Zorg voor een goede verzekering: Een goede raad voor al wie met paarden omgaat! 22/12/2010 14:37 6 min

Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (verder afgekort als b.a.) af te sluiten. Degene die het paard onder zijn bewaring heeft is immers aansprakelijk voor de schade die het aanricht.
Voor de schade aan het paard zelf kan een verzekering afgesloten worden voor veterinaire kosten, voor overlijden en voor minwaarde ingevolge letsel.
Er bestaan wel degelijk verzekeringspolissen die deze risico’s dekken.

Schade tegenover derden - Burgerlijke aansprakelijkheid - Familiale

Al wie paarden houdt doet er goed aan een eigen verzekering af te sluiten voor zijn paarden voor privégebruik, dit om eventuele aansprakelijkheid voor schade tegenover derden te verzekeren. Deze verzekering dekt dus niet de schade aan de paarden zelf.
Particulieren met paarden voor privégebruik kunnen best de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren via de b.a. familiale verzekering.
De familiale dekt schade door de gezinsleden en hun eventuele dieren of de dieren die onder hun toezicht (bewaking) staan tegenover derden, met dien verstande dat men als eigenaar van één of meerdere paarden bij bijna alle maatschappijen een bijpremie moet betalen om verzekerd te zijn voor de b.a. voor deze paarden. Die bijpremie wordt dan meestal per paard aangerekend bovenop de basispremie van de familiale. Het is dus zeer belangrijk het feit dat men paarden bezit en het aantal paarden te melden bij de verzekeraar, zo niet kunnen de paarden in principe niet verzekerd zijn.
Het bedrag van de premies is verschillend bij elke maatschappij en kan variëren van 30 tot 75 euro per paard, bovenop de basispremie van de familiale die ongeveer 75 euro per jaar bedraagt. Ook de dekking kan verschillen wat betreft de vrijstelling (bedrag waarvoor de verzekering niet tussenkomt) en het maximumbedrag waarvoor de verzekering dekking verleent.
Als men eigenaar is van een beperkt aantal paarden is dit de beste oplossing. Vroeger werd veelal een aparte b.a. paardenverzekering onderschreven, maar wanneer de b.a. via de familiale gedekt is heeft het geen zin voor hetzelfde risico nog een aparte verzekering af te sluiten.
LET WEL: Het gaat hier om de schade tegenover derden en niet om de schade aan het paard zelf!
Bijvoorbeeld, een paard breekt uit en veroorzaakt een aanrijding, een ruiter op wandel verliest controle over zijn paard en veroorzaakt een verkeersongeval…
De gevolgen van dergelijke ongevallen kunnen gigantisch zijn. Wanneer men verzekerd is voor de b.a. zal de b.a.verzekeraar de schade aan derden vergoeden. Is men niet verzekerd, dan draait men zelf op voor alle financiële gevolgen van het ongeval en die zijn soms niet te overzien. Een b.a.verzekering zal niet tussenkomen voor de schade aan het paard of de verzekerde zelf.

Eigen lichamelijke letsels

Voor eigen lichamelijke letsels kan men een ongevallenverzekering afsluiten.

Schade aan het paard - dierenartskosten

Voor schade aan het paard zelf of voor dierenartskosten zijn er ook polissen op de markt. Er bestaan hiervoor gespecialiseerde kantoren.
Om de schade aan een gebruikt paard te verzekeren kan men de optie “schade aan het paard en zijn materiaal (zadel…)” bijverzekeren in de familiale verzekering, weer mits een bijpremie. Dit is interessant voor bv. iemand die regelmatig een paard van een ander gebruikt.

Brandverzekering

De brandverzekering is een ander onderwerp: De meeste maatschappijen verzekeren bij de "inhoud" de paarden tegen de gangbare marktwaarde, zonder rekening te houden met de competitieve waarde.
Dat betekent in de praktijk dat de meeste paarden niet of onderverzekerd zijn, zeker de paarden met hogere waarden. Om dat te vermijden moet u ofwel een bepaalde waarde met de brandverzekeraar afspreken en op de polis laten vermelden, ofwel een Sterftepolis onderschrijven waar de waarborg Brand een onderdeel van uitmaakt.

Sterfte en onbruikbaarheid van het paard

Het risico op vandalisme en mishandeling van paarden valt onder de polis Sterfte of Onbruikbaarheid van het paard. In de Sterftepolis is immers de waarborg “noodslachting” voorzien en eventuele hospitalisatiekosten op aanvraag. De premie van deze polis hangt af van de ouderdom, gebruik, verzekerde waarde…

Schade aan privéwoningen

Schade aan privéwoningen door de eigen paarden is niet verzekerd, doch als de schade door paarden van een derde is veroorzaakt zal uw verzekering soms wel tussenkomen.

Privé of professioneel? - Aparte b.a. paarden - Bedrijfspolis

Vanuit het oogpunt van de verzekering mag men als privépersoon slechts een beperkt aantal paarden bezitten om nog over “privé” te kunnen spreken. Men gaat er evenwel van uit dat iemand die een tiental of meer paarden bezit vanaf dat moment niet echt meer als privé kan beschouwd worden. De ene maatschappij ziet dit breder dan de andere.
Het is zeer belangrijk dit alles bij uw verzekeringsmaatschappij na te vragen. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor paarden is meestal beperkt tot een bepaald aantal paarden. Indien u dit aantal overschrijdt bent u niet meer verzekerd.
Als men bv. een vijftien paarden bezit zal men waarschijnlijk al eens kopen en verkopen en dan kan men gaan twijfelen over het begrip “privé.
Het is dan wel mogelijk om een aparte b.a. paardenverzekering aan te vragen voor dit aantal paarden omdat de meeste maatschappijen dit dus niet meer in de gewone familiale verzekering zullen willen opnemen.
Als er nog meer paarden zouden staan, dan gaan we eerder naar het karakter van een handelsstal (of kleine manege), maar dat is een andere materie. Voor professionele exploitaties zijn er bedrijfspolissen beschikbaar.

Toets alles goed af met uw makelaar over verzekeringsmaatschappij - Rechtsbijstand

Het is zeer belangrijk dat u dit alles aftoetst met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij, zodat u goed weet waarvoor u wel en waarvoor u niet verzekerd bent. Daarbij kan u best ook nagaan of er een verzekering rechtsbijstand begrepen is in de polis. Een verzekering rechtsbijstand dekt de kosten van juridische bijstand bij de gedekte geschillen. Dit zijn niet alleen de kosten van een advocaat maar bv. ook de kosten van een deskundige of van de gerechtsdeurwaarder.

Contractuele geschillen zullen in principe uitgesloten zijn voor de rechtsbijstand bij een b.a.verzekering. Wel bestaat de mogelijkheid een uitgebreide polis rechtsbijstand af te sluiten die ook contractuele geschillen dekt. Zo kan het kopen of verkopen van een paard leiden tot een geschil, dat aanzienlijke kosten kan meebrengen aan o.a. advocaat en deskundige, waardoor het zeer interessant kan zijn om dan over een polis rechtsbijstand te beschikken.
Goed verzekerd zijn is absoluut geen luxe! Bent u op zoek naar een waardevol nieuwjaarsvoornemen dan heeft u dat bij deze gevonden.

Meer vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.
In Beeld
13/01/2014 17:05
© Cornelia Pretzsch | PhotoXpress
Deel deze info: