Vervoer: Examens voor het attest van vakbekwaamheid - Verplichtingen grensoverschrijdend transport 09/12/2010 10:25 9 min

Volgens de Europese verordening 1/2005 (Transportverordening) moeten sinds 1 januari 2007 alle bestuurders van wegvervoermiddelen waarmee commercieel vervoer van landbouwhuisdieren uitgevoerd wordt, en de verzorgers die hen vergezellen, hiervoor over een getuigschrift van vakbekwaamheid beschikken.

Deze verordening is niet van toepassing op het vervoer dat geen verband houdt met een economische bedrijvigheid en ook niet op het rechtstreekse vervoer van dieren van of naar diergeneeskundige praktijken en klinieken.
Voor niet-commercieel transport van paarden is er geen getuigschrift van vakbekwaamheid vereist. Binnen de Benelux wordt aan niet-commercieel transport een vrij ruime definitie gegeven. Buiten de Benelux wordt deelname aan wedstrijden vaak als commerciële activiteit beschouwd wegens het prijzengeld of het feit dat paarden in waarde kunnen stijgen, zodat ook voor transporten in functie van wedstrijden aan de voorschriften van Verordening 1/2005 moet worden voldaan.

Op het terrein blijkt dat er in het geheel geen eenvormigheid is in de toepassing van Verordening 1/2005 zodat voor transporten naar het buitenland opgeroepen wordt tot de grootste voorzichtigheid.

Het getuigschrift van vakbekwaamheid is wel lang niet de enige verplichting waaraan voldaan moet worden bij grensoverschrijdend transport.

1. OPLEIDING EN EXAMEN VOOR HET GETUIGSCHRIFT VAN VAKBEKWAAMHEID

Een getuigschrift van vakbekwaamheid kan men behalen door te slagen voor een examen. In België waren er echter problemen met de omzetting van de wetgeving. Hierdoor konden er aanvankelijk geen examens plaatsvinden. In deze situatie is recent verandering gekomen omdat de publicatie van het Koninklijk besluit van 13 juni 2010 betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren de organisatie van examens mogelijk maakt.

Er zullen op regelmatige basis examens plaats vinden in Geel, Drongen, Torhout, Roeselare, Lier, Leuven en Bocholt. Verdere informatie over deze examens, de kostprijs, het inschrijvingsformulier en het handboek zijn te vinden op de websites dierengezondheidszorg.be en diereninformatie.be.

» Klik hier voor de website dierengezondheidszorg.be
» Klik hier voor de website diereninformatie.be

Het examen bestaat in de eerste plaats uit een algemene module die voor iedereen bedoeld is. Daarnaast zijn er dierspecifieke modules. De chauffeur / verzorger kan examen afleggen voor één of meerdere diersoorten. Voor de diersoorten waarvoor de chauffeur / verzorger slaagt, krijgt hij een getuigschrift en mag hij het transport uitvoeren of begeleiden.
Verschillende instellingen bieden opleidingen aan om zich voor te bereiden op dit examen. Het volgen van één van deze opleidingen is vrij. U kan ook kiezen om de cursus via bovenstaande links te downloaden.
OPGELET: Wij trekken er de aandacht op dat in België voor het vervoer van paarden enkel een getuigschrift van vakbekwaamheid vereist is voor commercieel paardentransport, volgens de hierna omschreven definitie.

2. COMMERCIEEL EN NIET-COMMERCIEEL TRANSPORT

In België wordt de volgende interpretatie gegeven aan respectievelijk commercieel en niet-commercieel paardentransport:

A. Niet-commercieel transport

Het gaat om vervoer van eigen dieren dat niet kadert in een commerciële activiteit. Het vervoermiddel hoeft niet eigen te zijn. Het vervoer blijft niet-commercieel indien naast de eigen dieren, de lege plaatsen op een voertuig verder opgevuld worden met paarden van anderen, zonder dat deze anderen daarvoor moeten betalen. Ook transport van paarden als vriendendienst, zonder dat er eigen paarden worden ver voerd, wordt als niet-commercieel beschouwd op voorwaarde dat de eigenaar van de paarden het transport begeleidt.

Vervoer in het kader van recreatie, hobby of sport:
 • Vervoer van en naar wedstrijden
 • Vervoer van en naar prijskampen
 • Vervoer van en naar maneges

Vervoer in het kader van de bedrijfsvoering:
 • Vervoer van en naar de weide of tussen stallen
 • Vervoer van en naar dierenklinieken
 • Vervoer van politiepaarden

Vervoer in het kader van de fokkerij als niet-landbouwactiviteit (zie de ‘overwegende (21)’ van de Verordening)


B. Commercieel transport

Commercieel vervoer betreft het vervoer van dieren in het kader van een commerciële activiteit.
Ieder vervoer waarvoor de vervoerder betaald wordt, onafgezien van het feit of er enkel paarden van derden vervoerd worden, of dat paarden van derden samen met eigen dieren vervoerd worden.
Elk vervoer van paarden in kader van een landbouwactiviteit:
 • Vervoer naar het slachthuis
 • Vervoer van en naar een veemarkt
 • Vervoer van en naar een paardenmesterij
 • Vervoer van en naar een paardenbeslag, vb. paardenmelkerij
 • Vervoer van paarden ingezet voor de arbeid (vb. bosbouw)

Elk vervoer van paarden in kader van een commerciële activiteit:

 • Vervoer in het kader van een rondreizende paardenshow
 • Vervoer in het kader van circussen

Vervoer van in beslag genomen dieren

OPGELET: In andere Europese lidstaten buiten de Benelux wordt transport van en naar internationale wedstrijden aanzien als commercieel transport waardoor toch de voor commercieel transport voorgeschreven documenten verplicht zijn!!!

3. VERPLICHTINGEN BIJ GRENSOVERSCHRIJDEND TRANSPORT

A. Grensoverschrijdende transporten

Wanneer het transport verband houdt met een economische bedrijvigheid, heeft men de volgende zaken nodig:
 1. Een getuigschrift van vakbekwaamheid (zie hierboven)
 2. Keuring van uw voertuig door de Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van het FAVV (gegevens terug te vinden op de website van het FAVV). Dit heeft niets te maken met de gewone technische keuring.
 3. Een toelating als vervoerder, eveneens afgeleverd door de Provinciale Controle-Eenheid van het FAVV.
 4. Bij internationaal lang transport (8 uur of langer grensoverschrijdend) van niet-geregistreerde paardachtigen (geregistreerde paardachtigen zijn paarden die in een stamboek opgenomen zijn of een FEI-paspoort hebben): een journaal. Dit journaal bevat een planning van de reis, die minstens 48 uur op voorhand moet overgemaakt worden aan de PCE van het FAVV. Verder bevat dit journaal ook nog een formulier dat moet ingevuld worden op de plaats van vertrek, een formulier dat moet ingevuld worden op de plaats van bestemming, een verklaring van de vervoerder waar hij de werkelijk afgelegde route moet noteren, en een meldingsformulier voor onregelmatigheden.

Indien u beroep doet op een professioneel transporteur zou deze hierover moeten beschikken.

Voor grensoverschrijdend transport moet men ook een gezondheidscertificaat voor elk vervoerd paard hebben. In België wordt dat ook afgeleverd via de Provinciale Controle-eenheid van het FAVV. Er zijn geen specifieke vaccinaties voorgeschreven. De PCE verifieert enkel of het paard gezond is. Los van de sanitaire voorschriften voor export is er voor FEI- wedstrijden wel de verplichting dat de deelnemende paarden om de zes maand gevaccineerd moeten zijn tegen griep en tetanus.
Het gezondheidscertificaat moet u zelf aanvragen bij de PCE. De gegevens van de PCE vindt u terug op de website van het FAVV.
De paarden moeten uiteraard ook correct geïdentificeerd zijn aan de hand van een paspoort, microchip en encodering in de centrale gegevensbank beheerd door de BCP. Voor een niet-correct geïdentificeerd paard kan u trouwens geen gezondheidscertificaat verkrijgen.

Daarnaast moet de vervoerder steeds de paspoorten van de paarden bij hebben.
Artikel 1.5 van de transportverordening 1/2005 voorziet dat deze verordening niet van toepassing is op het vervoer van dieren dat geen verband houdt met een economische bedrijvigheid, en ook niet op het rechtstreekse vervoer van dieren van of naar diergeneeskundige praktijken en klinieken dat door de dierenarts is voorgeschreven.

De transportverordening 1/2005 wordt in de verschillende lidstaten evenwel zeer uiteenlopend geïnterpreteerd en buiten de Benelux is men zeer strikt. Zo wordt deelname aan wedstrijden buiten de Benelux vaak als commerciële activiteit beschouwd, wegens het prijzengeld of het feit dat paarden in waarde kunnen stijgen. In dat geval wordt een getuigschrift van vakbekwaamheid vereist, naast het gezondheidscertificaat, en ook de keuring van het voertuig, de toelating als vervoerder en desgevallend een journaal. Maar als het om andere zaken gaat, die duidelijk niet commercieel zijn, zijn deze zaken in feite niet nodig. Op het terrein blijkt men in diverse lidstaten zeer streng te zijn, zodat we toch oproepen tot grote voorzichtigheid. Er zijn reeds verscheidene transporten in het buitenland geverbaliseerd en met een fikse boete teruggestuurd. Bovendien bestaat het risico op blokkering van het transport en zelfs inbeslagname. Loop dus zeker geen risico’s, in het bijzonder niet met transporten buiten de Benelux.

B. Transport binnen de Benelux

Binnen de Benelux geldt de regel dat de verplichtingen van de transportverordening 1/2005 enkel gelden als het gaat om een economische, commerciële activiteit, overeenkomstig de definitie hierboven van commercieel en niet-commercieel transport. Deze definities worden buiten de Benelux niet aanvaard.

Binnen de Benelux werd wat betreft het gezondheidscertificaat en het journaal op 17.6.2009 een memorandum van overeenstemming afgesloten waardoor paardachtigen...
 1. die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid...
 2. waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties...
 3. die tijdelijk worden geweid of voor werkzaamheden zijn bestemd...
 4. die vervoerd worden naar een dierenkliniek...
... mits zij correct zijn geïdentificeerd en voorzien zijn van een degelijk ingevuld EU-conform paspoort, vrijgesteld worden van de verplichting te beschikken over een gezondheidscertificaat. Geregistreerde paardachtigen (stamboekpaarden) zijn vrijgesteld van het in de Transportverordening 1/2005 vereiste journaal.

In dit memorandum wordt bovenvermelde definitie van commercieel en niet-commercieel transport opgenomen.
Met Duitsland en Frankrijk heeft België geen dergelijke overeenkomst gesloten, zodat in theorie zelfs voor een grensoverschrijdende wandeling van België naar Duitsland of Frankrijk, een gezondheidscertificaat vereist is.

In Nederland is er nog een bijkomende versoepeling voor transporten van maximaal twee paarden betreffende de interpretatie en toepassing van de Transportverordening 1/2005. Voormalig Nederlands minister G. Verburg heeft in een schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 14.10.2010 immers gesteld dat werd besloten nationale transporten van maximaal twee paarden te beschouwen als transporten met een hobbymatig karakter. Met dit schrijven wordt een bijkomende versoepeling voorzien voor transporten die op de grens zitten van een economische activiteit. Bijvoorbeeld het transport van een paard voor particuliere verkoop. Dan geldt de aantallenregel van maximaal twee paarden, waarvoor geldt dat deze - uitsluitend in Nederland - worden beschouwd als transporten met een hobbymatig karakter.

Transporten die in principe wel onder de Transportverordening 1/2005 zouden vallen gezien ze een economische activiteit betreffen (bv. verkoop van een paard) worden beschouwd als transport met een hobbymatig karakter wanneer het een transport van 2 paarden of minder betreft. Deze transporten hoeven alleen te voldoen aan het algemene voorschriften van art. 3 van de transportverordening.
Dit zijn algemene voorschriften voor het vervoer van dieren, zoals de geschiktheid voor transport, voldoende vloeroppervlakte, en stahoogte, de dieren op gezette tijden water, voeder en rust geven, … zonder bijkomende administratieve verplichtingen voor de transporteur. Vervoer naar een slachthuis blijft evenwel ook in Nederland per definitie een economische activiteit dewelke altijd onder toepassing van de transportverordening valt. Dus ook een transport van één paard naar een slachthuis is een transport dat volledig aan alle voorschriften van de Transportverordening moet voldoen.

4. BESLUIT

In het bijzonder voor grensoverschrijdende transporten met paarden buiten de Benelux roepen we op tot de grootste voorzichtigheid. Dit houdt in dat men dan niet alleen een attest van vakbekwaamheid moet hebben, evenals een paspoort en een gezondheidscertificaat, maar ook een keuring voor het voertuig, een toelating als vervoerder en bij internationaal lang transport van niet-geregistreerde paardachtigen ook nog een journaal.
Op onze website kan u erg veel informatie raadplegen rond het transport van paarden. Via onderstaande link kan u onder andere de tekst Vervoer en verzamelcentra paarden - Toelichting bij de regelgeving terugvinden. Deze geeft een uitgebreid overzicht van de problematiek.

Meer vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
In Beeld
13/01/2014 17:10
Manon De Wulf
Deel deze info: