Gezondheidscertificaten en Traces NT voor paardachtigen 11/12/2023 4 min

Voor bijna alle grensoverschrijdende verplaatsingen van paardachtigen is een gevalideerd gezondheidscertificaat wettelijk verplicht. Bovendien moeten deze verplaatsingen geregistreerd worden in TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

1. Wat is een gezondheidscertificaat?

Een gezondheidscertificaat is een officieel document van de overheid waarin zij garanties geeft over de goede gezondheidstoestand van de paardachtige. Dit document en haar garanties worden in België afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV).

Het gezondheidscertificaat is geen louter administratief document: het is het bewijs dat de paardachtige is onderzocht door een officiële dierenarts voor het vertrek en dat deze heeft gecontroleerd dat de paardachtige geen symptomen van ziekte vertoonde en dat het niet afkomstig was van een bedrijf waar een aangifteplichtige ziekte is vastgesteld. Door enkel gezonde dieren te verplaatsen, wordt vermeden dat dierziekten verspreid worden binnen de Europese Unie. Aangezien deze regels ook gelden voor de andere Europese lidstaten en bij invoer uit 3de landen, wordt ook vermeden dat zieke dieren in België toekomen.
Opgelet: een verklaring door uw dierenarts dat uw paardachtige gezond is, is geen gezondheidscertificaat.

2. TRACES NT

TRACES NT is het online beheersysteem van de Europese Commissie dat onder meer de verplaatsinegn van levende dieren volgt tussen de lidstaten van de Europese Unie.
In TRACES NT registreren de nationale autoriteiten de gezondheidscertificaten zodat ze te raadplegen zijn door de betrokken Europese lidstaten van bestemming en de betrokken ontvanger (exploitant).

3. Gezondheidscertificaten voor verplaatsingen van België naar een andere Europese lidstaat

Elke houder van paardachtigen die zijn/haar paardachtige over de grens wil brengen (met uitzondering van de verplaatsingen beschreven in punt 5) moet weten dat hij/zij de bevoegde autoriteit - in België is dat de Lokale Controle-Eenheid (LCE) van het FAVV bevoegd voor zijn regio - tijdig moet contacteren. De LCE van het FAVV zal dan het gezondheidscertificaat afleveren en de verplaatsing in TRACES NT registreren.

De aanvraag gebeurt verplicht met een aanvraagformulier.
Aanvraag: zie omzendbrief (PCCB/S2/635294) met betrekking tot het gebruik van TRACES door de exploitanten bij het verplaatsen van levende dieren, levende producten en bepaalde producten van dierlijke oorsprong naar een andere Lidstaat.

Hierbij de link naar de contactpagina van de verschillende LCE’s van het FAVV per Belgische regio: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/

Belangrijk om te weten wanneer je je paard naar een bestemmeling in het buitenland wil verzenden (verkoop, …..) is dat de bestemmeling in het land van bestemming er ook moet voor zorgen dat hij/zij is geregistreerd in dat land bij de bevoegde overheid.

4. Gezondheidscertificaten voor verplaatsingen van andere Europese lidstaten naar België

Voor een verplaatsing naar België moet de verzender in het buitenland het gezondheidscertificaat in het land van vertrek aanvragen bij de bevoegde autoriteit (zijnde de sanitaire administratie) van de betrokken Europese lidstaat. Een houder die zijn/haar paardachtige vanuit een andere lidstaat naar België wil verplaatsen zal dus de formaliteiten in het land van vertrek op zich moeten nemen.

Bovendien moet de Belgische inrichting van bestemming een in HORSE ID geregistreerde inrichting zijn die dan wordt overgenomen in TRACES NT. Indien de inrichting van bestemming in HORSE ID geregistreerd is, maar nog niet in TRACES NT  (bv. omdat dit het eerste internationaal transport naar deze inrichting is), moet de Belgische bestemmeling contact opnemen met de LCE van het FAVV, bevoegd voor zijn/haar regio.

Elke inrichting die paardachtigen houdt in België, moet geregistreerd zijn in HorseID, zijnde de centrale gegevensbank beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP), op basis van een overheidsopdracht: https://cbc-bcp.be/fr/mijn-inrichting/ . Een registratie van die inrichting in TRACES NT is alleen nodig indien de inrichting betrokken is bij het verzenden of het ontvangen van paarden uit een ander land = dus bij grensoverschrijdend verkeer.

Indien u zelf het transport organiseert (vb. het ophalen van een paard), moet u ook de nummerplaat van de vrachtwagen of aanhangwagen doorgeven aan de persoon die het gezondheidscertificaat aanvraagt, alsook het reisplan.


5. Enkel in de gevallen beschreven in de Omzendbrief betreffende het verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en de noordelijke departementen van Frankrijk (grenzend aan België) is er geen gezondheidscertificaat vereist

Zie: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dieren/omzendbrieven/_documents/20220406_Cir-Ob_VerkeerpaardenBE-NL-LU-FR_V1-0_NL.pdf

Voor Frankrijk geldt de afwijking enkel voor de Franse aan België grenzende departementen.


6. Transporten van paardachtingen naar of van 3de landen worden gereglementeerd door specifieke voorschriften die variëren van 3de land tot 3de land


7. Verplichte registratie in Horse-ID

Elke paardachtige die gedurende een periode van meer dan dertig dagen in een inrichting in België wordt gehouden moet geregistreerd worden in HorseID. Uitzonderingen op deze verplichting zijn er voor:
    paardachtigen die hoogstens negentig dagen bij wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden betrokken zijn;
•    mannelijke paardachtigen die in het voortplantingsseizoen als fokdieren worden gehouden;
•    vrouwelijke paardachtigen die hoogstens negentig dagen als fokdieren worden gehouden.

 

In Beeld