OPROEP om ons te informeren over jaagpaden die in aanmerking komen voor paardenrecreatie 06/09/2011 16:21 4 min

Ken je een jaagpad dat gebruikt zou kunnen worden voor paardenrecreatie?
Stel ons dan op de hoogte!

Het aantal recreatieruiters en -menners kende de laatste jaren een explosieve groei. Tegelijkertijd werden onze openbare wegen alsmaar drukker.
Paarden vallen niet altijd goed te combineren met intens verkeer. Daarom steeg de vraag naar routestructuren waar ruiters en menners op een veilige manier van hun vrije tijd kunnen genieten.
Ook andere types van plattelandsrecreatie, zoals fiets- en wandeltochten en mountainbiking zitten in de lift.
Jaagpaden lenen zich vaak erg goed voor deze vormen van zachte recreatie. Tot nu toe zijn ze meestal verboden terrein voor ruiters en menners, maar hier kan met uw hulp verandering in komen.

De toeristische en recreatieve infrastructuur voor ruiters en menners is één van de belangrijke focuspunten van vzw Vlaams Paardenloket. Recent pleegde het loket een zeer constructief overleg met de NV Waterwegen en Zeekaneel en de NV De Scheepvaart rond het gebruik van jaagpaden voor paardenrecreatie. Daar werd besloten dat vzw Vlaams Paardenloket concrete voorstellen zal verzamelen voor het openstellen van jaagpaden voor ruiters en menners.

Wat is een jaagpad?

Jaagpaden zijn gelegen langs kanalen of rivieren. Vroeger werden ze gebruikt om schepen vooruit te trekken (ook jagen genoemd). Schepen moesten gejaagd worden indien de wind niet gunstig was. Er bestonden ook trekschuiten die altijd gejaagd moesten worden.

Het voorttrekken gebeurde meestal door de schipper en zijn familie maar iedereen kent natuurlijk het beeld van de krachtige Belgische Trekpaarden die vrachtschepen verder slepen over het kanaal.
Ook nu nog kan je een jaagpad gemakkelijk herkennen. Je zal zelden bomen of obstakels tussen het pad en de waterloop aantreffen. Die zouden immers het touw tussen de boot en de trekkers of het paard gehinderd hebben.
Sommige jaagpaden werden in de loop der jaren verhard waardoor ze een grote aantrekkingskracht uitoefenen op fietsers en wandelaars.
Jaagpaden langs waterwegen zijn toegankelijk voor voetgangers- en fietsverkeer, met uitzondering van trajecten die omwille van werken of omwille van de exploitatie van een waterweg niet in aanmerking komen. Paardrijden of mennen is niet toegelaten op een jaagpad tenzij hier uitdrukkelijk toelating voor verleend wordt. Om die toelating te verkrijgen zal het Vlaams Paardenloket geval per geval een dossier opmaken en indienen.

Hierbij roepen we dan ook iedereen op die kennis heeft van jaagpaden die in aanmerking zouden kunnen komen voor paardenrecreatie om ons dit te melden.

Het Vlaams Paardenloket zal dan zelf een eerste screening uitvoeren, alvorens er in samenwerking met lokale mensen en verenigingen een dossier over samen te stellen en in te dienen bij de waterwegbeheerders.

Deze voorstellen zullen beoordeeld worden op basis van de volgende criteria:
  • De verharde jaagpaden langs de waterwegen komen niet in aanmerking;
  • Er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn;
  • De algemene toestand van de kanaaloevers;
  • De mogelijke erosie van de kanaaloevers – Hierbij zal ook onderzocht worden of de voorgestelde zones van de kanalen in ophoging gelegen zijn;
  • De toegang voor ruiter en paard moet op een veilige wijze kunnen gebeuren;
  • Er kan geen conflict optreden met andere (toegelaten) gebruikers van de jaagpaden of kanaalbermen;
  • Eventuele specifieke lokale omstandigheden.
De NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) laat wel opmerken dat de werken voor het uitbouwen van ruiterpaden niet door haar kunnen worden bekostigd. Bij nieuwe infrastructuren of bij structurele aanpassingen aan de waterweg door W&Z kan wel bekeken worden of ruiterpaden kunnen geïntegreerd worden in het project.
Ter herinnering: Hoewel de jaagpaden oorspronkelijk terrein waren voor paarden, zijn ze nu in eerste instantie private dienstwegen ten behoeve van het beheer en onderhoud van de kanalen en de aanhorigheden door de waterwegbeheerder. Het zijn bijgevolg geen openbare wegen. Toch wordt de nodige aandacht opgenomen voor de zachte recreatie op en langs de bevaarbare waterwegen. Het rijden met paarden op de jaagpaden of bermen kan eveneens tot de zachte recreatie worden bestempeld.

Wij rekenen dus op uw medewerking om de recreatieve mogelijkheden voor ruiters en menners uit te breiden door het openstellen van hiertoe geschikte jaagpaden.

» Klik hier om ons te contacteren

Meer info

» Klik hier voor de website van vzw Vlaams Paardenloket
» Klik hier voor meer informatie over hippische recreatie en toerisme

Fotomateriaal: © Edgard Goedleven: "Ter gelegenheid van de viering van de 250ste verjaardag van de Leuvense vaart trokken op 29 mei 1999 de trekpaarden van de Vereniging voor het bevorderen van het Belgisch Trekpaard een gerenoveerde trekschuit tussen Leuven en Tildonk" (Uit: Het Belgisch Trekpaard, een levend monument - Paul De Brauwer)
In Beeld
13/01/2014 16:08
Deel deze info: