt. Ten opzichte 2013 stegen de coëfficienten in alle streken en provincies. Respectievelijke in de Vlaams-Brabantse, Antwerpse en Limburgse Kempen liggen ze het hoogst.
Momenteel kunnen houders van rijpaarden geen beroep doen op de pachtwet. Voor trekpaarden bestaan er wel mogelijkheden.

De Pachtwet

De Pachtwet, opgesteld in 1958, zorgde ervoor dat landbouwers meer rechten kregen met betrekking tot de agrarische gronden (incl. gebouwen, accommodatie,…) die ze bewerkten, maar niet in hun eigendom waren. Als landbouwer kan men sindsdien gronden 'pachten' in plaats van huren. Gezien de maximale pachtprijzen laag liggen en wettelijk vastgelegd zijn houdt dit voor de pachter een aanzienlijk financieel voordeel in. Daarnaast kan een grondeigenaar een pachter niet zomaar opzeggen en heeft de pachter meestal een voorkooprecht als de eigenaar de gronden (incl. gebouwen, accommodatie,…) wil verkopen.

Voor het houden en zelfs het fokken van rijpaarden kan u momenteel geen gebruik maken van de pachtwet. Dit betekent dat u uw gronden zal moeten huren. Voor het houden van trekpaarden bestaan er wel mogelijkheden.

Omdat de pachtwet de rechten van de grondeigenaar sterk inperkt, kiezen velen van hen ervoor om hun gronden te verhuren aan paardenhouders. In dat geval bepalen zij immers zelf de duurtijd van de overeenkomst, zijn de partijen vrij de huurprijs overeen te komen en behoudt de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.

Pachtprijzen

De maximale pachtprijzen die gevraagd kunnen worden voor gronden en gebouwen kan u berekenen door het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met een pachtprijzencoëfficiënt.

De pachtprijzencoëfficiënt wordt vastgesteld door een provinciale pachtprijzencommissie. Voor gronden verschilt deze per provincie en per landbouwstreek. Dit was vroeger ook het geval voor gebouwen, maar sinds 2016 geldt hiervoor nog maar één pachtprijscoëfficiënt per provincie.

De recentste coëfficiënten werden op 13 december 2016 bekendgemaakt via het Belgisch Staatsblad. Zij gelden voor pachten die binnen drie jaar na deze datum vervallen. Ten opzichte 2013 stegen de coëfficienten in alle streken en provincies. Respectievelijke in de Vlaams-Brabantse, Antwerpse en Limburgse Kempen liggen ze het hoogst.
» Klik hier voor een overzicht van de pachtprijscoëfficienten.

Meer info

Op onze website vindt u een uitgebreid dossier rond de pachtwet voor paardenhouderijen. Opgelet: Dit is een zeer juridisch dossier en vergt enige voorkennis. Neem daarom gerust contact met ons op om uw concrete vragen te bespreken.
» Klik hier om contact met ons op te nemen.

Daarnaast ontdekt u hier enkele voorbeeldovereenkomsten om gronden en/of stalling en weiland te verhuren aan, of gratis in gebruik te stellen van, paardenhouderijen. Deze modelcontracten maken dat de pachtwet niet van toepassing is.
» Klik hier voor meer informatie over pacht en huur.
In Beeld
21/12/2016 11:17
PaardenPunt Vlaanderen
Deel deze info: