Meer mogelijkheden voor schuilhokken: Vergunningsvrije oppervlakte verhoogd van 20 naar 40 vierkante meter 09/11/2016 11:59 2 min

De Vlaamse regering heeft het besluit “tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is” gewijzigd. Onder strikte voorwaarden heeft u voortaan geen vergunning meer nodig voor schuilhokken met een oppervlakte tot veertig m2 (per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom). Tot kort waren schuilhokken slechts vrijgesteld als ze niet groter waren dan 20 m2. Uiteraard zijn er wel wat bijkomende voorwaarden.

Strikte voorwaarden

Voor de paardensector is vooral van belang dat schuilhokken voor weidedieren vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning, voor zover ze niet liggen in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied, en dit onder volgende voorwaarden:
  • De schuilhokken hebben houten wanden, een maximale hoogte van drie meter en minstens één volledig open zijde.
  • De totale oppervlakte is beperkt tot veertig vierkante meter per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom.

De toegelaten oppervlakte voor het plaatsen van schuilhokken zonder stedenbouwkundige vergunning wordt dus verdubbeld van 20 tot 40 m². Dit geldt vanaf nu per goed zodat er meerdere schuilhokken zonder vergunning kunnen worden opgericht, als de totale oppervlakte onder de 40 m² blijft.

Ruimtelijk kwetsbaar gebied

Deze vrijstelling geldt, zoals eerder vermeld, niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied (met uitzondering van parkgebied). De Ruimtelijk kwetsbare gebieden worden opgesomd in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) in artikel 1.1.1.:

a) de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg :
1) agrarische gebieden met ecologisch belang,
2) agrarische gebieden met ecologische waarde,
3) bosgebieden,
4) brongebieden,
5) groengebieden,
6) natuurgebieden,
7) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,
8) natuurontwikkelingsgebieden,
9) natuurreservaten,
10) overstromingsgebieden,
11) parkgebieden,
12) valleigebieden,
b) gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding :
1) bos,
2) parkgebied,
3) reservaat en natuur,
c) het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
d) de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, § 1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.
In dit ruimtelijk kwetsbaar gebied (met uitzondering van parkgebied) is voor de bouw van een schuilhok steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Meer info

» Klik hier om het gecoördineerd Vrijstellingsbesluit te bekijken.
» Kik hier voor meer informatie over bouwvergunningen.
» Klik hier voor een infodossier rond beschutting op de weide.
In Beeld
PaardenPunt Vlaanderen - JDB
30/11/2016 15:25
Deel deze info: