Geneesmiddelen en doping op wedstrijd en op stal 03/07/2014 4 min

Geneesmiddelen en doping op wedstrijd en op stal

Zowel professionele als recreatieve paardensporters moeten zich houden aan de regelgeving met betrekking tot medicatie, diergeneeskundige behandelingen, doping,... Uiteraard kunnen zij hierop gecontroleerd worden door de bevoegde instanties.

Enerzijds bestaat er de regelgeving inzake doping vanuit de FEI (Fédération Equestre Internationale). Het gaat hier om zelfregulering vanuit de - door de FEI georganiseerde - paardensport.
Anderzijds bestaan er ook wettelijke voorschriften inzake diergeneeskundige behandelingen en het verschaffen van geneesmiddelen. In 2014 vonden er verschillende controles op de naleving van deze wettelijke voorschriften plaats op provinciale wedstrijden.

Medicatie en doping bij paarden op wedstrijden

Tijdens wedstrijden heeft u in principe niets anders nodig dan een paard en het noodzakelijke materiaal voor de gereden discipline. Medicatie en supplementen zijn verboden, met uitzondering van een EHBO-kist met ontsmettingsmiddel, aangekocht bij een apotheker of een dierenarts.


Het bezit van medicatie, spuiten en naalden op wedstrijd is enkel toegestaan voor dierenartsen. Ruiters, grooms, houders en/of eigenaars horen geen geneesmiddelen of supplementen bij te hebben, laat staan injectienaalden of spuiten.

Bij een controle kunnen verdachte producten in beslag genomen worden voor verdere analyse. De bevoegde diensten kunnen bloed nemen van de paarden voor onderzoek naar verboden substanties.

Paarden die deelnemen aan wedstrijden, mogen uiteraard geen verboden producten toegediend gekregen hebben (bv verdovende middelen, cortisonen, hormonen...).

Ook de FEI-regelgeving inzake doping is van toepassing tijdens nationale en provinciale wedstrijden wanneer die vallen onder de bevoegdheid van de FEI.
» Klik hier voor meer informatie over het antidopingbeleid van de FEI.
» Klik hier voor meer informatie over doping bij paarden (FEI-regels).

Wanneer uw paard veterinair behandeld werd en u wenst er mee deel te nemen aan een wedstrijd, dan dient u dat goed te overleggen met de behandelende dierenarts. U moet eveneens contact opnemen met de officiële dierenarts van de wedstrijd, die al dan niet toelating kan geven om deel te nemen.

Met respect voor het voorgaande bestaan er conform de FEI voorschriften wel mogelijkheden, mits het invullen van de nodige formulieren, om producten toe te dienen op wedstrijd.

Zeker voor hengstige merries is behandeling voor of tijdens de wedstrijd – mits melding – toegestaan, bv. Regumate, indien het daarvoor voorzien formulier ingevuld is.
» Klik hier voor de formulieren.

Wanneer van toepassing, dienen de FEI reglementen betreffende doping, de te volgen procedures, de mogelijkheid tot verweer tot in CAS, … gerespecteerd te worden opdat alles juridisch correct zou verlopen. Er zijn al te veel dopinggevallen niet bestraft omwille van procedurefouten.

Medicatie en doping bij menselijke atleten

Conform de FEI-richtlijnen kunnen ook menselijke atleten permanent medicijnen gebruiken. Denken we maar aan diabetici, die meermaals per dag insuline moeten inspuiten. Hiervoor is het dus best mogelijk dat de ruiter/menner in zijn vrachtwagen voor menselijk gebruik wel spuiten of naalden mee heeft. Tal van para-equestrian ruiters/menners dienen nog andere medicatie te gebruiken. Denken we verder aan bloeddrukremmende en anti-reumatische middelen en andere medicamenten die soms dagelijks dienen ingenomen te worden. Menselijke atleten die medicatie gebruiken dienen dit vooraf te melden.
» Klik hier voor meer informatie over toegestane medicatie voor menselijke atleten (FEI-regels).
» Klik hier voor meer informatie over doping bij menselijke atleten (FEI-regels).

Als men op een internationaal evenement met paarden (meerdere dagen naar het buitenland, in de mobilhome van de vrachtwagen aspirine, dafalgan, alka-selzer, immodium, motiulium, antibiotica, hoestsiroop, zalven, …, voor humaan gebruik bij zich heeft, heeft dat uiteraard niets te maken met de regelgeving inzake geneesmiddelen voor paarden.

Medicatie op stal

Het bezit van geneesmiddelen voor paarden is zeer strikt gereglementeerd, zelfs op stal (de plaats waar het paard gehouden wordt).

Het bezit van medicatie is enkel toegelaten indien het door een dierenarts of een apotheker afgeleverd werd. Geneesmiddelen op voorschrift mogen door een apotheker enkel afgeleverd worden met een geldig voorschrift van een dierenarts.

Voor paarden die niet uitgesloten zijn voor de voedselketen kan dit enkel met een Toedienings- en Verschaffingsdocument (TVD), met vermelding van het paard, de wijze van toedienen en de termijn (met een maximumtermijn van vijf dagen).

Medicatie moet steeds traceerbaar zijn en kan enkel afkomstig zijn van een apotheker of een dierenarts. In geval van twijfel over de inhoud van uw medicijnkast, kan u uw dierenarts om raad vragen.

Het bezit van dopingproducten is uiteraard verboden en strafbaar.

(Voedings-)supplementen zijn toegestaan indien ze geen verboden producten bevatten. Bij een controle kunnen ze in beslag genomen worden voor verdere analyse. De samenstelling moet duidelijk vermeld zijn, en van een betrouwbare bron afkomstig zijn.
» Klik hier voor meer info.

Diergeneeskundige handelingen

Behalve de basisverzorging zijn de diergeneeskundig handelingen voorbehouden aan dierenartsen. Alle tussenkomsten met een verdovend of invasief karakter in het organisme van het dier, behoren tot de diergeneeskunde.