Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilehome? 17/11/2015 1 min

Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilehome?
Heel wat ruiters en menners trekken er regelmatig een paar dagen met hun paard op uit voor een ontspannende vakantie of een meerdaags sportevenement. Daar spelen vrachtwagenfabrikanten al sinds lange tijd op in door paardenvoertuigen aan te bieden met een uitgebreid, en soms zelfs luxueus, mobilhomegedeelte.

Maar is uw voertuig dan een mobilhome of een vrachtwagen? En wat zijn daar de gevolgen van? In dit dossier vindt u hierover alle nodige info.

Opgelet

Bij mobilhomes voor paardenvervoer, is het zeer belangrijk uitgebreide aandacht te schenken aan de Maximale Toegelaten Massa (MTM) en het laadvermogen. Dit heeft niet alleen invloed op het vereiste rijbewijs maar bepaalt ook of u niet “overladen” bent.
14/10/2022 13:02
Deel deze info:
Of het gaat om een mobilhome of om een vrachtwagen, vindt u terug in het conformiteitscertificaat of gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity - COC) van uw voertuig.

Het COC is de officiële vertaling van het technisch reglement in een bepaalde voertuigcode. Het is de verklaring van een producent, dat het voertuig voldoet aan het goedgekeurde type, bv. kampeerauto – mobilhome: categorie M1.
Het doel van dit document is om het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie te waarborgen. De inhoud van een COC is gedefinieerd door de EU regelgeving (Amendement IX, Verordening 92/53). Het bevat informatie over het voertuig, de identificatie van de producent, het type-goedkeuringsnummer, de technische specificaties,....

Voertuigen zonder de EU-specificatie (bv. een voertuig geproduceerd voor de V.S. of de Japanse markt) en oudere voertuigen, waaraan nog geen type-goedkeuring is afgegeven door de EC, hebben geen bestaand COC. Eveneens is het niet mogelijk om een COC uit te geven voor omgebouwde voertuigen. U heeft echter wel een COC nodig voor de technische keuring. Indien u niet beschikt over een COC neemt u contact op met de invoerder of de officiële mandataris van uw voertuig om een aanvraag tot het bekomen van het COC te verkrijgen. U kunt ook in een keuringscentrum langsgaan om een gelijkvormigheidsprocedure te doorlopen. Er bestaat bv. een procedures voor voertuigen die naar kampeerwagen omgebouwd werden. Deze zullen dan moeten voldoen aan de technische omschrijving van een kampeerwagen in het technisch reglement.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
In het technisch reglement, spreekt men niet van een ‘mobilhome’ maar wel van een ‘kampeerauto’.

Volgens het technisch reglement is een kampeerauto een motorvoertuig met minstens vier wielen, dat ontworpen en gebouwd is voor het vervoer van passagiers. Hij heeft ten hoogste acht zitplaatsen, die van de chauffeur niet meegerekend. Daarenboven moet de constructie woonaccommodatie bevatten die blijvend aan het koetswerk is bevestigd, en die op zijn minst bestaat uit:
 • zitgelegenheid en een tafel die opklapbaar mag zijn;
 • slaapaccommodatie;
 • kookgelegenheid en opbergfaciliteiten.

Deze uitrusting moet vast aan het koetswerk bevestigd zijn. Is dit niet het geval, dan wordt het voertuig beschouwd als een vrachtwagen, een lichte vrachtauto of een minibus Van belang is hier dat de wetgever duidelijk stelt dat een kampeerauto een personenvoertuig is.

Naast de bovenvermelde kenmerken voorziet het technisch reglement nog een aantal technische vereisten:
 • Er moet visueel en mondeling contact mogelijk zijn tussen de bestuurder en de passagiers in de woonruimte.
 • In de woonruimte moet een nooduitgang aanwezig zijn die zich niet in dezelfde wand als de gewoonlijk door de passagiers gebruikte deuren bevindt. Als er een gemakkelijke doorgang naar de bestuurdersruimte bestaat, mag men één van de deuren in de bestuurdersruimte als nooduitgang beschouwen.
 • De deuren van de kasten en van de huishoudtoestellen mogen niet onverwachts open gaan door bewegingen van het rijdend voertuig, zelfs niet bij brutaal remmen.

In de motorhomes die in het verkeer gebracht werden na 1 april 2003, moet elke goedgekeurde zitplaats die men tijden het rijden gebruikt, uitgerust zijn met een veiligheidsgordel. In motorhomes voor het eerst ingeschreven na 20 oktober 2007, zijn zitplaatsen die dwars op de rijrichting staan gemonteerd, niet langer toegestaan.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:

De maximaal toegelaten massa van uw motorhome is het maximum gewicht dat deze mag wegen op de grond. Het is de constructeur die de MTM vastlegt. Deze is afhankelijk van de bouw en assen van het voertuig.

De MTM bepaalt niet alleen het voorgeschreven rijbewijs, maar ook wat u op het voertuig mag laden. Het laadvermogen of het tarragewicht is het gewicht dat u extra mag laden, dit nadat uw motorhome gevuld is met koelvloeistof, smeerolie, brandstof, drinkwater en gas (voor 90% gevuld).
Het aantal personen dat mag vervoerd worden, staat vermeld op het Europees gelijkvormigheidsattest (COC), onder rubriek 42.1.

Let steeds goed op dat u de MTM en het laadvermogen van uw voertuig respecteert en over het correcte rijbewijs beschikt.

Laadvermogen

Voordat een mobilhome in het verkeer mag rijden, moet deze eerst naar de keuring. Daar wordt het voertuig gewogen. Op basis van deze weging bepaalt men het laadvermogen. Daarbij spelen verschillende begrippen een belangrijke rol:

 • MTM (maximaal toegestane massa): Het maximumgewicht van het voertuig, bepaald op basis van de weerstand van het chassis en van de andere onderdelen van het voertuig. De MTM kan u terugvinden op het Europees gelijkvormigheidsattest (COC) of op het Procesverbaal van goedkeuring (PVG). De maximaal toegelaten massa mag nooit worden overschreden.
 • Massa van het rijklare lege voertuig (de tarra): Het gewicht van het voertuig met koetswerk, koelvloeistof, smeerolie, gevulde brandstoftank, gereedschap en reservewiel. Bij motorhomes komt daar ook nog de binneninrichting bij en het gewicht van de tanks voor drinkwater en gas, die voor 90% gevuld moeten zijn.
 • Conventionele massa (specifiek voor motorhomes): Het aantal zitplaatsen, die van bestuurder inbegrepen, vermenigvuldigd met 75.
 • Massa van de additionele belasting: Dit is het nuttige laadvermogen, het gewicht dat de wagen nog mag laden. Om de “massa van de additionele belasting “ te berekenen worden de massa van het rijklare lege voertuig en de conventionele massa samengeteld (Formule: Laadvermogen= MTM – tarra + (75 kg. x A )). A staat voor het aantal zitplaatsen. Het nuttige laadvermogen staat vermeld op het keuringsbewijs.


Aangezien een paard geen pluimgewicht is, kan u de limieten opgelegd aan het laadvermogen van een mobilhome wel eens sneller overschrijden dan u denkt.

Rijbewijs

Bij het bepalen van het rijbewijs speelt de MTM (maximaal toegelaten massa) van het voertuig een belangrijke rol. De mobilhome vereist een rijbewijs van de categorie B, C1, C of D al naargelang de MTM en het aantal passagiers. Soms heeft u ook een geldig rijgeschiktheidsattest (medisch attest) nodig.

Om de regels met betrekking tot uw specifieke situatie te achterhalen, gaat u best met uw voertuig, alle bijhorende documentatie en uw rijbewijs langs bij de dichtstbijzijnde verkeerspost in uw buurt. Maak wel eerst een afspraak. Uw lokale politiekantoor zal u de nodige contactgegevens bezorgen.

30/09/2022 10:38
Deel deze info:

Belasting op inverkeerstelling

Mobilhomes zijn vrijgesteld van betaling van de eenmalige belasting op inverkeerstelling.

Verkeersbelasting en rittenkaart

Indien uw paardenvoertuig geschikt is voor goederenvervoer van 12 ton of meer, moet u jaarlijks verkeersbelasting betalen (berekend op basis van de MTM).

U kan hiervoor vrijstelling verkrijgen via het systeem van de rittenkaart indien u:
- niet meer dan 30 dagen op de baan komt, en:
- niet voor professionele doeleinden de baan op gaat.

Staat uw voertuig ingeschreven als kampeerauto? Dan geldt de bijkomende voorwaarde dat het niet op naam mag staan van een natuurlijk persoon, tenzij het voertuig geleased wordt. Leasing kampeerwagens die op naam van een natuurlijk persoon staan kunnen dus wel gebruik maken van een rittenkaart.

Kilometervergoeding

Enkel voertuigen die – al dan niet uitsluitend – bedoeld of gebruikt zijn voor goederentransport – waaronder het transport van paarden – zijn onderworpen aan de kilometerheffing. Voertuigen bestemd voor personenvervoer (personenwagens, bussen, campers, etc.), vallen buiten het toepassingsgebied. Daarbij stelt zich de vraag of voertuigen die ingeschreven staan als mobilhome, ook al worden ze bedoeld of gebruikt voor paardentransport, onderworpen zijn aan de kilometerheffing.

Het al dan niet onder de kilometerheffing vallen, wordt bepaald door hoe het voertuig is ingeschreven: als vrachtwagen of als mobilhome. In het eerste geval geldt de kilometerheffing indien het voertuig een MTM van meer dan 3,5 ton heeft; in het tweede geval niet. Mobilhomes zijn, als ze als zodanig zijn ingeschreven, niet onderworpen aan de kilometerheffing. Een voertuig met een MTM van meer dan 3,5 ton dat als vrachtwagen staat ingeschreven moet een OBU aan boord hebben; een als mobilhome ingeschreven voertuig niet.

Mobilhomes vallen dus niet onder de kilometerheffing.
» Klik hier voor een volledig dossier over de kilometerheffing.
30/09/2022 10:38
Deel deze info:
Indien uw paardenvoertuig ingeschreven staat als mobilhome, heeft dit nog heel wat andere gevolgen, bv:
 • U kan parkeren op plaatsen aangeduid met een bordt E9h (parkeren uitsluitend voor kampeerauto’s), maar bijvoorbeeld niet op parkeer¬plaatsen gereserveerd voor lichte vrachtauto’s en vrachtauto’s.
 • Voor kampeerauto’s gelden dezelfde snelheidsbeperkingen als voor personenauto’s. Indien hun MTM hoger ligt dan 3,5 ton mogen ze op autosnelwegen en 2x2-wegen niet sneller dan 90 km/u rijden. Opgelet: In het buitenland liggen de snelheidsbeperkingen vaak lager.