Internationale promotie van Vlaamse sportpaarden 19/11/2013 4 min

Internationale promotie van Vlaamse sportpaarden

Dialoogdag

Vlaanderen is in binnen- en buitenland gekend omwille van zijn kwalitatieve fokkerij. Overal ter wereld concurreren in Vlaanderen gefokte sportpaarden op het hoogste niveau en jaarlijks vertrekken er duizenden naar alle hoeken van de wereld. Er zijn tal van voorbeelden van in Vlaanderen gefokte jumpingpaarden die fenomenale sportresultaten voorleggen, waardoor ze een gegeerd exportproduct zijn.

Toch stelde het Vlaams Paardenloket vast dat verschillende opportuniteiten voor een betere promotie van deze paarden voorlopig onbenut blijven en een aantal knelpunten een verdere groei soms in de weg dreigen te liggen.

Op maandag 14 mei 2012 organiseerden het Vlaams Paardenloket en de Vlaamse minister-president een dialoogdag rond de internationale promotie van Vlaamse sportpaarden. Een 50-tal experten vanuit de overheid en de paardensector – bevoegde administraties, stakeholders van de sector, stamboeken, handelaars en ruiters met een handelsstal – staken er de hoofden samen.

Het doel van deze dialoogdag was in de eerste plaats om knelpunten in verband met de promotie van Vlaamse sportpaarden bloot te leggen en te bekijken waar eventueel bijkomende maatregelen genomen zouden kunnen worden.

Bij de (internationale) handel in paarden wordt men geconfronteerd met vaak zeer complexe materies, die over verschillende beleidsniveaus verspreid zijn. Daarom werden ook alle hiervoor bevoegde Vlaamse en federale overheidsadministraties betrokken bij de dialoogdag.

Hier vindt u de discussietekst en het verslag van de dialoogdag.

Dialoogdag internationale promotie van sportpaarden: Discussietekst en verslag (14 mei 2012): Download

Ondersteuning via Flanders Investment and Trade

Daarbij kwam aan bod dat er via Flanders Investment & Trade (FIT) belangrijke ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn, die nog niet maximaal benut worden. Samen met het Vlaams Agentschap Ondernemen – Enterprise Europe Network Vlaanderen (EEN) vormen de provinciale kantoren van FIT het lokaal aanspreekpunt voor alle vragen van de ondernemer – ook de hippische – rond zakendoen in binnen- en buitenland. Men kan er terecht voor algemene informatie, adressenlijsten, marktonderzoek, afspraken- en actieprogramma’s, financiële steun, advies op maat en een exportmeter. FIT beschikt over 15 Adviseurs Internationaal Ondernemen – elk met hun eigen werkgebied – die gratis advies en begeleiding op maat verlenen. Een uitgebreid buitenlands netwerk met kantoren in 90 steden en 68 landen staat klaar om Vlaamse ondernemers bij te staan. Bij FIT kan men ook terecht voor financiële steun bij export en investeringen, voor de organisatie van een prospectiereis, aanwezigheid op beurzen, … .

» Klik hier voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden bij FIT.

Btw

Een belangrijk pijnpunt bij de verkoop en de uitvoer van paarden, zowel binnen als buiten de Europese Unie, is de toepassing van het verlaagd btw-tarief voor de levering van levende paarden. O.a. onze buurlanden werden door de Europese Commissie in gebreke gesteld wegens het onrechtmatig toepassen van het verlaagd btw-tarief voor de levering van levende paarden. Nederland werd hiervoor veroordeeld bij arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 3 maart 2011. Behoudens Luxemburg blijken alle andere in gebreke gestelde landen zo lang en zo veel mogelijk vast te houden aan het verlaagd tarief, hetgeen nadelig is voor de handel vanuit België. Er wordt op aangedrongen dat alle in gebreke gestelde landen zich zouden conformeren aan het standpunt van de Europese Commissie.

Om een correcte douaneaangifte te kunnen maken bij export van een paard, dient de verkoper-handelaar, indien hij btw-plichtig is, een EORI nummer te hebben. Ook dit kwam aan bod tijdens de dialoogdag, hetgeen onnodige en dure inbreuken op deze formaliteit zal kunnen voorkomen.

» Klik hier voor meer informatie over fiscaliteit in de Vlaamse paardensector.

Buitenlandse ruiters en begeleiders

De aanwezigheid in Vlaanderen van buitenlandse ruiters en sporttechnische begeleiders vormt een zeer belangrijk kanaal voor de export van sportpaarden en een bron van inkomsten voor de volledige omkadering. Er werd een ontwerp van oplossing uitgewerkt om het bekomen van visa voor deze specifieke categorieën, en dit onder zeer strikte voorwaarden, te faciliteren.

Handelsprotocollen

Ook het afsluiten van handelsprotocollen, voor de export van levende paarden vormt een actiepunt. Met de diensten van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen(FAVV) werd gewerkt aan het afsluiten van een handelsprotocol met China.

» Klik hier voor meer informatie over dit handelsprotocol.

De diensten van het FAVV verleenden hun volle medewerking bij de dialoogdag en werken aan een vlotte aflevering van gezondheidscertificaten voor de export van paarden.

Juridische betwistingen

Al te vaak resulteert de verkoop van een paard in juridische betwistingen. Een paard wordt beschouwd als een consumptiegoed, waarop de Europese Richtlijn Consumentenkoop en de Wet betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is. Het Vlaams Paardenloket gaf in dit verband reeds de intussen ruim verspreide brochure “De vijf geboden bij de aankoop van een paard uit”. Het verkopen van een paard is duidelijk geen vrijblijvende zaak. Het verstrekken van correcte informatie over het paard, een grondig tegensprekelijk veterinair onderzoek voorafgaandelijk aan de verkoop en duidelijke afspraken op papier kunnen veel problemen voorkomen.

» Klik hier voor de brochure 'De vijf geboden bij de aankoop van een paard'.
» Klik hier voor meer informatie over eigendomsrecht.

Documenten